Learn Cantonese – How to end a conversation

Learn Cantonese - How to end a conversation

A:Oh,it’s getting late. I’ve got to run.It was nice talking to you,karren.哦,好夜喇,我要走喇,好开心同你倾偈,凯瑞。ngòh ,hóu yeh lā ,ngóh yīu jáu lā ,hóu hōi sām duhng léih kīng gái ,hói seuih .

B:Thanks,Tim.Nice meeting you,too.多谢你,Tim.我都好开心认识你。dō jeh léih ,Tim.ngóh dōu hóu hōi sām yahn sīk léih .

A:I guess we’ll see just around.我念我地应该会再见面。ngóh nihm ngóh deih yīng gōi kúi joi gin mihn .

B:Ye,I hope so.well.Take it easy.系啊,希望系喇。咁你保重啦。haih ā ,hēi mohng haih lā .gám léih bóu chùhng lā .

A:You too.你都系。léih dōu haih .

详细解说:1.Oh,it’s getting late.哦,好夜喇。ngòh ,hóu yeh lā .

关联用语:1.Actually.I have another appointment.我仲有其它事。ngóh juhng yáuh gēi tā sih .

2.I’ve got to run.我要走喇。

同义词句:I’d better go.我要走喇。ngóh yīu jáu lā .

I’d better be on my way.我要走喇。ngóh yīu jáu lā .

I’ve got to get going.我要走喇。ngóh yīu jáu lā .

3.It was nice talking to you ,karren.好开心同你倾偈,凯瑞。。hóu hōi sām duhng léih kīng gái ,hói seuih ..

间接用语:Good to have met you.好开心认识你。hóu hōi sām yahn sīk léih .

Nice meeting you.好开心认识你。hóu hōi sām yahn sīk léih .

4.Take it easy.保重。bóu chùhng .

关联用语:Take care.保重。bóu chùhng .

see you later.搵日见。wán yaht gin .

Bye.再见。joi gin .

So long.再见。joi gin .

Stay in touch.保持联络。bóu chìh lyùhn lok .

Keep in touch.保持联络。bóu chìh lyùhn lok .

Let’s meet at some time.搵天再出来倾啦。wán tīn joi chēut làih kīng lā .

Basic Cantonese Course – Nice to meet you