平翹舌音聲母均念的多音字

平翘舌音声母均念的多音字
在普通话中,有一部分字既念平舌音声母,又念翘舌音声母,念读时一定要认真区分。
【例字】
拆(cā,chāi)
拆1 cā〈方〉排泄(大小便)
拆烂污cālànwū
拆2 chāi把合在一起的东西打开,拆毁。
拆穿chāichuān 拆伙chāihuǒ 拆零chāilínɡ 拆卖chāimài
拆散chāisǎn 拆台chāitái 拆洗chāixǐ 拆御chāixiè
拆除chāichú 拆毁chāihuǐ 拆迁chāiqiān
嚓(cā,chā)
嚓1 cā象声词,独立成词。
“嚓”的一声cā•de yī shēnɡ
嚓2 chā象声词,用于多音节词中。
喀嚓kāchā 啪嚓pāchā
参(cān,cēn,shēn)
参1 cān加入、参加,参考,进见、谒见,封建时代指弹劾,探究并领会(道理、意义等)。
参加cānjiā 参军cānjūn 参看cānkàn 参阅cānyuè
参谒cānyè 参拜cānbài 参劾cānhé 参他一本cāntāyīběn
参破cānpò 参透cāntòu
参2 cēn“参差”念cēncī,“参错”念cēncuò。
参3 shēn人参、党参等的统称,通常指人参;二十八宿之一。
党参dǎnɡshēn 海参hǎishēn 人参rénshēn 沙参shāshēn
参茸shēnrónɡ 参须shēnxū 参商shēnshānɡ
孱(càn,chán)
孱1 càn用于“孱头”(càn•tou)
孱2 chán 瘦弱,软弱。
孱羸chánléi         孱弱chánruò
掺(càn,chān,shǎn)
掺1 càn古代一种鼓曲。
渔阳掺Yúyánɡcàn
掺2 chān同“搀”,把一种东西混合到另一种东西里去。
掺兑chānduì   掺杂chānzá
掺3 shǎn〈方〉持,握。
掺手shǎnshǒu
伧(cānɡ,chen)
伧1 cānɡ〈书〉粗野。
伧俗cānɡsú
伧2 chen “寒伧”念hán•chen。
侧(cè,zè,zhāi)
侧1 cè旁边,向旁边歪斜、偏。
侧根cèɡēn 侧击cèjī 侧面cèmiàn
侧记cèjì 侧门cèmén 侧耳cè’ěr
侧重cèzhònɡ 侧翼cèyì 侧目cèmù
侧2 zè同“仄”。
平侧pínɡzè 侧声zèshēnɡ
侧3 zhāi〈方〉倾斜,不正。
侧棱zhāi•lenɡ 侧歪zhāi•wɑi
噌(cēnɡ,chēnɡ)
噌1 cēnɡ 象声词;〈方〉叱责。
“噌”的一声cēnɡ•de yī shēnɡ 挨噌áicēnɡ
噌2 chēnɡ“噌 ”念chēnɡhónɡ,形象钟敲的声音。
差(cī,chā,chà,chāi,chài)
差1 cī“参差”念cēncī。
差2 chā差别、差异,差数,稍微、较、尚。
差别chābié 差异chāyì 差错chācuò 差额chā’é
差价chājià 差距chājù 差失chāshī 差误chāwù
天气差暖tiānqìchānuǎn 差可告慰chākěɡàowèi
差3 chà不相同、不相合,错误、缺欠,不好,不够标准。
差不多chà•buduō 差不离chà•bulí 差得远chà•deyuǎn
差点儿chàdiǎnr 差劲chàjìn 差生chàshēnɡ
质量差zhìliànɡchà
差4 chāi派遣(去做事),被派遣去做的事、公务、职务,旧时指被派遣的人、差役。
差遣chāiqiǎn 差使chāishǐ 兼差jiānchāi 出差chūchāi
差事chāi•shi 差役chāiyì 听差tīnɡchāi 解差jièchāi
差5 chài〈书〉同“瘥”(chài),病愈。
衰(cuī,shuāi)
衰1 cuī“等衰”念děnɡcuī。
衰2 shuāi衰弱。
衰败shuāibài 衰惫shuāibèi 衰变shuāibiàn 衰减shuāijiǎn
衰竭shuāijié 衰老shuāilǎo 衰落shuāiluò 衰弱shuāiruò
衰退shuāituì 衰亡shuāiwánɡ 衰萎shuāiwěi 衰歇shuāixiē
挲(sā,suō,shā)
挲1 sā“摩挲”念māsā,用手轻轻按着并一下一下地移动。
挲2 suō“摩挲”又念mósuō,用手抚摩。
挲3 shā“ 挲”念zhā•shā,<方>(手、头发、树枝等)张开;伸开。也作扎煞。
糁(sǎn,shēn)
糁1 sǎn〈方〉米饭粒儿。
糁2 shēn谷类磨成的碎粒。
玉米糁儿yùmǐshēnr
梢(sào,shāo)
梢1 sào像圆锥体的形状。
梢2 shāo条状物的较细的一头。
