Cantonese Lesson – Housing Price in Hong Kong

Cantonese Lesson - Housing Price in Hong Kong

English:

A: Hi Michael, How long have you been living in Hong Kong?

B: I have been living here for almost 2 years.

A: I have many friends who cannot afford to buy a house here. Did you buy a house in Hong Kong?

B: No, the housing price in Hong Kong is just too high, and foreigners need to pay an extra 15% tax if you want to buy a house in Hong Kong.

A: That is so expensive, it makes the situation worse, so you are renting a apartment here?

B: Yes, that is the only solution for now.

Cantonese:

A: Michael, neih hou a, neih jyuh hai heung gong gei noi la?

B: Ngoh jyuh hai ni douh cha mh do leung nihn la

A: Ngoh yauh hou do pahng yauh hai heung gong dou maaih mh hei lauh, neih yauh mouh maaih lauh a?

B: Mouh a, yih ga heung gong ge lauh ga taaih go la, tuhng maaih ngoi gwok yahn yiu bei baak fan ji sahp ngh ge seui.

A: Jan haih hou gwai wo!, gan neih yih ga jo fong jyuh?

B: Haih a, ni go ying gai haih yih ga wai yat ge baan faat!

Related: Cantonese Beginner Lesson – Where are you living in Hong Kong?

Cantonese Learning – Living in Hong Kong

Cantonese Learning - Living in Hong KongEnglish

A: Hi Michael, I have heard that you have moved to Tin Hau?

B: Yes, Cherry, I moved 3 months ago, the rent is cheaper in Tin Hau, for the same space, the price is 20% cheaper.

A: Nice, so you can save money for travelling.

B: Yes, I like Hong Kong a lot, but the only thing I dislike is the high housing price here.

A: I completely understand, living condition in Hong Kong is really not good. The average living space in Hong Kong is only 6.8 Square metres, compare to Beijing, which is 68 Square metres per person!

B: That’s so crazy! I heard that many people living in a cage house.

A: That is true and sad!

Cantonese

A: Neih hou a Michael, ting gong neih bun jo heui Tin Hau wo!

B: Haih a Cherry, Ngoh saam go yuet chihn bun jo, go douh di jo gam pehng di, yat yeung ge daaaih sai, ga chin pehng baak fan ji yih sahp.

A: Hou hou a, neih ho yih han chin heui leuih haahng la!

B: Haih, ngoh hou jung yi heung gong, bat gwo ngoh mh jung yi ni douh gam gwai ge jo gam.

A: Ngoh yuhn chun ming baahk, heung gong ge geui jyuh wan ging mh haih hou hou, meih go yahn ping gwan geui jyuh deih fong ji yauh luhk dim baat ping fong maaih, yih baak ging yauh luhk sahp baat ping fong maaih!

B: Ngoh teng gong hou do yahn jyuh hai tong fong.

A: Haih si sak laih ga, hou cam!

Related: Cantonese Beginner Lesson – Where are you living in Hong Kong?

Cantonese Beginner Lesson – Where are you living in Hong Kong?

Where are you living in Hong KongEnglish

A: Where are you living in Hong Kong, Michael?
B: I am now living at the Mid-Levels.
A: How long have you been living there?
B: It’s been 6 months since January.
A: Do you like that place?
B: Yes, it is very convenient, the only problem is that the rent is too high.
A: Yes, rent in Hong Kong is a big problem.
B: So will you find a cheaper place?
A: Yes, I think so, I am trying to see other places with cheaper rent.

Cantonese

A: Neih jyuh hai heung gong bin douh a, Michael?
B: Ngoh yih ga jyuh hai bun san.
A: Neih jyuh hai go douh gei noih la?
B: yauh yat yuet hoi chi yi ging lohk go yuet la.
A: Neih jung mh jung yi go go deih fong a?
B: Jung yi, go douh hou fong bihn, bat gwo jeui daaih mahn taih haih go douh jo gam taai gwai la!
A: Haih a, jo gam mahn taih hai heung gong haih yat go daaih mahn taih.
B: Gam neih wuih mh wuih bun heui pehng di ge deih fong ne?
A: Ngoh wuih sih ha wan gung si fuh gan pehng di ge deih fong.

Related: Cantonese Beginner Lesson – How long have you been living in Hong Kong

Learn Cantonese – Why did you come to Hong Kong?

Why did you come to Hong Kong

English:

A: Why did you come to Hong Kong, Michael?

B: I came to Hong Kong for work.

A: What kind of work are you doing in Hong Kong?

B: I am working in finance industry.

A: Do you like Hong Kong?

B: Of course, and I am learning Cantonese now!

A: That’s amazing. How long have you been learning?

