普通话教学-普通话读音-國語唐詩學習-《宿業師山房待丁大不至》

Mandarin Lesson

《宿業師山房待丁大不至》

作者:孟浩然

夕陽度西嶺,群壑倏已暝。

松月生夜涼,風泉滿清聽。

樵人歸盡欲,煙鳥棲初定。

之子期宿來,孤琴候蘿徑。

“Sùyè shī shān fáng dài dīng dà bù zhì”

Zuòzhě: Mènghàorán

Xīyáng dù xilǐng, qún hè shū yǐ míng.

Sōngyuè shēng yè liáng, fēng quán mǎn qīng tīng.

Qiáo rén guī jǐn yù, yān niǎo qī chū dìng.

Zhīzǐ qī sù lái, gū qín hou luó jìng.

【註解】:

1、煙鳥:暮煙中的歸鳥。

2、之子:這個人。

3、宿:隔夜。

[Zhùjiě]:

1, Yān niǎo: Mù yān zhòng de guī niǎo.

2, Zhīzǐ: Zhège rén.

3, Sù: Géyè.

【評析】:

詩寫在山間夜宿,期待友人不至。詩的前六句,盡寫夜色;夕陽西下,萬壑蒙煙,涼生松月,清聽風泉,樵人歸盡,暮鳥棲定。後兩句寫期待故人來宿而未至,於是抱琴等待。不心焦,不抱怨,足見詩人風度。境致清新幽靜,語言委婉含蓄。 “松月生夜涼,風泉滿清聽”兩句亦是佳品。

[Píngxī]:

Shī xiě zài shānjiān yè sù, qídài yǒurén bù zhì. Shī de qián liù jù, jǐn xiě yèsè; xīyáng xi xià, wàn hè méng yān, liáng shēng sōngyuè, qīng tīng fēng quán, qiáo rén guī jǐn, mùniǎo qī dìng. Hòu liǎng jù xiě qídài gùrén lái sù ér wèi zhì, yúshì bào qín děngdài. Bù xīnjiāo, bù bàoyuàn, zújiàn shīrén fēngdù. Jìng zhì qīngxīn yōujìng, yǔyán wěiwǎn hánxù. “Sōngyuè shēng yè liáng, fēng quán mǎn qīng tīng” liǎng jù yì shì jiāpǐn.