學普通話課程-普通話讀音-《寄全椒山中道士》

Mandarin Lesson

《寄全椒山中道士》

  作者:韋應物

  今朝郡齋冷,忽念山中客。

  澗底束荊薪,歸來煮白石。

  欲恃一瓢酒,遠慰風雨夕。

  落葉滿空山,何處尋行跡。

“Jì quán jiāo shānzhōng dàoshi”

Zuòzhě: Wéiyìngwù

Jīnzhāo jùn zhāi lěng, hū niàn shānzhōng kè.

 Jiàn dǐ shù jīng xīn, guīlái zhǔ báishí.

Yù shì yī piáo jiǔ, yuǎn wèi fēngyǔ xī.

Luòyè mǎn kōngshān, hé chù xún xíngjì.

  【註解】:

1、郡齋:指滁州刺史官署中的齋舍。

2、白石:這裡借喻全椒道士,說他生活的清苦。

[Zhùjiě]:

1, Jùn zhāi: Zhǐ chúzhōu cìshǐ guānshǔ zhōng de zhāi shě.

2, Báishí: Zhèlǐ jièyù quán jiāo dàoshi, shuō tā shēnghuó de qīngkǔ.

 【評析】:

這首寄贈詩,是透露對山中道士的憶念之情。首句既寫出郡齋之“冷”,更是寫詩人心頭之“冷”。再寫道士在山中苦煉修行,想送一瓢酒去,好讓老友在秋風冷雨的夜中,得以安慰,又怕落葉滿山,尋不到他。

全詩語言平淡無奇,然感情跳盪反复,形象鮮明自然。 “落葉滿空山,何處尋行跡”句,也確是詩中絕唱。宋蘇東坡頗愛此詩,並刻意學之,步其韻為之“寄語庵中人,飛空本無跡”。然終不如韋應物之句。 《許彥周詩話》評“此非才不逮,蓋絕唱之不當和也。”
[Píngxī]:

Zhèshǒu jìzèng shī, shì tòulù duì shānzhōng dàoshi de yìniàn zhī qíng. Shǒu jù jì xiě chū jùn zhāi zhī “lěng”, gèng shì xiě shī rén xīntóu zhī “lěng”. Zài xiě dàoshi zài shānzhōng kǔ liàn xiūxíng, xiǎng sòng yī piáo jiǔ qù, hǎo ràng lǎo you zài qiūfēng lěng yǔ de yèzhōng, déyǐ ānwèi, yòu pà luòyè mǎn shān, xún bù dào tā. Quán shī yǔyán píngdàn wú qí, rán gǎnqíng tiào dàng fǎnfù, xíngxiàng xiānmíng zìrán. “Luòyè mǎn kōngshān, hé chù xún xíngjì” jù, yě què shì shī zhōng juéchàng. Sòng sūdōngpō pō ài cǐ shī, bìng kèyì xué zhī, bù qí yùn wéi zhī “jìyǔ ān zhōng rén, fēi kōng běn wú jī”. Rán zhōng bùrú wéiyìngwù zhī jù. “Xǔyànzhōu shīhuà” píng “cǐ fēi cái bùdǎi, gài juéchàng zhī bùdāng hé yě.”