Mandarin language learning HK -ENTERTAINING LITERARY MEN IN MY OFFICIAL RESIDENCE ON A RAINY DAY

ENTERTAINING LITERARY MEN IN MY OFFICIAL RESIDENCE ON A RAINY DAY

Wei Yingwu

 

Outside are insignia, shown in state;

But here are sweet incense-clouds, quietly ours.

Wind and rain, coming in from sea,

Have cooled this pavilion above the lake

And driven the feverish heat away

From where my eminent guests are gathered.

…Ashamed though I am of my high position

While people lead unhappy lives,

Let us reasonably banish care

And just be friends, enjoying nature.

Though we have to go without fish and meat,

There are fruits and vegetables aplenty.

…We bow, we take our cups of wine,

We give our attention to beautiful poems.

When the mind is exalted, the body is lightened

And feels as if it could float in the wind.

…Suzhou is famed as a centre of letters;

And all you writers, coming here,

Prove that the name of a great land

Is made by better things than wealth.

 

 

 

郡齋雨中與諸文士燕集

韋應物

 

兵衛森畫戟, 宴寢凝清香。

海上風雨至, 逍遙池閣涼。

煩痾近消散, 嘉賓复滿堂。

自慚居處崇, 未睹斯民康。

理會是非遣, 性達形跡忘。

鮮肥屬時禁, 蔬果幸見嘗。

俯飲一杯酒, 仰聆金玉章。

神歡體自輕, 意欲淩風翔。

吳中盛文史, 群彥今汪洋。

方知大蕃地, 豈曰財賦強。

Jùn zhāi yǔzhōng yǔ zhū wénshì yàn jí

Wéiyìngwù

Bīngwèi sēn huà jǐ, yàn qǐn níng qīngxiāng.

Hǎishàng fēngyǔ zhì, xiāoyáo chí gé liáng.

Fán ē jìn xiāosàn, jiābīn fù mǎntáng.

Zì cán jū chù chóng, wèi dǔ sī mín kāng.

Lǐhuì shìfēi qiǎn, xìng dá xíngjì wàng.

Xiān féi shǔ shí jìn, shūguǒ xìng jiàn cháng.

Fǔ yǐn yībēi jiǔ, yǎng líng jīnyù zhāng.

Shén huan tǐ zì qīng, yìyù líng fēng xiáng.

Wúzhōngshèng wénshǐ, qún yàn jīn wāngyáng.

Fāng zhī dà fān de, qǐ yuē cái fù qiáng.