普通話讀音-學普通話課程-《同從弟南齋玩月憶山陰崔少府》

 

Mandarin Lesson

《同從弟南齋玩月憶山陰崔少府》

作者:王昌齡

高臥南齋時,開帷月初吐。

清輝淡水木,演漾在窗戶。

苒苒幾盈虛,澄澄變今古。

美人清江畔,是夜越吟苦。

千里其如何,微風吹蘭杜。

“Tóng cóng dì nán zhāi wán yuè yì shānyīn cuī shǎo fǔ”

Zuòzhě: Wángchānglíng

Gāo wò nán zhāi shí, kāi wéi yuèchū tǔ.

Qīnghuī dànshuǐ mù, yǎn yàng zài chuānghù.

Rǎn rǎn jǐ yíng xū, chéng chéng biàn jīn gǔ.

Měirén qīng jiāng pàn, shì yè yuè yín kǔ.

Qiānlǐ qí rúhé, wéi fēngchuī lán dù.

【註解】:

1、苒苒:同“冉冉”,指時間的推移。

2、美人:舊時也指自己思暮的人,這裡指崔少府。

3、越吟:楚人曾唱越歌以寄託鄉思。

[Zhùjiě]:

1, Rǎnrǎn: Tóng “rǎn rǎn”, zhǐ shíjiān de tuīyí.

2, Měirén: Jiùshí yě zhǐ zìjǐ sī mù de rén, zhèlǐ zhǐ cuī shǎo fǔ.

3, Yuè yín: Chu rén céng chàng yuè gē yǐ jìtuō xiāngsī.

【評析】:

此詩寫玩月思友,由月憶人。感慨清光依舊、人生聚散無常。詩的開頭點出“南齋”;二句點“明月”;三、四句觸發主題,寫玩月;五、六句由玩月而生髮,寫流光如逝,世事多變;七、八句轉寫憶故友;最後寫故人的文章道德,恰如蘭杜,芳香四溢,聞名遐邇。

全詩筆不離月,景不離情,情景交融,景情相濟,有極強的藝術感染力。

[Píngxī]:

Cǐ shī xiě wán yuè sī you, yóu yuè yì rén. Gǎnkǎi qīngguāng yījiù, rénshēng jù sàn wúcháng. Shī de kāitóu diǎn chū “nán zhāi”; èr jùdiǎn “míngyuè”; sān, sì jù chùfā zhǔtí, xiě wán yuè; wǔ, liù jù yóu wán yuè ér shēngfā, xiě liúguāng rú shì, shìshì duō biàn; qī, bā jù Zhuǎn xiě yì gùyǒu; zuìhòu xiě gùrén de wénzhāng dàodé, qiàrú lán dù, fāngxiāng sì yì, wénmíng xiá’ěr. Quán shī bǐ bùlí yuè, jǐng bùlí qíng, qíngjǐng jiāoróng, jǐng qíng xiāng jì, yǒu jí qiáng de yìshù gǎnrǎn lì.