Cantonese Beginner Lesson – Where is your favorite restaurant in Hong Kong?

Cantonese Beginner Lesson - Where is your favorite restaurant in Hong Kong
Cantonese Beginner Lesson – Where is your favorite restaurant in Hong Kong

Script:

A: néih jī mh jī hēung góng bīn douh yáuh hóu sihk ge cāng tēng ā?

B: Hēung góng haih méih sihk tīn tòhng, hóu sihk ge cāng tēng yáuh hóu dō ak!

A: Ngóh háih Jūng wàhn fāan gūng, néih gei siuh géi gāan béi ngóh lā.

B: Hóu ak! Jūng wàhn hóu sihk ge cāng tēng yáuh cui wáh, lò fuh gei, jim jái gei, lan fōng yuhn, faai jí gei, yat lohk sīu ngóh, jung yáuh hóu dō hóu dō ga!

A: Wah! ngóh yiu juhk gā si sihk sīn dak la!

 

Translation:

A: Do you know any good restaurants in Hong Kong?

B: Hong Kong is food paradise, of course there are so many good restaurants!

A: I work in Central, can you tell me some good ones?

B: Yes! In central, there are Tsui Wah, Lo Fu Gei, Jim Jai Gei, Lan Fong Yun, Fai Ji Gei, Yat Lok Duck, and so many else!

A: Wo! I need to try it one by one!

 

In Chinese characters:

A: 你知唔知香港边度有好食既餐厅啊?

B: 香港系美食天堂,好食既餐厅好多啊!

A: 我系中环返工,你可唔可以介绍几间卑我啊?

B: 好啊!中环好食既餐厅有翠华,罗富记,沾仔记,兰芳园,筷子记,一乐烧鹅,仲有好多好多啊!

A: 我要逐间试食先得啦!