Chinese Lesson – Are you feeling better today?

Chinese Lesson - Are you feeling better today?
Chinese Lesson – Are you feeling better today?

Chinese Lesson – Are you feeling better today?

Script:

A: Xiǎo wáng, nǐ jīntiān shēntǐ hǎoxiēle ma?
B: Hǎoduōle, zhè jǐ tiān tiānqì bù hǎo, wǒ zuótiān shēngbìngle, hěn lìhài, bùguò jīntiān hǎoduōle.
A: Wǒ gěi nǐ di yào nǐ chīle ma?
B: Chīle ya, bù chī yào wǒ dū shàng bùliǎo bānle.
A: Xiànzài hái yǒu nǎlǐ bú shūfú?
B: Xiànzài jiùshì sǎng zǐ huán yǒudiǎn er téng, bié de méishì erle.
A: Zhège zhōumò wǒmen yǒu jùhuì, nǐ néng lái ma?
B: Yīnggāi kěyǐ ba, wǒ shēntǐ chàbùduō quányùle.

English:

A: Xiao Wang, are you better today?

B: much better, these days the weather in Hong Kong has been bad, I was sick yesterday, very bad, but today much better.

A: I gave you medicine, did you take it?

B: Of course, otherwise, I cannot even got up to work!

A: Where are you now uncomfortable?

B: now is the voice of a little pain, no other thing.

A: This weekend we have a party, can you come?

B: should be ok, my body is almost cured.

Chinese Characters:

A: 小王,你今天身體好些了嗎?

B: 好多了,這幾天天氣不好,我昨天生病了,很厲害,不過今天好多了。

A: 我給你的藥你吃了嗎?

B: 吃了呀,不吃藥我都上不了班了。

A: 現在還有哪裡不舒服?

B: 現在就是嗓子還有點兒疼,別的沒事兒了。

A: 這個週末我們有聚會,你能來嗎?

B: 應該可以吧,我身體差不多痊癒了。

Chinese language learning – under the bad weather

Chinese language learning - under the bad weather
Chinese language learning – under the bad weather

Script:

A: Nǐ zuótiān méishì ba?
B: Hái shuō ne! Zuótiān wǒ yīfú chuān shǎole, jīntiān zǎoshang yī qǐchuáng jiù gǎnjué yǒudiǎn er gǎnmàole!
A: Zhēn de ma? Xiànzài nǎlǐ bú shūfú ya?
B: Sǎngzi téng, liú bítì, tóu hái yǒudiǎn er téng!
A: Xiānggǎng de tiānqì zhēn de biànhuà mò cè, xià cì jì dé chūmén duō dài yī jiàn yīfú.
B: Wǒ zhīdàole, yītiān lěng yītiān rè de, zhēn de hěn nánshòu, wǒmen zhèxiē cóng běifāng lái de rén zhēn de hěn bù xíguàn ne!
A: Wǒ míngbái.
B: Wǒ gěi nǐ qù mǎidiǎn er gǎnmào yào ba! Nǐ xiān hē diǎn er rè shuǐ
A: Hǎo de. Xièxiè.

English:

A: Were you right yesterday?
B: Don‘t start! Yesterday I wore too little clothes, I got up this morning with a  feeling of little cold!
A: Really? What do you feel unwell now?
B: sore throat, runny nose, head still a little pain!
A: Hong Kong’s weather is really unpredictable, the next time you should remember going out with more clothes.
B: I know, one day cold and one day hot, really hard to adopt, we are from the north of China really not used to it!
A: I understand.
B: I’ll buy you a cold medicine! You drink some hot water first.
A: Okay. Thank you.

Chinese Characters:

A: 你昨天没事吧?
B: 还说呢!昨天我衣服穿少了,今天早上一起床就感觉有点儿感冒了!
A: 真的吗?现在哪里不舒服呀?
B: 嗓子疼,流鼻涕,头还有点儿疼!
A: 香港的天气真的变化莫测,下次记得出门多带一件衣服。
B: 我知道了,一天冷一天热的,真的很难受,我们这些从北方来的人真的很不习惯呢!
A: 我明白。
B: 我给你去买点儿感冒药吧!你先喝点儿热水
A: 好的。谢谢。

