Hong Kong Language School in Central

Mandarin Lesson

A: Ah. What a nice day! What about an outdoor exercise?

B: Ok. The air is so fresh.

A: Which exercise do you often like?

B: I’m fond of the shuttle cock, the seesaw and playing basketball. How about you?

A: I like dancing, swimming and so on.

B: Which one do you like best?

A: I think there is nothing better than swimming for exercise.

B: Why?

A: Because it can boost our whole body capacity.

B: How many strokes are there usually?

A: There are freestyle, backstroke, butterfly, frog stroke and etc.

B: I heard exercise can also boost brain function.

A: Yes. Exercise can improve blood flow and spur cell growth, and exercise can lose weight.

A: ā ,tiān qì zhēn hǎo 。dào hù wài huó dòng huó dòng zěn
A: , 天 气 真 。到 户 外 活 动 活 动 怎
me yàng ?
 样 ?
B: hǎo de kōng qì shì zhēn xīn xiān
B:  气 是 真 新  。
A: píng cháng nǐ xǐ huān shén me yàng de huó dòng ?
A: 平 常 你 喜 欢  样 活 动 ?
B: wǒ xǐ huān tiào jiàn zi 、wán qiāo qiāo bǎn lán
B: 我 喜 欢 跳 毽 、玩 跷 跷 板 
qiú ,nǐ ne
球 ,你
A: wǒ xǐ huān tiào wǔ 、yóu yǒng děng děng 。
A: 我 喜 欢 跳 舞 、游 泳 等 等 。
B: nǐ zuì xǐ huān xiàng yùn dòng ?
B: 你 最 喜 欢  项 运 动 ?
A: wǒ rèn wèi shén me yùn dòng dōu rú yóu yǒng 。
A: 我 认   运 动  如 游 泳 。
B: wèi shén me
B:  
A: yīn wèi néng zēng qiáng wǒ men quán shēn de néng
A: 因 它  增  我 们 全 身 机 


B: tōng cháng yǒu zhǒng yóu yǒng zī shì ?
B:  常 有  游 泳 姿 势 ?
A: yǒu zì yóu yǒng 、yǎng yǒng 、dié yǒng 、wā yǒng děng
A: 有 自 由 泳 、 仰 泳 、蝶 泳 、蛙 泳 等


B: wǒ tīng shuō ,yùn dòng hái néng zēng qiáng nǎo gōng
B: 我 听  ,运 动   增  脑 功
néng
 。
A: shì de ,duàn liàn néng cù jìn xuè yè liú dòng
A: 是 , 锻 炼  促 进 液 流 动 
bāo shēng chéng ,ér qiě yùn dòng hái néng jiǎn féi 。
胞 生 成 ,而 且 运 动   减 肥 。