拼音班-普通話老師-《郡齋雨中與諸文士燕集》

Mandarin Lesson

《郡齋雨中與諸文士燕集》

作者:韋應物

兵衛森畫戟,燕寢凝清香。

海上風雨至,逍遙池閣涼。

煩疴近消散,嘉賓复滿堂。

自慚居處崇,未睹斯民康。

理會是非遣,性達形跡忘。

鮮肥屬時禁,蔬果幸見嘗。

俯飲一杯酒,仰聆金玉章。

神歡體自輕,意欲凌風翔。

吳中盛文史,群彥今汪洋。

方知大藩地,豈曰財賦強。

“Jùn zhāi yǔzhōng yǔ zhū wénshì yàn jí”

Zuòzhě: Wéiyìngwù

Bīngwèi sēn huà jǐ, yàn qǐn níng qīngxiāng.

Hǎishàng fēngyǔ zhì, xiāoyáo chí gé liáng.

Fán kē jìn xiāosàn, jiābīn fù mǎntáng.

Zì cán jū chù chóng, wèi dǔ sī mín kāng.

Lǐhuì shìfēi qiǎn, xìng dá xíngjì wàng.

Xiān féi shǔ shí jìn, shūguǒ xìng jiàn cháng.

Fǔ yǐn yībēi jiǔ, yǎng líng jīnyù zhāng.

Shén huan tǐ zì qīng, yìyù língfēngxiáng.

Wúzhōngshèng wénshǐ, qún yàn jīn wāngyáng.

Fāng zhī dà fān de, qǐ yuē cái fù qiáng.

【註解】:

1、燕:通“宴”,意為休息。

2、海上:東南近海。

3、煩疴:煩燥。

4、幸:希望,這裡是謙詞。

5、金玉章:指客人們的詩篇。

6、吳中:指蘇州地區。

7、藩:這裡指大郡。

[Zhùjiě]:

1, Yàn: Tōng “yàn”, yì wèi xiūxí.

2, Hǎishàng: Dōngnán jìnhǎi.

3, Fán kē: Fán zào.

4, Xìng: Xīwàng, zhèlǐ shì qiān cí.

5, Jīnyù zhāng: Zhǐ kèrénmen de shīpiān.

6, Wú zhōng: Zhǐ sūzhōu dìqū.

7, Fān: Zhèlǐ zhǐ dà jùn.

【評析】:

這是一首寫與文士宴集並抒發個人胸懷的詩。詩人自慚居處高崇,不見黎民疾苦。全詩議論風情人物,大有長官胸襟。敘事,抒情,議論相間,結構井然有序。

[Píngxī]:

Zhè shì yī shǒu xiě yǔ wénshì yàn jí bìng shūfā gèrén xiōnghuái de shī. Shīrén zì cán jū chù gāo chóng, bùjiàn límín jíkǔ. Quán shī yìlùn fēngqíng rénwù, dà yǒu zhǎngguān xiōngjīn. Xùshì, shūqíng, yìlùn xiāngjiàn, jiégòu jǐngrán yǒu xù.