Lushan Mountain, World Scenic Location(2) 廬山,走向世界的中國名勝(2)

With rich precipitation and pleasantly cool summer, Lushan Mountain possesses typical characteristics of the mountain climate. It has an average misty weather of 191 days per year, and an average temperature of 16.9 Celsius degree between July and September. Excellent weather and marvelous natural environment make the Mountain a world-known summer resort since the last year of 19th century.
Lushan is famous for its landscape, culture, education, religion and policits.
Natural landscapes: Towering peaks, steep cliffs, deep valleys and caves, strange rocks tell tourists the level of precipitation on Lushan; flying waterfalls, dashing streams, and running animals on the earth as well as moving clouds in the sky express its indefinable charming landscape. There are three man-made lakes on the mountain, Lulin, Ruqing and Lianhua. Caused by the varied climate, the tourists may also see rare scenes of “ Sea of Clouds ”, “ Misty Rains cover Poyang Lake ”, “ Misty Clouds around Lushan ”, “ Rime ”, “ Buddha’s Halo ”, “ Buddha’s Lamp in Tianchi Lake ” and “ Mirage ”.

廬山具有山地氣候的特徵,降水豐沛,夏季涼爽。年平均霧日191天,每年7-9月平均氣溫16.9度,良好的氣候條件和優美的自然環境,使廬山在十九世紀末就成為世界著名的避暑勝地。
廬山是一座風景名山、文化名山、教育名山、宗教名山、政治名山。
自然景觀:山峰聳峙,懸崖峭壁、奇石異洞,神峽邃穀,飛瀑流泉,奔雲走霧,奇險秀幻,奇特多姿。「高山出平湖」,山上有蘆林,如琴,蓮花三大人工湖。廬山氣象萬千,有雲海、鄱湖煙雨、廬山煙雲、霧凇、佛光、天地佛燈海市蜃樓等景觀。

lú shān ,zǒu xiàng shì jiè de zhōng guó míng shèng(2)

lú shān jù yǒu shān dì qì hòu de tè zhēng ,jiàng shuǐ fēng pèi ,xià jì liáng shuǎng 。nián píng jūn wù rì 191tiān ,měi nián 7-9yuè píng jūn qì wēn 16.9dù ,liáng hǎo de qì hòu tiáo jiàn hé yōu měi de zì rán huán jìng ,shǐ lú shān zài shí jiǔ shì jì mò jiù chéng wéi shì jiè zhù míng de bì shǔ shèng dì 。
lú shān shì yī zuò fēng jǐng míng shān 、wén huà míng shān 、jiāo yù míng shān 、zōng jiào  míng shān 、zhèng zhì míng shān 。
zì rán jǐng guān :shān fēng sǒng zhì ,xuán yá qiào bì 、qí shí yì dòng ,shén xiá suì gǔ ,fēi pù liú quán ,bēn yún zǒu wù ,qí xiǎn xiù huàn ,qí tè duō zī 。「gāo shān chū píng hú 」,shān shàng yǒu lú lín ,rú qín ,lián huā sān dà rén gōng hú 。lú shān qì xiàng wàn qiān ,yǒu yún hǎi 、pó hú yān yǔ 、lú shān yān yún 、wù sōng 、fó guāng 、tiān dì fó dēng hǎi shì shèn lóu děng jǐng guān 。