梢公shāoɡōnɡ 梢头shāotóu 树梢shùshāo
眉梢méishāo 辫梢biànshāo
色(sè,shǎi)
色1 sè颜色,脸色、神色,种类,情景、景象,物品的质,妇女美貌,情欲。
色彩sècǎi 色调sèdiào 色光sèɡuānɡ
色盲sèmánɡ 色素sèsù 彩色cǎīsè
暖色nuǎnsè 货色huòsè 神色shénsè
天色tiānsè 喜形于色xǐxínɡyúsè 察言观色cháyánɡuānsè
面色miànsè 眼色yǎnsè 和颜悦色héyányuèsè
各色各样ɡèsèɡèyànɡ 景色jǐnɡsè 秋色qiūsè
夜色yèsè 成色chénɡsè 逊色xùnsè
色艺双绝sèyìshuānɡjué 色情sèqínɡ 色胆sèdǎn
血色xuèsè 姿色zīsè
色2 shǎi(~儿)颜色,用于一些口语词。
色酒shǎijiǔ 色子shǎi•zi 变色儿biànshǎir
本色儿běnshǎir 上色儿shànɡshǎir 退色儿tuìshǎir
掉色儿diàoshǎir 套色儿tàoshǎir 颜色儿yánshǎir
走色儿zǒushǎir
似(sì,shì)
似1 sì像,如同,似乎,表示超过。
好似hǎosì 近似jinsì 貌似màosì
类似lèisì 相似xiānɡsì 似是而非sìshìérfēi
恰似qiàsì 形似xínɡsì 似乎sìhū
疑似yísì 强似qiánɡsì 胜似shènɡsì
似2 shì“似的”念shì•de。
食(sì,shí,yì)
食1 sì拿东西给人吃。
食2 shí吃,吃饭,人吃的东西,一般动物吃的东西,供食用或调味用的,日食、月食。
食补shíbǔ 食肉shíròu 食堂shítánɡ 废寝忘食fèiqǐnwànɡshí
食粮shíliánɡ 粮食liánɡ•shi 食糖shítánɡ 丰衣足食fēnɡyīzúshí
猪食儿zhūshír 鸟儿食niǎorshí 食物shíwù 月食yuèshí
食3 yì用于人名。
郦食基Lì Yìjī(汉朝人)
忪(sōnɡ,zhōnɡ)
忪1 sōnɡ“惺忪”念xīnɡsōnɡ。
忪2 zhōnɡ“怔忪”念zhēnɡzhōnɡ。
莎(suō,shā)
莎1 suō“莎草”念suōcǎo。
莎2 shā用于人名、地名。
莎菲日记Shāfēi rìjì 莎车Shāchē(地名,在新疆)
扎(zā,zhā,zhá)
扎1 zā捆、束;量词,用于捆起来的东西。
扎彩zācǎi 扎裤脚zākùjiǎo 扎辫子zābiàn•zi
包扎bāozā 一扎线yīzāxiàn 捆扎kǔnzā
扎2 zhā 刺,钻进去,驻扎。
扎耳朵zhāěr•duo 扎根zhāɡēn 扎实zhā•shi
扎花zhāhuā 扎眼zhāyǎn 扎针zhāzhēn 扎手zhāshǒu
屯扎túnzhā 驻扎zhùzhā 扎猛子zhāměnɡ•zi 扎营zhāyínɡ
扎3 zhá见下。
马扎mǎzhá 扎挣zhá•zhenɡ 挣扎zhēnɡzhá
咋(zǎ,zé,zhā)
咋1 zǎ〈方〉怎、怎么。
咋样zǎyànɡ 咋办zǎbàn
咋2 zé〈方〉咬住。
咋舌zéshé
咋3 zhā见下。
咋呼zhā•hu 咋唬zhā•hu
奘(zànɡ,zhuǎnɡ)
奘1 zànɡ〈方〉壮大;用于人名;说话粗鲁,态度生硬。
唐玄奘Tánɡ Xuánzànɡ
奘2 zhuǎnɡ 〈方〉粗而大。
身高腰奘shēn ɡāo yāo zhuǎnɡ 长得很奘zhǎnɡ• de hěn zhuǎnɡ
择(zé,zhái)
择1 zé挑选。
择吉zéjí 择交zéjiāo 择期zéqī 择偶zé’ǒu
择优zéyōu 采择cǎizé 抉择juézé 选择xuǎnzé
饥不择食jībùzéshí 择善而从zéshàn’ércónɡ
择2 zhái义同“择”(zé),用于以下各条。
择不开zhái•bu kāi 择菜zháicài 择席zháixí
赚(zuàn,zhuàn)
赚1 zuàn〈方〉骗(人)。
你赚人nǐ zuàn rén
赚2 zhuàn获得利润,利润,挣(钱)。
赚钱生意zhuànqián shēnɡ•yi
赚头zhuàn•tou 赚了钱zhuàn•le qián
琢(zuó,zhuó)
琢1 zuó“琢磨”念zuó•mo(思考,考虑)。
琢2 zhuó雕刻玉石,使成器物。
精雕细琢jīnɡ diāo xì zhuó 琢磨zhuómó(雕刻和打磨,加工使精美)。
柞(zuò,zhà)
柞1 zuò见下。
柞蚕zuòcán    柞树zuòshù 柞丝绸zuòsīchóu
柞2 zhà地名。
柞水Zhàshuǐ(在陕西)。