Mandarin Lesson for Beginners – The Weather is So Strange in Hong Kong

The Weather is So Strange in Hong Kong
The Weather is So Strange in Hong Kong

Script:
A: Xiānggǎng de tiānqì zhēn de hào qíguài a, wǒ láile liǎng nián duō dōu hái méi shìyìng!
B: Wèishéme nǐ shuō xiānggǎng de tiānqì qíguài?
A: Yītiān lěng yītiān rè de, gǎo de wǒ dū bù zhīdào zěnme chuān yīfúle!
B: Shì ya! Érqiě hěn róngyì gǎnmào a!
A: Méi cuò, wǒ kàn dào bào shàng xiězhe shìmín hěnduō qù yīyuàn kàn jízhěn ne!
B: Duì! Xiānggǎng zhège tiānqì wǒ yě bù zhīdào shì zěnmeliǎo!
A: Dàjiā duō bǎozhòng ba!

Translation:

A: Hong Kong’s weather is really strange, I have not been able to adapt to more than two years!

B: Why do you say the weather in Hong Kong is strange?

A: 1 hot day, another cold day, take turns, and I do not know how to wear clothes!

B: yes! And it is easy to catch a cold!

A: Yes, I see the newspaper read a lot of people go to the hospital to see the emergency!

B: Yes! I also don’t know why Hong Kong weather is like this!

A: We have to take care of ourselves!

Chinese Characters:

A: 香港的天气真的好奇怪啊,我来了两年多都还没适应!

B: 为什么你说香港的天气奇怪?

A: 一天冷一天热的,搞得我都不知道怎么穿衣服了!

B: 是呀!而且很容易感冒啊!

A: 没错,我看到报上写着市民很多去医院看急诊呢!

B: 对!香港这个天气我也不知道是怎么了!

A: 大家多保重吧!

Cantonese Course for Beginners – Why Do You Come To Hong Kong?

Cantonese Course for Beginners - Why Do You Come To Hong Kong?
Cantonese Course for Beginners – Why Do You Come To Hong Kong?

Script: 

A: David, neih hai heung gong jyuh jo gei noi la? David, 你系香港住左幾耐啊?

B: hah go yuht jau haih daaih saam nihn la! 下個月就系第三年了。

A: Dim gai neih yiu haih heung gong jyuh a? 點解你要系香港住啊?

B: Ngoh jung yi ni go sing sih a! 我鍾意呢個城市啊!

A: Gam neih haih ni douh faan gung ma? 咁你系呢度返工嗎?

B: Gang haih la! Mh faan gung dim jyuh heung gong a! 咁系返啦!唔返工點住香港啊!

A: Dim gai neih gam gong a? 點解你咁講啊?

B: Yahn waih heung gong mat dou gwai ma! Jyuh ge dei fong yauh keih haih! 因為香港乜都貴嘛!住既地方尤其系!

English Translation:

A: David, how long have you been living in Hong Kong?

B: Next month will be my third year in Hong Kong?

A: Why do you live in Hong Kong?

B: I like this city, lots of different things to do, food here is amazing!

A: Do you work here?

B: Of course! I cannot survive if I don’t have a job in Hong Kong!

A: Why is that?

B: Because everything is so expensive! Especially house!

Chinese Characters:

 

A: David, 你系香港住左幾耐啊?

B: 下個月就系第三年了。

A: 點解你要系香港住啊?

B: 我鍾意呢個城市啊!

A: 咁你系呢度返工嗎?

B: 咁系返啦!唔返工點住香港啊!

A: 點解你咁講啊?

B: 因為香港乜都貴嘛!住既地方尤其系!

Cantonese Beginner Lesson – Where is your favorite restaurant in Hong Kong?

Cantonese Beginner Lesson - Where is your favorite restaurant in Hong Kong
Cantonese Beginner Lesson – Where is your favorite restaurant in Hong Kong

Script:

A: néih jī mh jī hēung góng bīn douh yáuh hóu sihk ge cāng tēng ā?

B: Hēung góng haih méih sihk tīn tòhng, hóu sihk ge cāng tēng yáuh hóu dō ak!

A: Ngóh háih Jūng wàhn fāan gūng, néih gei siuh géi gāan béi ngóh lā.

B: Hóu ak! Jūng wàhn hóu sihk ge cāng tēng yáuh cui wáh, lò fuh gei, jim jái gei, lan fōng yuhn, faai jí gei, yat lohk sīu ngóh, jung yáuh hóu dō hóu dō ga!

A: Wah! ngóh yiu juhk gā si sihk sīn dak la!

