Basic Cantonese Course – Nice to meet you

Basic Cantonese Course - Nice to meet you

A:Excuse me,is this seat taken?

A:  唔好意思,呢度有冇人坐啊?

A:  mh hóu yi sī ,nē dohk yáuh móuh yàhn chóh ā ?

B:Er…no, go ahead

B:  冇,请随便坐啦!

B:  móuh ,chéng chèuih bihn chóh lā

A:  You work upstair,right? I think I have seen you before.I’m Karren,Karren Brown.

A:  你公司系楼上系唔系啊?我好好似见过你,我是凯瑞,凯瑞 布朗。

A:  léih gūng sī haih làuh séuhng haih mh haih ā ?ngóh hóu hóu chíh gin gwō léih ,ngóh haih hói seuih ,hói seuih bou lóhng .

B:  Nice to meet you ,Karren.I’mTim Wang.

B:  好高兴认识你Karren,我系Tim Wang。

B:  hóu gōu hīng yahn sīk léih Karren,ngóh haih Tim Wang.

A:  Happy to know you ,Tim.

A:  好高兴认识你,Tim。

A:  hóu gōu hīng yahn sīk léih ,Tim.

Cantonese Lesson Hong Kong – Christmas Morning