普通話讀音-學普通話課程-國語成語學習-《送綦毋潛落第還鄉》

Mandarin Lesson

《送綦毋潛落第還鄉》

 

作者:王維

聖代無隱者,英靈盡來歸。

遂令東山客,不得顧采薇。

既至金門遠,孰云吾道非。

江淮度寒食,京洛縫春衣。

置酒長安道,同心與我違。

行當浮桂棹,未幾拂荊扉。

遠樹帶行客,孤城當落暉。

吾謀適不用,勿謂知音稀。

“Sòng qí wú qián luòdì huán xiāng”

Zuòzhě: Wángwéi

Shèngdài wú yǐn zhě, yīnglíng jǐn láiguī.

Suì lìng dōngshān kè, bùdé gùcǎiwēi.

Jì zhì jīnmén yuǎn, shú yún wú dào fēi.

Jiānghuái dù hánshí, jīngluò fèng chūn yī.

Zhìjiǔ cháng’ān dào, tóngxīn yǔ wǒ wéi.

Hángdang fú guì zhào, wèi jǐ fú jīng fēi.

Yuǎn shù dài xíng kè, gūchéng dāng luò huī.

Wú móu shì bùyòng, wù wèi zhīyīn xī.

【註解】:

1、東山客:指東晉謝寧,曾隱居東山。

2、采薇:指殷末伯夷、叔齊采薇西山。

3、遠:這裡指不能入金馬門。

4、寒食:節令名,清明前一天或兩天。

[Zhùjiě]:

1, Dōngshān kè: Zhǐ dōngjìn xiè níng, céng yǐnjū dōngshān.

2, Cǎi wēi: Zhǐ yīn mò bóyí, shū qícǎiwēi xīshān.

3, Yuǎn: Zhèlǐ zhǐ bùnéng rùjīn mǎmén.

4, Hánshí: Jiélìng míng, qīngmíng qián yītiān huò liǎng tiān.

【評析】:

這是一首勸慰友人落第的詩。

落第還鄉之人,心情自然懊喪。作為摯友,多方給予慰籍,使其覺得知音有人是極為重要的。全詩著意在這個主旨上加以烘染,有敘事、有寫景、有抒情,有感慨,有勉勵。寫景清新,抒情柔蜜,感慨由衷,勉勵摯敬,吟來令人振奮。

[Píngxī]:

Zhè shì yī shǒu quànwèi yǒurén luòdì de shī.

Luòdì huán xiāng zhī rén, xīnqíng zìrán àosàng. Zuòwéi zhìyǒu, duōfāng jǐyǔ wèi jí, shǐ qí jué dé zhīyīn yǒurén shì jíwéi zhòngyào de. Quán shī zhuóyì zài zhège zhǔzhǐ shàng jiāyǐ hōng rǎn, yǒu xùshì, yǒu xiějǐng, yǒu shūqíng, yǒu gǎnkǎi, yǒu miǎnlì. Xiějǐng qīngxīn, shūqíng róu mì, gǎnkǎi yóuzhōng, miǎnlì zhì jìng, yín lái lìng rén zhènfèn.