learn mandarin hong kong -A POEM TO A TAOIST HERMIT CHUANJIAO MOUNTAIN

Mandarin Lesson

A POEM TO A TAOIST HERMIT CHUANJIAO MOUNTAIN

Wei Yingwu

 

My office has grown cold today;

And I suddenly think of my mountain friend

Gathering firewood down in the valley

Or boiling white stones for potatoes in his hut….

I wish I might take him a cup of wine

To cheer him through the evening storm;

But in fallen leaves that have heaped the bare slopes,

How should I ever find his footprints!

 

寄全椒山中道士

韋應物

 

今朝郡齋冷, 忽念山中客。

澗底束荊薪, 歸來煮白石。

欲持一瓢酒, 遠慰風雨夕。

落葉滿空山, 何處尋行跡。

Jì quán jiāo shānzhōng dàoshi

Wéiyìngwù

Jīnzhāo jùn zhāi lěng, hū niàn shānzhōng kè.

Jiàn dǐ shù jīng xīn, guīlái zhǔ báishí.

Yù chí yī piáo jiǔ, yuǎn wèi fēngyǔ xī.

Luòyè mǎn kōngshān, hé chù xún xíngjì.

t� >/8�1�I)class=MsoNormal>Kè cóng dōngfāng lái, yī shàng bà líng yǔ.

 

Wèn kè hé wéi lái, cǎi shān yīn mǎi fǔ.

Míng míng huā zhèng kāi, yángyáng yàn xīn rǔ.

Zuó bié jīn yǐ chūn, bìn sī shēng jǐ lǚ.