Do you want to win or do you want to be happy?

Do you want to win or do you want to be happy

一對夫婦為一件事爭吵了很久以後,妻子說了:親愛的,你想贏還是想開心?爭吵最終結束了。

Yī duì fūfù wéi yī jiàn shì zhēngchǎole hěnjiǔ yǐhòu, qīzi shuōle: Qīn'ài de, nǐ xiǎng yíng háishì xiǎng kāixīn? Zhēngchǎo zuìzhōng jiéshùle.