聲母zh、ch、sh與z、c、s代表字類推表 26

声母zh、ch、sh与z、c、s代表字类推表
zh 声 母
【占】zhān占(占卜)、沾、毡、粘(粘贴),zhàn占(占据)、战、站,[“砧”念zhēn,“钻”念zuān(钻研),又念zuàn(钻石)]
【长】zhānɡ 张,zhǎnɡ长(生长)、涨(涨潮),zhànɡ胀、帐、涨(泡涨了),(“长”又念chánɡ)
【章】zhānɡ 章、漳、彰、獐、嫜、璋、樟、蟑,zhànɡ障、嶂、幛、瘴
【丈】zhànɡ 丈、仗、杖
【召】zhāo招、昭,zhǎo沼,zhào召(召开)、诏、照,[“召”又念shào(姓)]
【折】zhē 折(折跟头)、蜇(被蜜蜂蜇了),zhé折(折断)、哲、蜇(海蜇),zhè浙,[“折”又念shé(折本),“誓”念shì]
【者】zhě 者、赭、锗,zhū诸、猪、潴,zhǔ渚、煮,zhù著、箸,(“楮、褚、储”念chǔ)
【贞】zhēn贞、侦、祯、桢,(“帧”念zhènɡ)
【珍】zhēn珍,zhěn诊、疹,(“趁”念chèn)
【真】zhēn真,zhěn缜,zhèn镇,(“慎”念shèn)
【振】zhèn振、赈、震
【争】zhēnɡ 争、挣(挣扎)、峥、狰、铮、睁、筝,zhènɡ诤、挣(挣钱)
【正】zhēnɡ 正(正月)、怔、征、症(症结),zhěnɡ整,zhènɡ正(正确)、证、政、症,(“惩”念chénɡ)
【支】zhī 支、枝、肢,chì翅
【只】zhī 只(一只)、织,zhí职,zhǐ只(只有),zhì帜,(“识”念shí,“炽”念chì)
【知】zhī 知、蜘,zhì智,(“痴”念chī)
【执】zhí 执,zhì贽、挚、鸷,zhé蛰
【至】zhí 侄,zhì至、郅、致、窒、蛭,(“室”念shì)
【直】zhí 直、值、植、殖(繁殖),zhì置
【止】zhǐ 止、芷、址、趾,(“耻”念chǐ)
【志】zhì 志、痣
【中】zhōnɡ 中(中央)、忠、钟、盅、衷,zhǒnɡ种(种子)、肿,zhònɡ中(打中)、种(种植)、仲,[“冲”念chōnɡ(冲锋),又念chònɡ(冲床)]
【朱】zhū 朱、诛、侏、洙、茱、珠、株、铢、蛛,(“姝、殊”念shū)
【主】zhǔ 主、拄,zhù住、注、炷、柱、驻、蛀
【专】zhuān专、砖,zhuǎn转(转告),zhuàn转(转圈)、传(传记)、啭,(“传”又念chuán)
【啄】zhuō 涿,zhuó诼、啄、琢
z 声 母
【匝】zā 匝、咂,zá砸
【载】zāi栽、哉,zǎi载(记载),zài载(载重),cái裁
【宰】zǎi宰,zǐ滓、梓
【赞】zǎn攒(积攒)、趱,zàn赞、瓒
【臧】zānɡ 臧、赃(贝藏),zànɡ(藏族)、脏
【澡】zǎo澡、藻,zào噪、燥、躁,(“操”念cāo,“臊”念sāo或sào)
【造】zào 造,(“糙”念cāo)
【则】zé 则,cè侧、厕、测、恻,(“铡”念zhá)
【责】zé 责、啧、帻、箦,zì渍,(“债”念zhài)
【曾】zēnɡ 曾(曾孙)、憎、增、赠,[cénɡ曾(曾经)、cénɡ层,cènɡ蹭,sēnɡ僧]
【子】zī 孜,zǐ子、仔(仔细)、籽,zì字,zǎi仔(牛仔裤)
【兹】zī 兹、滋、孳
【资】zī 资、咨、姿、趑,zì恣
【宗】zōnɡ 宗、综、棕、踪、鬃,zònɡ粽,(“淙、琮”念 cónɡ,崇”念chónɡ)
【奏】zòu奏、揍,(“凑、腠”念còu)
【卒】zú 卒(小卒),zuì醉
【祖】zū 租,zǔ诅、阻、组、祖、俎,(“粗”念cū)
【最】zuì最,zuō嘬,zuǒ撮(一撮头发)
【尊】zūn尊、遵、樽、鳟
【左】zuǒ 左、佐
【坐】zuò 坐、座、唑
ch 声 母
【叉】chā 叉(渔叉)、杈,chá叉(叉住),chǎ叉(叉开)、衩(裤衩),chà杈(树杈)、衩(衣衩),
chāi钗
【谗】chān搀,chán谗、馋
【产】chǎn产、铲
【昌】chānɡ 昌、阊、菖、猖、鲳,chànɡ倡、唱
【场】chánɡ 场(场院)、肠,chǎnɡ场(会场),chànɡ畅
【抄】chāo抄、吵(吵吵)、钞,chǎo吵(吵架)、炒
【朝】cháo朝(朝廷)、潮、嘲(嘲讽)
【辰】chén辰、宸、晨,chún唇
【成】chénɡ 成、诚、城、盛(盛饭),(“盛”又念shènɡ)
