Cantonese Beginner Course – Supermarket in Hong Kong

Cantonese Beginner Course – Supermarket in Hong Kong

A: What do you think of the supermarkets in Hong Kong?

B: Very good, clean, plenty of selections and customer service is nice!

A: Really? I don’t see what you see, I think the customer service is terrible in Hong Kong?

B: Why? I have never experienced any bad shop assistants before.

A: You know what? The service in Hong Kong is the second worst all over the world!

B: I can’t believe it!

A: 你覺得香港既超市點嘛?

B: 好好啊,乾淨,很多選擇,而且服務態度很好。

A: 真的?我同你的睇法唔太一樣,我覺得在香港服務態度好差!

B: 點解?我從來都沒試過有不快既經歷。

A: 你知唔知啊,香港的服務態度系全球第二差既!

B: 簡直難以置信!

A: néih gaau dāk hēung góng gei chīu síh dím ma?

B: hóu hóu ā , gōn jehng , hán dō syún jaahk , yìh ché fuhk mouh taai dohk hán hóu!

A: jān dī , ngóh tùhng néih dī tái faat mh taai yāt yeuhng , ngóh gaau dāk joih hēung góng fuhk mouh taai dohk hóu chā !

B: dím gáai , ngóh chùhng làih dōu muht si gwō yáuh bāt faai gei gīng lihk !

A: néih jī mh jī ā , hēung góng dī fuhk mouh taai dohk haih chyùhn kàuh daih yih chā gei !

B: gáan jihk nàahn yíh ji seun!