Chinese language study HK -A GREEN STREAM- Learning Chinese Tang Dynasty

Mandarin Lesson

A GREEN STREAM

Wang Wei

I have sailed the River of Yellow Flowers,

Borne by the channel of a green stream,

Rounding ten thousand turns through the mountains

On a journey of less than thirty miles….

Rapids hum over heaped rocks;

But where light grows dim in the thick pines,

The surface of an inlet sways with nut-horns

And weeds are lush along the banks.

…Down in my heart I have always been as pure

As this limpid water is….

Oh, to remain on a broad flat rock

And to cast a fishing-line forever!

青溪

王維

 

言入黃花川, 每逐青溪水。

隨山將萬轉, 趣途無百里。

聲喧亂石中, 色靜深松裡。

漾漾泛菱荇, 澄澄映葭葦。

我心素已閒, 清川澹如此。

請留磐石上, 垂釣將已矣。

Qīng xī

Wáng wéi

Yán rù huánghuā chuān, měi zhú qīng xīshuǐ.

Suí shān jiāng wàn zhuǎn, qù tú wú bǎi lǐ.

Shēng xuān luàn shí zhōng, sè jìng shēn sōnglǐ.

Yàng yàng fàn líng xìng, chéng chéng yìng jiā wěi.

Wǒ xīn sù yǐ xián, qīngchuān dàn rúcǐ.

Qǐng liú pánshí shàng, chuídiào jiāng yǐ yǐ.