Mandarin course hong kong -ON MEETING MY FRIEND FENG ZHU IN THE CAPITAL

Mandarin Lesson

ON MEETING MY FRIEND FENG ZHU IN THE CAPITAL

Wei Yingwu

Out of the east you visit me,

With the rain of Baling still on your clothes,

I ask you what you have come here for;

You say: “To buy an ax for cutting wood in the mountains”

…Hidden deep in a haze of blossom,

Swallow fledglings chirp at ease

As they did when we parted, a year ago….

How grey our temples have grown since them!

長安遇馮著

韋應物

 

客從東方來, 衣上灞陵雨。

問客何為來, 採山因買斧。

冥冥花正開, 揚揚燕新乳。

昨別今已春, 鬢絲生幾縷。

Cháng’ān yù féngzhe

Wéiyìngwù

Kè cóng dōngfāng lái, yī shàng bà líng yǔ.

Wèn kè hé wéi lái, cǎi shān yīn mǎi fǔ.

Míng míng huā zhèng kāi, yángyáng yàn xīn rǔ.

Zuó bié jīn yǐ chūn, bìn sī shēng jǐ lǚ.