語言中心-成人普通話課程 -畫虎類犬

Mandarin Lesson

畫虎類犬

成語解釋比喻學習技能而學得不像的人.

作者出處 《後漢書.馬援傳》

成語典故

東漢馬援為國帶兵打仗,屢建奇功,光武帝劉秀封他為伏波將軍.他不僅治兵嚴謹,打仗有方,還非常重視自己家族中子弟的教育,以免他們走上邪道.有一天,他聽說侄兒馬嚴和馬敦結交俠客,認為這樣下去會耽誤學業,就寫信勸告他們說:希望你們聽到別人說壞話,就要像聽見自己父親的名字一樣,儘管別人在叫,但自己不能跟著去叫.龍伯高這個人厚重謹慎,謙遜廉儉,為人正派,是我最敬重的,我希望你們學習他.杜季良豪俠行義,能為人解憂,也是我敬重的人之一,但我不希望你們學習他,因為你們很難學到.學龍伯高不成功,還不失為一個謹慎忠厚的人,這就是”刻鵠不成尚類鶩”,如果學杜季良不成,就會成為輕薄之徒,那就成了”畫虎不成反類狗”.因為”狗”在古代也稱作”犬”,所以人們把”畫虎不成反類狗”寫成畫虎類犬,用來比喻學習技能而學得不像的人.

Huà hǔ lèi quǎn

Chéngyǔ jiěshì bǐyù xuéxí jìnéng ér xué dé bù xiàng de rén. Zuòzhě chūchù “hòuhàn shū. Mǎ yuán chuán” Chéngyǔ diǎngù Dōnghàn mǎ yuán wèi guó dài bīng dǎzhàng, lǚ jiàn qí gōng, guāng wǔdì liú xiù fēng tā wèi fú bō jiāngjūn. Tā bùjǐn zhì bīng yánjǐn, dǎzhàng yǒu fāng, hái fēicháng zhòngshì zìjǐ jiāzú zhōng zǐdì de jiàoyù, yǐmiǎn tāmen zǒu shàng xiédào . Yǒu yītiān, tā tīng shuō zhí ér mǎ yán hé mǎ dūn jiéjiāo xiákè, rènwéi zhèyàng xiàqù huì dānwù xuéyè, jiù xiě xìn quàngào tāmen shuō: Xīwàng nǐmen tīng dào biérén shuō huàihuà, jiù yào xiàng tīngjiàn zìjǐ fùqīn de míngzì yīyàng, jǐnguǎn Biérén zài jiào, dàn zìjǐ bùnéng gēnzhe qù jiào. Lóng bó gāo zhège rén hòuzhòng jǐnshèn, qiānxùn lián jiǎn, wéirén zhèngpài, shì wǒ zuì jìngzhòng de, wǒ xīwàng nǐmen xuéxí tā. Dùjìliáng háoxiá xíng yì, néng wéirén jiěyōu, yěshì wǒ jìngzhòng De rén zhī yī, dàn wǒ bù xīwàng nǐmen xuéxí tā, yīnwèi nǐmen hěn nán xué dào. Xué lóng bó gāo bùchénggōng, hái bùshīwéi yīgè jǐnshèn zhōnghòu de rén, zhè jiùshì”kè gǔ bùchéng shàng lèi wù”, rúguǒ xué dùjìliáng bù chéng , Jiù huì chéngwéi qīngbó zhī tú, nà jiù chéngle”huà hǔ bùchéng fǎn lèi gǒu”. Yīnwèi”gǒu”zài gǔdài yě chēng zuò”quǎn”, suǒyǐ rénmen bǎ”huà hǔ bùchéng fǎn lèi gǒu”xiěchéng huà hǔ lèi quǎn , Yòng lái bǐyù xuéxí jìnéng ér xué dé bù xiàng de rén.