【呈】chénɡ 呈、程、酲,chěnɡ逞
【池】chí 池、驰、弛
【斥】chì 斥,chè坼,chāi拆(拆信)
【绸】chóu惆(惆怅)、绸、稠
【筹】chóu俦、畴、筹、踌
【出】chū 出,chǔ础,chù绌、黜,(“拙”念zhuō)
【除】chú 除、滁、蜍
【厨】chú 厨、橱、蹰
【喘】chuāi 揣(揣手儿),chuǎi揣(揣测),chuǎn喘
【垂】chuí 垂、陲、捶、棰、锤
【春】chūn春、椿,chǔn蠢
【缀】chuò 啜、辍
c 声 母
【才】cái 才、材、财,(“豺”念chái)
【采】cǎi 采(采访)、彩、睬、踩,cài采(采地)、菜
【参】cān参(参观),cǎn惨,cēn参(参差),(“人参”念rénshēn,“渗”念shèn,“掺”念chān,“碜”念chěn)
【餐】cān餐,càn灿(燦)、璨
【仓】cānɡ 仓、苍、舱、沧、伧(伧俗),(“伧”又念chen,“疮”念chuānɡ,“创、怆”念chuànɡ)
【曹】cáo曹、漕、嘈、槽、螬,(“遭、糟”念zāo)
【次】cí 茨、瓷,cì次
【此】cī 疵,cí雌,cǐ此,zī龇,zǐ紫,(“柴”念chái)
【慈】cǐ 兹、磁、鹚、糍
【匆】cōnɡ 匆、葱
【从】cōnɡ 苁、枞,cónɡ从、丛,zònɡ纵,sǒnɡ怂、耸
【粹】cù 卒、猝,cuì淬、悴、萃、啐、瘁、粹、翠,suì碎
【窜】cuān撺、蹿,cuàn窜,(“串”念chuàn)
【崔】cuī 崔、催、摧,cuǐ璀
【错】cù 醋,cuò错、措
【寸】cūn村,cǔn忖,cùn寸,(“衬”念chèn)
【搓】cuō 搓、磋、蹉,cuó嵯,cī差(参差),(“差”又念chā、chà、chāi)
sh 声 母
【山】shān山、舢,shàn讪、汕、疝
【珊】shān删、姗、珊、栅(栅极)、跚,(“栅”又念zhà)
【扇】shān扇(扇动)、煽,shàn扇(扇子)
【善】shàn善、鄯、缮、膳、蟮、鳝
【尚】shǎnɡ 赏,shànɡ尚、绱,shɑnɡ裳,(“徜”念chánɡ)
【捎】shāo捎、梢、稍(稍微)、筲、艄、鞘(鞭鞘),shào哨、稍(稍息),[“鞘”又念qiào(刀鞘)]
【召】sháo苕(红苕)、韶,shào召(姓)、邵(姓)、劭、绍,(“沼”念zhǎo)
【少】shā 沙(沙土)、莎、纱、痧、砂、裟、鲨,shà沙(沙一沙,动词),shǎo少(少数),
shào少(少年),(“娑”念suō)
【舍】shà 啥,shē猞,shě舍(舍弃),shè舍(宿舍)
【申】shēn申、伸、呻、绅、砷,shén神,shěn审、婶
【生】shēnɡ 生、牲、胜(胜任)、笙、甥,shènɡ胜(胜利)
【师】shī 师、狮,shāi筛,(“蛳”念sī)
【诗】shī 诗,shí时、埘、鲥,shì侍、恃,(“寺”念sì)
【市】shì 市、柿、铈
【式】shì 式、试、拭、轼、弑
【受】shòu受、授、绶
【抒】shū 抒、纾、舒
【叔】shū 叔、淑、菽
【孰】shú 孰、塾、熟
【暑】shǔ 暑、署、薯、曙
【刷】shuā 刷,shuà刷(刷白),shuàn涮
【率】shuāi摔,shuài率(率领)、蟀,[“率”又念lǜ(效率)]
s 声 母
【塞】sè 塞(堵塞),sāi塞(耳塞)、噻,sài塞(要塞)、赛,(“寨”念zhài)
【散】sā 撒(撒谎),sǎ撒(撒播),sǎn散(散文)、馓,sàn散(散发)
【桑】sānɡ 桑,sǎnɡ嗓、搡、颡、磉
【搔】sāo搔、骚,sào瘙
【司】sī 司,sì伺(伺机)、嗣、饲,(“词、祠”念cí,“伺”又念“cì”)
【思】sī 思、锶,sāi腮、鳃
【斯】sī 斯、厮、澌、撕、嘶
【四】sì 四、泗、驷
【松】sōnɡ 松、忪(惺忪)、淞,sònɡ讼、 颂,(“忪”又念zhōnɡ)
【叟】sǎo嫂,sōu溲、搜、嗖、馊、飕、螋、艘,sǒu叟,(“瘦”念shòu)
【酥】sū 酥、稣、苏
【素】sù 素、愫、嗉
【塑】sù 塑、溯,suō嗍
【粟】sù 粟、僳
【遂】suí (半身不遂),suì遂(遂心)、隧、燧、邃
【孙】sūn孙、荪、狲
【唆】suō 唆、睃、梭,suān酸、狻
【锁】suǒ 唢、琐、锁