B: Around 2 months.

Cantonese:

A: Dim gai neih laih heung gong a, Michael?

B: Ngoh laih heung gong joh yeh.

A: Neih haih heung gong joh me gong jo a?

B: Ngoh haih jo gam yung ge.

A: Neih jung mh jung yi heung gong a?

B: Dang yin la, ngoh yih ga hok gan gwong dung wah.

A: neih hou sai leih a, neih hohk jo gei noi la.

B: Cha mh do leung go yuet.

Related: How long have you been living in Hong Kong

Cantonese Beginner Lesson – How long have you been living in Hong Kong

How long have you been living in Hong Kong

English:
A: Hi Michael, How long have you been living in Hong Kong?
B: I have been living in Hong Kong for almost 2 years.
A: How is your Cantonese now?
B: I can speak to the local about food, transport and weather, but I cannot talk about news, and I don’t understand the news.
A: Speaking English is so easy in Hong Kong, but why do you still want to learn Cantonese?
B: Learning Cantonese is good for learning the culture in Hong Kong, and also, I think it is a fun thing to do, I like bargaining with the local when I buy a thing.
A: That sounds wonderful.

Cantonese:
A: neih hou Michael, neih hai heung gong jyuh jo gei noi la?
B: Ngoh jyuh jo cha mh do leung nihn la.
A: Neih yih ga ge gwong dung wah dim a?
B: Ngoh ho yih tuhng heung gong yahn gong sihk ge yeh, dahp che, tin hei, bat gwo ngoh mh ho yi gong san mahn, ngoh teng mh ming san mahn.
A: hai heung gong gong ying mahn gam gan dan, dim gai neih jung seung hohk gwong dung wah ge?
B: Hohk gwong dung wah deui liu gai heung gong mah faat yauh hou daaih bong joh, ngoh gok dak hou hou wan, ngoh jung yi maaih yeh ge sih hauh gong ga.
A: jan haih hou gau siu a!

Related: Chinese language study HK-We are having a big sale for Spring Festival

Mandarin Beginner Lesson – When will you be having your holiday?

Need to have a holiday
Conversation:
A: Màikè, jīnnián nǐ fàngjiàle ma?
B: Hái méiyǒu, zuìjìn zhè 6 gè yuè wǒ hěn máng, érqiě méiyǒu fàngjià.
A: Wǒ juédé nǐ yīnggāi fàngjiàle.
B: Wǒ tóngyì nǐ de kànfǎ.
A: Nǐ de gōngzuò hěn máng ma?
B: Wǒ yǒu hěnduō kāihuì hé yǎnjiǎng.
A: Wǒ míngbáile, dànshì nǐ bù xiūxí yěshì bùxíng de a.
B: Wǒ zhīdào, wǒ huì wèn lǎobǎn yào 5 tiān jiàqī, wǒ yào hé jiārén qù rìběn wán.
A: Zhège zhǔyì zhēn de tài hǎole.
English:

A: Michael, Have you had any holiday this year?

B: Unfortunately no, I have been busy for 6 months and no holiday.

A: I think you should take a rest!

B: I think you are right!

A: Is your work very busy?

B: I have so many meetings and presentations.

A: I see, but you still need to relax and take a break.

B: I am going to ask my boss to give me a 5 days holiday, I want to visit Japan with my parents.

A: Sounds a really good idea.

Chinese:

A: 邁克,今年你放假了嗎?

B: 還沒有,最近這6個月我很忙,而且沒有放假。

A: 我覺得你應該放假了。

B: 我同意你的看法。

A: 你的工作很忙嗎?

B: 我有很多開會和演講。

A: 我明白了,但是你不休息也是不行的啊。

B: 我知道,我會問老闆要5天假期,我要和家人去日本玩。

A: 這個主意真的太好了。

Related: How to spend your leisure time?

Do you want to win or do you want to be happy?

Do you want to win or do you want to be happy

一對夫婦為一件事爭吵了很久以後,妻子說了:親愛的,你想贏還是想開心?爭吵最終結束了。

Yī duì fūfù wéi yī jiàn shì zhēngchǎole hěnjiǔ yǐhòu, qīzi shuōle: Qīn'ài de, nǐ xiǎng yíng háishì xiǎng kāixīn? Zhēngchǎo zuìzhōng jiéshùle.

How to spend your leisure time?

How to spend your leisure time
Old Fashioned Woman Reading a Book

Conversation:

A: Tāngmǔ, nǐ yǒu kòngxián de shíhòu xǐhuān zuò shénme?

B: Wǒ xǐhuān tīng yīnyuè, kàn diànyǐng, hé péngyǒu chī dōngxī hé qù páshān, nǐ ne?

