普通話進修課程-短期課程 -白頭如新

Mandarin Lesson

白頭如新

“白頭如新”這則成語的意思是雖是白頭之交,卻並不知己,形容交情不深。

這個成語來源於《史記.魯仲連鄒陽列傳》,諺曰:“有白頭如新,傾蓋如故。”

西漢時期,鄒陽有一次因為受人誣陷,被梁孝王關進監牢,準備處死。鄒陽十分激憤,他在獄中給梁孝王寫了一封信,信中列舉事實說明:“待人真誠就不會被人懷疑,純粹是一句空話。”

  他寫道:“荊軻冒死為燕太子丹去行刺秦始皇,可是太子丹還一度懷疑他膽小畏懼,不敢立即出發。卞和將寶玉獻給楚王,可是楚王硬說他犯了欺君之罪,下令砍掉他的腳。李斯盡力輔助秦始皇執政,使秦國富強,結果被秦二世處死。所以諺語說:’有白頭如新,傾蓋如故。’雙方互不了解,即使交往一輩子,頭髮都白了,也還是像剛認識時一樣;真正相互了解,即使是初交,也會像老朋友一樣。”

  梁孝王讀了鄒陽的信後,很受感動,立即把他釋放,並做為貴賓接待。

Báitóu rú xīn

“Báitóu rú xīn” zhè zé chéngyǔ de yìsi shì suī shì báitóu zhī jiāo, què bìng bù zhījǐ, xíngróng jiāoqing bù shēn. Zhège chéngyǔ láiyuán yú “shǐjì. Lǔ zhòng lián zōu yáng lièzhuàn”, yàn yuē:“Yǒu báitóu rú xīn, qīng gài rúgù.” Xīhàn shíqí, zōu yáng yǒu yīcì yīnwèi shòu rén wúxiàn, bèi liáng xiàowáng guān jìn jiānláo, zhǔnbèi chǔsǐ. Zōu yáng shífēn jīfèn, tā zài yù zhōng gěi liáng xiàowáng xiěle yī fēng xìn, xìn zhōng lièjǔ shìshí shuōmíng:“Dàirén zhēnchéng jiù bù huì bèi rén huáiyí, chúncuì shì yījù kōnghuà.” Tā xiě dào:“Jīngkē mào sǐ wèi yàn tàizǐ dān qù xíngcì qínshǐhuáng, kěshì tàizǐ dān huán yīdù huáiyí tā dǎn xiǎo wèijù, bù gǎn lìjí chūfā. Biàn hé jiāng bǎoyù xiàn gěi chu wáng, kěshì chu wáng yìng shuō tā fànle qī Jūn zhī zuì, xiàlìng kǎn diào tā de jiǎo. Lisī jìnlì fǔzhù qínshǐhuáng zhízhèng, shǐ qín guó fùqiáng, jiéguǒ bèi qín èr shì chǔsǐ. Suǒyǐ yànyǔ shuō:’Yǒu báitóu rú xīn, qīng gài rúgù.’Shuāngfāng hù bù liǎojiě, jíshǐ Jiāowǎng yībèizi, tóufǎ dōu báile, yě háishì xiàng gāng rèn shí shí yīyàng; zhēnzhèng xiānghù liǎojiě, jíshǐ shì chū jiāo, yě huì xiàng lǎo péngyǒu yīyàng.” Liáng xiàowáng dúle zōu yáng de xìn hòu, hěn shòu gǎndòng, lìjí bǎ tā shìfàng, bìng zuò wéi guìbīn jiēdài.