練習繞口令,發準翹舌聲母的字音

練習繞口令,發準翹舌聲母的字音
1)鄒綴綴和周翠翠,二人一同追慧慧,
慧慧回頭推翠翠,翠翠伸手拽綴綴。
〔平舌音:鄒zōu,翠cuì;​​
翹舌音:拽zhuài,綴zhuì,週zhōu,追zhuī,伸shēn,手shǒu〕
2)紫瓷盤,盛魚翅。一盤熟魚翅,一盤生魚翅。遲小池拿了一把瓷湯匙,要吃清蒸美魚翅。一口魚翅剛到嘴,魚刺刺進齒縫裡,疼得小池拍腿撓牙齒。
〔平舌音:紫zǐ,嘴zuǐ,瓷cí,刺cì;
翹舌音:蒸zhēnɡ,盛chénɡ,吃chī,遲chí,池chí,匙chí,齒chǐ,翅chì ,熟shú,生shēnɡ〕
3)四是四,十是十。十四是十四,四十是四十。
四十加上四,就是四十四,要是說錯了,就要誤大事。
〔平舌音:四sì,錯cuò;
翹舌音:是shì,十shí,上shànɡ,說shuō,事shì〕
⑥讀句段,注意分辨聲母(或加點字聲母)的字音
1)要告訴孩子們跑、跳、走的正確姿勢,這也是鍛煉身體的一種知識。
2)由於他一再推辭,所以這事不得不推遲了。
3)老大娘家里長住八路軍的傷員,敵人來的時候,她就把傷員送到地窯裡藏住。
4)我們的村子就在這座山的山腳下的三角地帶,有山有水,風景很美。
5)這個省的資源很豐富,但是在技術上還需要臨省的支援。
6)如今在海上,每晚和繁星相對,我把它們認得很熟了。我躺在艙面上,仰望天空。深藍色的天空裡懸著無數半明半昧的星。船在動,星也在動,它們是這樣低,真是搖搖欲墜呢!漸漸地我的眼睛模糊了,我好像看見無數螢火蟲在我的周圍飛舞。海上的夜是柔和的,是靜寂的,是夢幻的。我望著許多認識的星,我彷彿看見它們在對我眨眼,我彷佛聽見它們在小聲說話。這時我忘記了一切。在星的懷抱中我微笑著,我沉睡著。我覺得自己是一個小孩子,現在睡在母親的懷裡了。

對比認讀下列詞語,辨正平舌聲母和翹舌聲母的字音

對比認讀下列詞語,辨正平舌聲母和翹舌聲母的字音
阻力zǔlì——主力zhǔlì 栽桃zāitáo——摘桃zhāitáo
資源zīyuán——支援zhīyuán 早稻zǎodào——找到zhǎodào
自立zìlì——智力zhìlì 暫時zànshí——戰時zhànshí
大字dàzì——大致dàzhì 贊助zànzhù——站住zhànzhù
自序zìxù——秩序zhìxù 字紙zìzhǐ——質子zhìzǐ
辭職cízhí— —赤字chìzì 粗布cūbù——初步chūbù
推辭tuīcí——推遲tuīchí 村莊cūnzhuānɡ——春裝chūnzhuānɡ
木材mùcái——木柴mùchái 擦手cāshǒu——插手chāshǒu
一層yīcénɡ——議程yìchénɡ倉促cānɡcù——長處chánɡ•chu
從此cónɡcǐ——充斥chōnɡchì 亂草luàncǎo——亂吵luànchǎo
私販sīfàn——師範shīfàn 三哥sānɡē¬——山歌shānɡē
塞子sāi’zi ——篩子shāi•zi 散光sǎnɡuānɡ——閃光shǎnɡuānɡ
喪生sànɡshēnɡ——上升shànɡshēnɡ 司長sīzhǎnɡ——師長shīzhǎnɡ
桑葉sānɡyè——商業shānɡyè 肅立sùlì——樹立shùlì
四十sìshí ——事實shìshí 蒐集sōují——收集shōují
④認讀下列詞語,分清字音的聲母
參戰cānzhàn 致詞zhìcí 偵察zhēnchá
珠算zhūsuàn 挫折cuòzhé 才智cáizhì
珍藏zhēncánɡ 失真shīzhēn 辭章cízhānɡ
出租chūzū 鬆馳sōnɡchí 舒暢shūchànɡ
早晨zǎo•chen 昌盛chānɡshènɡ 生造shēnɡzào
色彩sècǎi 作崇zuòsuì 慈善císhàn

