The Special Meaning of Numbers in China(2) 在中國,數字的特殊含義(2)

The popularity of auspicious or lucky number is related to the pursuit of harmony in names by, for instance, using the radical or character for “metal” to compensate for apparent lack of “metal” in the person, or using the “water” radical to make up a deficiency of same. Li Heng-lih points out the numbers can be divided in to sheng and cheng types, the former being one through five and the latter being six through ten. In this scheme, one and six are for water; two and seven are for fire; three and eight belong to wood; four and nine signify metal; and five and ten are for earth. If you divide them up by yin and yang, the negative and positive forces, one, three, five,seven, and nine are all yang, and two, four, six, eight , and ten are all yin.

吉祥數字、幸運數字的風行,與八字中缺金補金、缺水補水以求中和的造命觀念有關。李亨利指出,數字可分為生數(一、二、三、四、五)與成數(六、七、八、九、十)。其中一、六屬水,二、七屬火,三、八屬木,四、九屬金、五、十屬土。若以陰陽來分,一、三、五、七、九屬於陽,二、四、六、八、十屬陰。

zài zhōng guó ,shù zì de tè shū hán yì (2)
jí xiáng shù zì 、xìng yùn shù zì de fēng xíng ,yǔ bā zì zhōng quē jīn bǔ jīn 、quē shuǐ bǔ shuǐ yǐ qiú zhōng hé de zào mìng guān niàn yǒu guān 。lǐ hēng lì zhǐ chū ,shù zì kě fēn wéi shēng shù (yī 、èr 、sān 、sì 、wǔ )yǔ chéng shù (liù 、qī 、bā 、jiǔ 、shí )。qí zhōng yī 、liù shǔ shuǐ ,èr 、qī shǔ huǒ ,sān 、bā shǔ mù ,sì 、jiǔ shǔ jīn 、wǔ 、shí shǔ tǔ 。ruò yǐ yīn yáng lái fèn ,yī 、sān 、wǔ 、qī 、jiǔ shǔ yú yáng ,èr 、sì 、liù 、bā 、shí shǔ yīn 。