A: Wǒ xǐhuān dǎ yǔmáoqiú, wán yuè qì, qù lǚxíng, zàijiā zuò fàn.

B: Zhēn bùcuò, nǐ jīngcháng qù pǎobù ma?

A: Shì de, yīgè xīngqísān cì, měi cì 30 fēnzhōng, zhège zhōumò nǐ qù páshān ma?

B: Shì de, yuēle péngyǒu xīngqíliù zǎoshang 9 diǎn zhōng.

A: Wǒ kěyǐ yīqǐ qù ma?

B: Dāngrán kěyǐ, wǒmen yīqǐ qù ba!

English:

A: Tom, what do you normally do when you have spare time?

B: I like to listen to music, watch movies, have food with friends and go hiking, what about you?

A: I like to play badminton, play an instrument, go travelling, cook at home.

B: Nice, do you often go running?

A: Yes, 3 times a week, about 30 minutes each time. Are you going hiking this weekend.

B: Yes, I am going with friends this Saturday at 9am.

A: Can I come along?

B: Sure, let’s go together!

Chinese Characters:

A: 湯姆,你有空閒的時候喜歡做什麼?

B: 我喜歡聽音樂,看電影,和朋友吃東西和去爬山,你呢?

A: 我喜歡打羽毛球,玩樂器,去旅行,在家做飯。

B: 真不錯,你經常去跑步嗎?

A: 是的,一個星期三次,每次30分鐘,這個週末你去爬山嗎?

B: 是的,約了朋友星期六早上9點鐘。

A: 我可以一起去嗎?

B: 當然可以,我們一起去吧!

Related: Mandarin lesson in hong kong-Leisure time

Comparing Cantonese and Mandarin languages

Hong Kong Vs China

Mandarin is the official national language in the Peoples’ Republic of China. The unofficial language is Cantonese which is widely spoken. From the outsider’s point of view, this may be confusing. Why? When you go to school, you learn “Chinese”. But the Chinese you are learning is normally Mandarin not knowing that there are more than ten indigenous languages spoken in China. The two, (Mandarin and Cantonese) are the most widely spoken and acknowledged. The two are similar and dissimilar is some major and minor respects. This article brings you what we have found so far about the two.

Historical aspect

To understand the history of Cantonese language, we should look at its people. Most of these are settled in Hong Kong and Macau also known as the center for the Cantonese Language. This is where in China where the people embrace Cantonese as the official language in business and education. Cantonese history is thought to begin in some 2000 years back in Guangdong, Guangxi and partly Northern Vietnam provinces which were under the control of general Zhao Tuo. As Nanyue kingdom expanded, more immigration continued displacing the existing inhabitants and leading to more intermarriages. This created a population explosion and subsequent emigration. However, many remained and created a new identity for themselves. Between the 6th and 12th century, these people migrated south and settled in the southeastern shores giving rise to the Cantonese people. Conflicts between the 1800s and 1900s led to the loss of control in Hong Kong and subsequent emigration to the western hemispheres. These people settled in South Americas as coolies and farm hands while in North America as hired hands participating in the infamous Gold-rush. As a result of this emigration is that most major “China town” residents speak Cantonese rather than the official language Mandarin.

Mandarin is the official Language in the Peoples’ Republic of China. It has been so since 1982 in mainland China and 1932 in Taiwan. A fascinating fact is that the Republic has never had a national language since its inception in 221 B.C until 1912. Also as a fact is that Mandarin has no native speakers. It is simply a language modeled on the other Chinese languages. Its structure began in 1913 as a form of the academic move to create a national language that is both easy to speak and learn to the majority who were illiterate. A commission was formed and linguists from the major provinces in China were elected to form the new language. They chose to have a fixed character system called the Zhuyin alphabet and by the end of 1932 they had already established a new language and published its dictionary. The language was officially adopted in mainland China in 1982 when the constitution was amended.

Related: The History of Chinese Film

Art perspective

Art is the expression of the people. It is also the application of human creativity and imagination in the day to day activities so as to raise the emotional nature of man to perceive the world and its beauty. The Cantonese know how to do this. Cantonese art has been refined in the 1500 years of its existence to produce artful expressions that will leave you wanting more. Anyone who has a taste of Cantonese embroidery will admit that they are a thing to behold. The subject is usually birds, fruits, and flowers. This is one of the four classes of embroidery in China and it is usually done by two or three artists taking months at a time to complete. All this is done by hand using needles and thread by masters. As a result of its spectacular finishing, it has been adopted as a cultural heritage in China. Another form of Cantonese art is the opera. Despite the stiff competition it faces from the modern flicks and cheap internet videos, it is still attracting crowds. This art is so rich and respected that it was protected by UNESCO as intangible cultural heritage of humanity. The opera consists of flashy colored clothing with the dramatization involving intricate gestures, singing, gongs and amazing sets. Anyone can get entertained from this but to understand and appreciate the beauty of it, you need to be knowledgeable about the Chinese legends and history. Not surprising that the opera was used to teach morals and loyalty to the emperor before formal education was introduced.