認讀下列詞語,辨正翹舌聲母和平舌聲母

認讀下列詞語,辨正翹舌聲母和平舌聲母
雜誌zázhì 栽種zāizhònɡ 在職zàizhí
贊助zànzhù 滋長zīzhǎnɡ 增值zēnɡzhí
自製zìzhì 奏章zòuzhānɡ 宗旨zōnɡzhǐ
總賬zǒnɡzhànɡ 詛咒zǔzhòu 罪證zuìzhènɡ
尊重zūnzhònɡ 佐證zuǒzhènɡ 作者zuòzhě
渣滓zhāzǐ 張嘴zhānɡzuǐ 沼澤zhǎozé
振作zhènzuò 爭嘴zhēnɡzuǐ 正宗zhènɡzōnɡ
知足zhīzú 職責zhǐzé 製造zhìzào
種族zhǒnɡzú 著作zhùzuò 鑄造zhùzào
裝載zhuānɡzài 追踪zhuīzōnɡ 準則zhǔnzé
財產cáichǎn 採茶cǎichá 餐車cānchē
殘春cánchūn 操場cāochǎnɡ 槽床cáochuánɡ
磁場cíchǎnɡ 此處cǐchù 粗茶cūchá
促成cùchénɡ 催產cuīchǎn 存儲cúnchǔ
錯處cuò•chu倉儲cānɡchǔ 辭呈cíchénɡ
差錯chācuò 唱詞chànɡcí 場所chǎnɡsuǒ
炒菜chǎocài 車次chēcì 陳詞chéncí
吃醋chīcù 尺寸chícùn 籌措chóucuò
衝刺chōnɡcì 初次chūcì 楚辭chǔcí
揣測chuǎicè 船艙chuáncānɡ 春蠶chūncán
撒手sāshǒu 私塾sīshú 死水sǐshuǐ
四處sìchù 素食sùshí 肅殺sùshā
松鼠sōnɡshǔ 喪失sànɡshī 算術suànshù
歲數suì•shu 損失sǔnshī 唆使suōshǐ
山色shānsè 膳宿shànsù 上司shànɡ •si
伸縮shēnsuō 深邃shēnsuì 生死shēnɡsǐ
繩索shénɡsuǒ 世俗shìsú 失散shīsàn
石筍shísǔn 收縮shōusuō 輸送shūsònɡ
曙色shǔsè 疏散shūsàn 哨所shàosuǒ

辨正練習

辨正練習
①認讀下列詞語,比較翹舌聲母與平舌聲母的發音差異
輾轉zhǎnzhuǎn 招致zhāozhì 褶皺zhězhòu
珍珠zhēnzhū 真摯zhēnzhì 斟酌zhēnzhuó
診治zhěnzhì 掙扎zhēnɡzhá 紙張zhǐzhānɡ< br>制止zhìzhǐ 種植zhònɡzhí 周轉zhōuzhuǎn
主旨zhǔzhǐ 裝幀zhuānɡzhēn 卓著zhuózhù
咂嘴zāzuǐ 栽贓zāizānɡ 在座zàizuò
藏族zànɡzú 遭罪zāozuì 造作zàozuò
自在zìzài 自尊zìzūn 宗族zōnɡzú
總則zǒnɡzé 賊贓zéizānɡ 走卒zǒuzú
走嘴zǒuzuǐ 祖宗zǔ•zonɡ 坐贓zuòzānɡ
茶匙cháchí 查處cháchǔ 拆除chāichú
蟾蜍chánchú 長城chǎnɡchénɡ 懲處chénɡchǔ
馳騁chíchěnɡ 赤誠chìchénɡ 沖床chònɡchuánɡ
抽查chōuchá 躊躇chóuchú 出差chūchāi
初春chūchūn 穿插chuānchā 長處chánɡ•chu
猜測cāicè 殘存cáncún 蠶蔟cáncù
倉促cānɡcù 蒼翠cānɡcuì 層次cénɡcì
匆促cōnɡcù 蔥翠cōnɡcuì 從此cónɡcǐ
叢殘cónɡcán 粗糙cūcāo 催促cuīcù
摧殘cuīcán 璀璨cuǐcàn 措辭cuòcí
山水shānshuǐ 傷逝shānɡshì 賞識shǎnɡshí
少數shǎoshù 捨身shěshēn 神聖shénshènɡ
生疏shēnɡshū 詩史shīshǐ 時尚shíshànɡ
史乘shǐshènɡ 首飾shǒushì 舒適shūshì
贖身shúshēn 熟識shú•shi 稅收shuìshōu
灑掃sǎsǎo 三思sānsī 色素sèsù
僧俗sēnɡsú 四散sìsàn 鬆散sōnɡsǎn
送喪sònɡsānɡ 送死sònɡsǐ 搜索sōusuǒ
酥鬆sūsōnɡ 訴訟sùsònɡ 速算sùsuàn
隨俗suísú 瑣碎suǒsuì

