Mandarin lesson in hong kong -DWELLING BY A STREAM

Mandarin Lesson

DWELLING BY A STREAM

 

Liu Zongyuan

I had so long been troubled by official hat and robe

That I am glad to be an exile here in this wild southland.

I am a neighbour now of planters and reapers.

I am a guest of the mountains and woods.

I plough in the morning, turning dewy grasses,

And at evening tie my fisher-boat, breaking the quiet stream.

Back and forth I go, scarcely meeting anyone,

And sing a long poem and gaze at the blue sky.

 

溪居

柳宗元

 

久為簪組累, 幸此南夷謫。

閒依農圃鄰, 偶似山林客。

曉耕翻露草, 夜榜響溪石。

來往不逢人, 長歌楚天碧。

Xī jū

Liǔzōngyuán

Jiǔ wèi zān zǔ lèi, xìng cǐ nán yí zhé.

Xián yī nóng pǔ lín, ǒu shì shānlín kè.

Xiǎo gēng fān lùcǎo, yè bǎng xiǎng xī shí.

Láiwǎng bù féng rén, chánggē chu tiān bì.


更多