Mandarin course hong kong-Talk big

♦A:王告诉我他要买一个大房子。
Wáng gàosu wǒ tā yāomǎi yīgè dà fángzi.
Wang told me he would buy a big house.
♦B:你相信他的话?
Nǐ xiāngxìn tā dehuà?
Do you believe him?
♦A:是他亲口和我说的。
Shì tā qīnkǒu hé wǒ shuō de.
But he told me indeed.
♦B:他刚刚在昨天丢掉了工作,怎么买房子?
Tā gānggāng zài zuótiān diūdiào le gōngzuò, zěnme mǎi fángzi?
He just lost his job yesterday. How can he buy a house?
♦A:那么也许他是在吹牛吧。
Nàme yěxǔ tā shì zài chuīniú ba.
Maybe he only talked big.