Learn Chinese-Payment

♦A:谢谢您的投标。您已经被列入我们的优先供应商名单了,不过我们需要再敲定一些细节。 Xièxiè nín de tóubiāo. Nín yǐjīng bèi liè rù wǒmen de yōuxiān gōngyìng shāng míngdān le, bùguò wǒmen xūyào zài qiāodìng yīxiē xìjié. Thank…

Learn Chinese-How about a Game? 2

♦A:你在干什么呢? Nǐ zài gànshénme ne? What are you doing? ♦B:我正在玩今天报纸上的填字游戏。只要一有时间,我就喜欢玩报纸上的填字游戏。 Wǒ zhèngzài wán jīntiān bàozhǐ shàng de tián zì yóuxì. Zhǐyào yī yǒu shíjiān, wǒ…