Mandarin is a very new language just starting to build up. There are no much artworks from it but from those works considered Mandarin are usually based on the urban culture. Perhaps because Mandarin has its speech heavily borrowed from Beijing. In paintings, most focus on towns and its surroundings. The most visible and expressive form of Mandarin art is Mandopop. This essentially refers to Mandarin popular music. The most notable development started in Taiwan in the 1940s where the Mandarin songs were the just adaptation of the Japanese songs. After Japanese was forbidden, Mandopop notably developed as a blend of Chinese, Japanese and Taiwanese. After the government relinquished its restriction in music, Mandopop flooded the market and continues to grow with heavy western influences.

Related: Chinese Characters and the Chinese Art of Calligraphy

Cuisine

Yue or Cantonese cuisine is the most widely known in the world. However, due to its distance from the homeland, most of the food served in many restaurants from around the world are different from the true nature of the style. Cantonese food involves a wide variety of ingredients and not just the popular rice and noodles. This is to say that dishes may contain snakes, snails, dogs, and mice. Food is normally prepared fresh and the chef’s objective is to make sure that the ingredients preserve their natural taste. This means little frying and more steaming and double steaming. Also, the food has very little spices added apart from the occasional sliver of garlic and clover.  Sometimes an occasional pinch of sugar is added to give the food the widely known sweet taste. Something to note is that to a Westerner, the food might taste bland and because of its very fresh nature, you might end up feeling hungry after eating. Given its freshness and lack of grease, it can be a very good diet to try on.

Mandarin cuisine, on the other hand, is spicier. Northerners focus on developing aromas than the original taste of the dish. While the south is blessed with the climate that supports rice abundantly, the north is dominated by wheat. This is to say that noodles are plenty of cuisines. Also, other products include stuffed buns, dumplings, and steamed bread. Mandarin cuisine is more liberal and incorporates all the food in the north. This ranges from the Mongolian mutton to the vegetarian variety from Tianjin that has dehydrated soybeans and wheat gluten.

Related: Chinese cuisine is introduced -Guangdong Cuisine

Attire.

Chinese attire has changed over the times. In this comparison, we are going to assume that since Cantonese is a historical language, it has seen the change in fashion while the Mandarin which is relatively new has not seen much change. The Chinese attire had not changed much since 256 B.C. the attire consists of a blouse-skirt that has been improved over the time. the blouse was usually worn on the collar, the right wrapping the left worn together with a gown. Also, the color and design changed with time and social status. Dragon embroidery was worn by emperors as well as bright yellow clothing to show off their status. Han Fu (clothing) is the most popular clothing that has changed a little since the Yellow Emperor. Since the abolition of imperial China, the fashion statement has changed. The last fashion for the Cantonese can be arguably said to be the cheongsam. This was a tight fitting gown that essentially revealed the woman’s body, unlike the original qipao which was to conceal the form. Cheongsam was therefore worn by socialites and other female celebrities in the city. This had long slits and was originally worn with trousers but with time those have been discarded except in Vietnam. Cheongsam did not lose its trend in the 1920s as it is still worn today by restaurant staff, airline staff and also in beauty contests.

For the Mandarin clothing, this can be said that it has adopted the western attire. Also, the introduction of Mao suits fits in this category. Mao suits, however, are worn by both genders. Most of Mandarin speakers wear suits to offices and also incorporate the modern fashions in the Cheongsams that they wear. Since more young people are spending more on fashion than before, they opt for little freshness (Xiao Qinxin) or heavy flavor (Zhong Kouwei) as popularized by Mandopop.

Related: Han Chinese Costume

Cantonese fallout in the education system.

In Hong Kong, Cantonese is the official language. This is the same language used in the formal education in the city. However, other the past years, there has been friction with the communist government officials that feel that this bilingual nature of the state is not bringing the desired unity. As a result, it has made plans to scrap it off from the mass media such as television networks by September 1 and also from the formal teaching practice. Already there are schools adopting to use English and Mandarin for their preschoolers. This is ironic for a city having over 40 million Cantonese speakers. This change has not been welcomed by the Hong Kong residents with most protesting in the streets and students at the school. However, the situation seems to persist and eventually, Cantonese will be spoken only by the illiterate and the remaining bilinguals in the city.

Related: Advantages of learning Cantonese over Mandarin