Learn Cantonese – Rent

Learn Cantonese - Rent

Learn how to rent an apartment in Hong Kong

 1. Rent = Jo Gam
 2. How much = Gei do chin
 3. Cheaper = Peng di
 4. too expensive = taih gwai la
 5. How big = Gei daaih
 6. too small = Hou Sai
 7. Kitchen = Chyu fong
 8. Toilet = Chin so
 9. Bedroom = Seui fong
 10. Living room = hak teng
 11. Bathroom = chong leung fong
 12. square feet = ping fong chek
 13. square metres = ping fong mai
 14. environment = Wan ging
 15. quiet = jing 

Cantonese class in Hong Kong – How to Bargain?