辨正聲母zh、ch、sh、r與z、c、s的字音

辨正聲母zh、ch、sh、r與z、c、s的字音
1.聲母zh、ch、sh、r與z、c、s的發音要領
聲母zh、ch、sh、r的發音是:將舌尖向上翹起,抵住前硬腭( 即上齒齦後隆起處) ,口腔要自然展開。應注意:舌尖與前硬腭接觸面不能過寬。練習的方法是:首先發r的呼讀音ri,拖長其尾音,這個尾音就是zh、ch、sh的韻母,再加上聲母zh、ch、sh,拼得的音就是翹舌音zh、ch 、sh的呼讀音zhi、chi、shi。聲母z、c、s的發音是:舌尖輕輕頂住上齒背,逐漸放開,形成一條窄縫,氣流從中擠出。
2.聲母zh、ch、sh、r與z、c、s字音的錯讀現象
①無翹舌聲母zh、ch、sh、r
有些方言裡沒有翹舌聲母zh、ch、sh、 r,將普通話翹舌聲母zh、ch、sh的字音一律念成用z、c、s作聲母的字音,將聲母r念成[z]([z]的發音狀況:舌尖前、濁、擦音)。
②發音時,舌位不正確,zh、ch、sh、r發音不准
某些方言有一定的翹舌音,但zh、ch、sh作聲母的字音範圍比普通話略小,例如“師生”(shīshēnɡ)一詞, 也被念成“sīsēnɡ”。即便是有平翹之分的方言裡的翹舌聲母zh、ch、sh、r與普通話的翹舌聲母zh、ch、sh、r也存在著差異,主要表現為:zh、ch、sh、r的發音部位略靠前(舌尖頂住牙齦)或略靠後(舌頭捲起來頂住硬腭後部)。
③發音時,口腔舒展度不夠,聲母平翹舌音模糊不清
方言裡發翹舌聲母zh、ch、sh、r和平舌聲母z、c、s時,不注意口形,口腔常常收得很小,發出的聲母zh、ch、sh、r 不是翹舌音,給人的感覺倒像是抬舌音,即不是舌頭舒展開舌尖翹起來,而是舌面平抬伸著。
④聲母zh、ch、sh或聲母z、c、s之間混念
把zh念成ch,ch念成sh,sh念成zh,或者把z念成c,把c 念成s等在一些方言中也存在。例如:“造”(zào)念成cào,“澤”(zé)念成cé,“伸”(shēn)念成chēn等。

拼音練習

這種以代表字類推,不能完全包括n、l聲母的常用字,但剩餘的已經為數不多。可以採用記少不記多的方法,將無類推規律的n聲母常用字列於下面:
拿─捉拿zhuōná 耐─耐心nàixīn 黏─黏合niànhé
男─男子nánzǐ 女─女人nǚrén 碾─碾子niǎn•zi
難─困難kùnnán 苦難kǔnàn 攆─追攆zhuīniǎn
鬧─熱鬧rè•nɑo 淖─泥淖nínào 鮎─鮎魚niányú
嫩─嫩綠nènlǜ 能─能夠nénɡɡòu 蔫─蔫呼呼niānhūhū
擬─草擬cǎonǐ 逆─逆轉nìzhuǎn 拈─拈鬮兒niānjiūr
年─年輕niánqīnɡ 娘─爹娘diēniánɡ 溺─溺愛nì’ài
釀─醞釀yùnniànɡ 餒─氣餒qìněi 膩─油膩yóunì
尿─尿素niàosù 囓─囓噬nièshì 凝─凝視nínɡshì
牛─水牛shuǐniú 拗─執拗zhíniù 暖─溫暖wēnn​​uǎn
鎳─鎳幣nièbì 弄─嘲弄cháonònɡ 弄堂lònɡtánɡ

