進修普通話-熟讀古詩練習國語

Mandarin Lesson

《夏日南亭懷辛大》

作者:孟浩然

山光忽西落,池月漸東上。

散發乘夕涼,開軒臥閒敞。

荷風送香氣,竹露滴清響。

欲取鳴琴彈,恨無知音賞。

感此懷故人,中宵勞夢想。

【評析】:

此詩寫夏夜水亭納涼清爽閒適和對友人的懷念。

詩的開頭寫夕陽西下與素月東昇,為納涼設景。三、四句寫沐後納涼,表現閒情適意。五、六句由嗅覺繼續寫納涼的真實感受。七、八句寫由境界清幽想到彈琴,想到“知音”、從納涼過渡到懷人。最後寫希望友人能在身邊共度良宵而生夢。

全詩感情細膩,語言流暢,層次分明,富於韻味。 “荷風送香氣,竹露滴清響”句,納涼消暑之佳句。

“Xiàrìnán tíng huái xīn dà”

Zuòzhě: Mèng hàorán

Shān guāng hū xi luò, chí yuè jiàn dōng shàng.

Sànfà chéng xī liáng, kāi xuān wò xián chang.

Hé fēng sòng xiāng qì, zhú lù dī qīng xiǎng.

Yù qǔ míng qín dàn, hèn wú zhīyīn shǎng.

Gǎn cǐ huái gùrén, zhōng xiāo láo mèngxiǎng.

 

[Píngxī]: Cǐ shī xiě xià yè shuǐ tíng nàliáng qīngshuǎng xiánshì hé duì yǒurén de huáiniàn. Shī de kāitóu xiě xīyáng xi xià yǔ sù yuè dōngshēng, wèi nàliáng shè jǐng. Sān, sì jù xiě mù hòu nàliáng, biǎoxiàn xián qíng shìyì. Wǔ, liù jù yóu xiùjué jìxù xiě nàliáng de zhēnshí gǎnshòu. Qī, bā jù xiě yóu jìngjiè qīngyōu xiǎngdào tán qín, xiǎngdào “zhīyīn”, cóng nàliáng guòdù dào huái rén. Zuìhòu xiě xīwàng yǒurén néng zài shēnbiān gòngdù liángxiāo ér shēng mèng. Quán shī gǎnqíng xìnì, yǔyán liúchàng, céngcì fēnmíng, fù yú yùnwèi. “Hé fēng sòng xiāng qì, zhú lù dī qīng xiǎng” jù, nàliáng xiāoshǔ zhī jiā jù.