 

Translation:

A: Do you know any good restaurants in Hong Kong?

B: Hong Kong is food paradise, of course there are so many good restaurants!

A: I work in Central, can you tell me some good ones?

B: Yes! In central, there are Tsui Wah, Lo Fu Gei, Jim Jai Gei, Lan Fong Yun, Fai Ji Gei, Yat Lok Duck, and so many else!

A: Wo! I need to try it one by one!

 

In Chinese characters:

A: 你知唔知香港边度有好食既餐厅啊?

B: 香港系美食天堂,好食既餐厅好多啊!

A: 我系中环返工,你可唔可以介绍几间卑我啊?

B: 好啊!中环好食既餐厅有翠华,罗富记,沾仔记,兰芳园,筷子记,一乐烧鹅,仲有好多好多啊!

A: 我要逐间试食先得啦!

 

Mandarin Lesson for Intermediate Level – What will you do during Valentine’s Day

Mandarin Lesson for Intermediate Level - What will you do during Valentine's Day
Mandarin Lesson for Intermediate Level – What will you do during Valentine’s Day
A: Xiǎo li, kuài dào qíngrén jiéle, nǐ dǎsuàn zěnmeguò ya?
B: Xiǎo wáng, wǒ nǐ hái bù zhīdào ma? Guānggùn yīgè rén a, yòu méiyǒu nǚ péngyǒu, zhǐ néng huí jiā chīfàn bei. Nǐ ne?
A: Wǒ yěshì dānshēn, wǒ yuēle yī bāng gēmen er chūqù wán, zhènghǎo yǒuyī chǎng qiúsài wǒmen qù jiǔbā hējiǔ kàn qiú.
B: Nǐ zhège qíngrén jié huódòng yě zhēnshi bùcuò a! Nǐ bùxiǎng zhǎo gè nǚ péngyǒu ma?
A: Nǚ péngyǒu zhè shì háishì kàn yuánfèn ba, yǒu de shíhou zhēn de shì jí bù lái de ya!
B: Yěshì, jīhuì dàole, yuánfèn láile, zìrán jiù shuǐdàoqúchéngle.
A: Shì ya, suǒyǐ zài méiyǒu nǚ péngyǒu zhīqián jiù xiān xiǎngshòu dānshēn shēnghuó, yǒu shíhou wǒ jué dé yīgè rén xiǎng qù nǎlǐ jiù qù nǎlǐ yě tǐng kāixīn de.
B: Wǒ yě gǎnjué shì, yǔqí zhǎo gè bù shìhé zìjǐ de, dào bùrú yīgè rén dānzhe, gēn bù shìhé de rén zài yīqǐ juéduì shì yī zhǒng zhémó a!
A: Yīngxióng suǒ jiàn lüè tóng!

A: 小李,快到情人节了,你打算怎么过呀?

B: 小王,我你还不知道吗?光棍一个人啊,又没有女朋友,只能回家吃饭呗。你呢?

A: 我也是单身,我约了一帮哥们儿出去玩,正好有一场球赛我们去酒吧喝酒看球。

B: 你这个情人节活动也真是不错啊!你不想找个女朋友吗?

A: 女朋友这事还是看缘分吧,有的时候真的是急不来的呀!

B: 也是,机会到了,缘分来了,自然就水到渠成了。

A: 是呀,所以在没有女朋友之前就先享受单身生活,有时候我觉得一个人想去哪里就去哪里也挺开心的。

B: 我也感觉是,与其找个不适合自己的,倒不如一个人单着,跟不适合的人在一起绝对是一种折磨啊!

A: 英雄所见略同!

A: Xiao Li, Valentine’s Day is arriving, What are you going to do?

B: Xiao Wang, do not you know me? I am a Bachelor, and no girlfriend, can only go home to eat, and you?

A: I am also single, I will go with buddies out to hangout, there is a football game we went to the bar to watch and drink.

B: You are really good for this Valentine ‘s Day event! Do not you want to find a girlfriend?

A: It all depends on the fate, sometimes it is really no need to be worry about.

B: Yes, the opportunity and the fate tell the story.

A: Yes, so when we have no partners, we need to enjoy to be single, sometimes I think if I am single I can go anywhere I like is also very happy.

B: I also feel that, rather than find a suitable for their own, it is better than a person to be single, with those who do not fit together is definitely a torture!

A: Heroes see the same!