learn mandarin hong kong – The benefits of a vegetarian

Mandarin Lesson

The benefits of a vegetarian

While some people can’t imagine a day without meat, others insist that a vegetarian is the best way to enjoy food and stay healthy. If you’re still on the fence about diving into earth and animal-friendly menus, consider the benefits of adopting the lifestyle before making the final decision. Here’s a look at just ten benefits of being a vegetarian:

1. Lower risk of cancer. With a diet rich in antioxidants, phytochemical, and vitamins, vegetarians naturally lower their risk of cancer and other diseases. Meat eaters, especially those that indulge in fatty meats are at a much higher risk of cancer.

2. Prevention of Type 2 diabetes. Type 2 diabetes is becoming more common with the rise of obesity around the world, and vegetarian diets may even can prevent it by including complex carbs and fiber that help the body manage insulin more efficiently.

3. Healthy skin. Diets rich in water-based and plant foods are a rich source of antioxidants and vitamins-ideal for healthier skin every season.

4. Low or no saturated fat. Vegetarian menus typicall use all-natural oils and cooking methods to enhance flavor. This is free of unhealthy saturated fat which can lead to a variety of heart problems and cardiovascular disease.

5. Hormone-free eating. Fruits, vegetables, and soy products are never injected with growth hormones and other chemicals that may harm the human body.

6. Increased energy. With the body spending less time digesting animal protein, an energy boost is a nice side effect.

7. Lower blood pressure. Vegan and vegetarian diets can be naturally low in fat and sodium, helping reduce blood pressure and improve circulation instead.

8. Improved digestion. Plant-based foods and fresh fruits are rich in fiber, improving the digestion and elimination process.

9. Increased life span. With the body in harmony and free of harmful toxins and chemical buildup, vegetarians may live longer than their fellow meat eaters. According to a study, vegetarians can live up to 3-6 years longer than meat eaters.

10. Lower grocery shopping bills. Vegetarians can eliminate almost 25% of their food budgets without pounds of meat on the bill.

吃素的好處

有些人很難想像一天不吃肉會是什麼樣子,而另一些人則堅持認為吃素是享受食物、保持健康的最佳方法。如果你還在猶豫要不要一頭扎進一個更有益於保護地球和動物的菜單的話,那就在做決定前想想吃素的好處。以下十條都是吃素可以帶來的益處:

1.降低患癌症的風險。素食中含有大量的抗氧化成分、植物營養素和維生素,這些都能幫助素食主義者降低罹患癌症和其他疾病的風險。另一方面,喜歡吃肉的人,尤其是那些喜歡吃肥肉的人,患上癌症的機率則要更高。

2.預防II型糖尿病。隨著世界範圍內肥胖者的增多,II型糖尿病也越來越普遍了。素食中包含多種碳水化合物和纖維能夠幫助身體更有效地分泌胰島素,從而預防II型糖尿病。

3.擁有健康的肌膚。蔬菜中含有大量水分,是抗氧化成分和維生素的豐富來源,這對於時刻擁有更健康的肌膚來說是非常理想的選擇。

4.不含有或含有少量飽和脂肪。素食的烹飪一般採用植物油來提升食物的風味。這就避免了攝入不健康的飽和脂肪。飽和脂肪會引起各種心臟和心血管疾病。

5.避免吃到激素。水果、蔬菜和豆類不會被注射那些影響人體健康的生長激素和其他化學物質。

6.提升能量。吃素的話,身體就不需要花更多的時間來消化動物的蛋白質,從而讓人精力更充沛。這是吃素帶來的額外好處。

7.降低血壓。素食食譜中的脂肪和鈉的含量都較低,有利於降低血壓,加速血液循環。

8.改善消化。果蔬中含有豐富的纖維,有利於改善消化功能。

9.延長壽命。吃素的人身體健康,體內毒素和化學物質較少,從而會比肉食者的壽命更長。有研究顯示,素食者的壽命要比肉食者長3-6年。

10.減少消費。如果不買肉食的話,素食者可以減少約四分之一的食物消費。

Chīsù de hǎochù Yǒuxiē rén hěn nán xiǎngxiàng yītiān bù chī ròu huì shì shénme yàngzi, ér lìng yīxiē rén zé jiānchí rènwéi chīsù shì xiǎngshòu shíwù, bǎochí jiànkāng de zuì jiā fāngfǎ. Rúguǒ nǐ hái zài yóuyù yào bùyào yītóu zhā jìn yīgè gèng yǒuyì yú bǎohù dìqiú hé dòngwù de càidān dehuà, nà jiù zài zuò juédìng qián xiǎng xiǎng chīsù de hǎochù. Yǐxià shítiáo dōu shì chīsù kěyǐ dài lái de yìchu:

1. Jiàngdī huàn áizhèng de fēngxiǎn. Sùshí zhōng hányǒu dàliàng de kàng yǎnghuà chéngfèn, zhíwù yíngyǎngsù hé wéishēngsù, zhèxiē dōu néng bāngzhù sùshí zhǔyì zhě jiàngdī líhuàn áizhèng hé qítā jíbìng de fēngxiǎn. Lìng yī fāngmiàn, xǐhuan chī ròu de rén, yóuqí shì nàxiē xǐhuan chī féi ròu de rén, huàn shàng áizhèng de jǐlǜ zé yào gèng gāo.

2. Yùfáng II xíng tángniàobìng. Suízhe shìjiè fànwéi nèi féipàng zhě de zēngduō,II xíng tángniàobìng yě yuè lái yuè pǔbiànle. Sùshí zhōng bāohán duō zhǒng tànshuǐ huàhéwù hé xiānwéi nénggòu bāngzhù shēntǐ gèng yǒuxiào dì fēnmì yídǎosù, cóng’ér yùfáng II xíng tángniàobìng.

3. Yǒngyǒu jiànkāng de jīfū. Shūcài zhōng hányǒu dàliàng shuǐfèn, shì kàng yǎnghuà chéngfèn hé wéishēngsù de fēngfù láiyuán, zhè duìyú shíkè yǒngyǒu gèng jiànkāng de jīfū lái shuō shì fēicháng lǐxiǎng de xuǎnzé.

4. Bù hányǒu huò hányǒu shǎoliàng bǎohé zhīfáng. Sùshí de pēngrèn yībān cǎiyòng zhíwùyóu lái tíshēng shíwù de fēngwèi. Zhè jiù bìmiǎnle shè rù bùjiànkāng de bǎohé zhīfáng. Bǎohé zhīfáng huì yǐnqǐ gè zhǒng xīnzàng hé xīn xiěguǎn jíbìng.

5. Bìmiǎn chī dào jīsù. Shuǐguǒ, shūcài hé dòu lèi bù huì bèi zhùshè nàxiē yǐngxiǎng réntǐ jiànkāng de shēngzhǎng jīsù hé qítā huàxué wùzhí.

6. Tíshēng néngliàng. Chīsù dehuà, shēntǐ jiù bù xūyào huā gèng duō de shíjiān lái xiāohuà dòngwù de dànbáizhí, cóng’ér ràng rén jīnglì gēng chōngpèi. Zhè shì chīsù dài lái de éwài hǎochù.

7. Jiàngdī xiěyā. Sùshí shípǔ zhōng de zhīfáng hé nà de hánliàng dōu jiào dī, yǒu lìyú jiàngdī xiěyā, jiāsù xiěyè xúnhuán.

8. Gǎishàn xiāohuà. Guǒshū zhōng hányǒu fēngfù de xiānwéi, yǒu lìyú gǎishàn xiāohuà gōngnéng.

9. Yáncháng shòumìng. Chīsù de rén shēntǐ jiànkāng, tǐnèi dúsù hé huàxué wùzhí jiào shǎo, cóng’ér huì bǐ ròushí zhě de shòumìng gèng zhǎng. Yǒu yánjiū xiǎnshì, sùshí zhě de shòumìng yào bǐ ròushí zhě zhǎng 3-6 nián.

10. Jiǎnshǎo xiāofèi. Rúguǒ bú mǎi ròushí dehuà, sùshí zhě kěyǐ jiǎnshǎo yuē sì fēn zhī yī de shíwù xiāofèi.