邊鼻音聲母均念的多音字

邊鼻音聲母均念的多音字
在辨正邊鼻音聲母時,應當注意“弄”字,它既念鼻音nònɡ,又念邊音lònɡ,區別如下:
弄1 nònɡ 擺弄,做、幹、辦、搞,沒法取得,耍、玩弄等。
弄潮兒nònɡcháo’ér 弄假成真nònɡjiǎchénɡzhēn
弄鬼nònɡɡuǐ 弄巧成拙nònɡqiǎo chénɡzhuō
弄權nònɡquán 弄虛作假nònɡxūzuòjiǎ
搬弄bānnònɡ 擺弄bǎinònɡ
撥弄bō•nonɡ 播弄bō•nonɡ
簸弄bǒ•nonɡ嘲弄chǎonònɡ
搓弄cuōnònɡ 逗弄dòu•nonɡ
賣弄mài•nonɡ 耍弄shuǎnònɡ
玩弄wánnònɡ 戲弄xìnònɡ
愚弄yúnònɡ 捉​​弄zhuōnònɡ
弄2 lònɡ〈方〉小巷,胡同(多用於巷名)
裡弄lǐlònɡ 弄堂lònɡtánɡ
附:聲母n和l代表字類推表
n聲母
【那】nǎ哪,nà那、娜(人名),nuó挪、娜(嬝娜)
【乃】nǎi乃、奶、艿、氖
【奈】nài奈、萘,nà捺
【南】nán南、喃、楠,nǎn蝻、腩
【囊】nānɡ 囊(囊揣)、囔,nánɡ囊(囊括)、馕,nǎnɡ攮、馕
【撓】náo撓、鐃、蟯
【腦】nǎo腦、惱、垴、瑙< br>【內】nèi內,nè訥,nà吶、納、衲、鈉
【尼】nī 妮,ní尼、坭、呢(呢絨)、泥、怩、鈮, nì泥(拘泥)、伲、暱,ne呢
【倪】ní 倪、霓、猊、鯢、nì睨
【你】nǐ 你;nín您
【念】niǎn捻,niàn念、埝
【鳥】niǎo鳥、裊
【捏】niē 捏,​​niè涅
【聶】niè 聶、囁、鑷、顳、躡
【寧】nínɡ 寧、擰(擰毛巾)、嚀、獰、檸,nǐnɡ擰(擰瓶蓋),nìnɡ寧(寧可)、濘、擰
【紐】niū 妞,niǔ扭、忸、紐、鈕
【農】nónɡ 農、儂、噥、濃、膿
【奴】nú 奴、孥、駑,nǔ努、弩,nù怒
【虐】nüè 虐、瘧(瘧疾)
【諾】nuò 諾、喏、锘,nì匿
【懦】nuò 懦、糯
l聲母
【刺】lǎ 喇,là剌、辣、瘌,lài賴、癩、籟
【臘】là 臘、蠟,liè獵
【蘭】lán蘭、攔、欄,làn爛
【藍】lán藍、籃,làn濫
【覽】lǎn覽、攬、纜,lǎn欖(橄欖)< br>【勞】lāo撈,láo勞、癆、嶗、嘮(嘮叨),lào澇、嘮(嘮嘮)
【老】lǎo老、佬、姥
【樂】lè 樂, lì礫、櫟(櫟樹)、躒
【雷】léi雷、擂、鐳,lěi蕾,lèi擂(擂台)
【累】léi累(累贅)、縲,lěi累(累積) ,lèi累(勞累),luó騾、螺,luǒ瘰,luò漯、摞
【裡】lí 厘、狸,lǐ裡、理、鯉,liánɡ量(量杯),liànɡ量(量詞)
【利】lí 梨、犁、蜊,lì利、俐、莉、猁、痢
【離】lí 離、漓、籬、璃
【力】lì 力、荔,liè劣,lèi肋,lè勒
【歷】lì 歷、瀝、靂、嚦、櫪
【厲】lì 厲、勵、癘、蠣
【立】lì 立、粒、笠,lā拉、垃、啦
【廉】lián廉、濂、鐮、蠊、臁
【連】lián連、蓮、漣、鰱,liǎn璉,liàn鏈
【臉】liǎn臉、斂、襝,liàn殮、瀲
【戀】liàn戀,luán巒、孌、孿、鸞、灤、欒、鑾
【煉】liàn煉、練
【梁】liánɡ 梁、粱、墚
【涼】liánɡ 涼、椋,liànɡ諒、晾,lüè掠
【良】liánɡ 良、糧,lánɡ郎、廊、狼、瑯、榔、螂,lǎnɡ朗,lànɡ浪
【兩】liǎnɡ 兩、倆(伎倆)、魎,liànɡ輛,liǎ倆
【嘹】liáo嘹、僚、撩(撩動)、獠、潦(潦草)、繚、燎(燎原),liāo撩(撩開),liǎo燎,liào鐐
【了】liǎo了(了解)、釕,liáo遼、療,liào釕(釕铞兒),le了
【列】liě 咧,liè列、烈、裂、冽、洌、趔,lì例
【林】lín林、淋、琳、霖,lán婪
【鱗】lín鱗、嶙、粼、轔、磷、麟, lìn膦
【菱】línɡ 菱、凌、陵、綾,lénɡ棱
【令】línɡ 伶、玲、鈴、羚、聆、蛉、零、齡、苓、翎,lǐnɡ嶺、領、令(一令紙);
lìnɡ令(命令),lěnɡ 冷,līn拎,lín鄰,lián憐
【留】liū 溜(溜冰),liú留、遛(逗遛)、餾(蒸餾)、榴、鎦(鎦金)、瘤,liù遛(遛遛)、溜(溜子)、餾(餾饅頭)、鎦(鎦子)
【流】liú 流、琉、硫, liǔ锍
【柳】liǔ 柳,liáo聊
【龍】lónɡ 龍、蘢、嚨、瓏、朧、聾、籠(籠子);lǒnɡ隴、壟、攏、籠(籠罩)
【隆】lónɡ 隆、窿、癃
【婁】lōu摟(摟頭),lóu婁、僂(佝僂病)、蔞、嘍、樓,lǒu摟(摟抱)、簍,lǚ縷、屢、僂(傴僂)
【盧】lú 盧、瀘、櫨、顱、鸕、臚、鱸、轤、艫
【魯】lú 魯、櫓、镥
【錄】lù 錄、綠(綠林)、祿、碌,lǜ(綠豆)、綠(綠色)、氯
【鹿】lù 鹿、漉、轆、麓
【路】lù 路、鷺、露、潞、璐< br>【呂】lǚ 呂、侶、鋁
【慮】lǜ 慮、濾
【崙】lūn掄,lún崙、倫、論(論語)、掄(掄柴)、淪、綸、輪,lùn論(言論)
【羅】luō 囉(囉嗦) ,luó羅、邏、蘿、鑼、籮
【洛】luò洛、落、絡(絡紗)、駱、烙(炮烙),là落(丟三落四),lào絡(絡子)、烙(烙印)、酪、落(落色),lüè略

練習繞口令

練習繞口令,發準聲母n和l的字音
1)老農惱怒問老龍,老龍怒惱問老農,
農怒龍惱農更怒,龍惱農怒龍怕農。
[n:農(nónɡ)、惱(nǎo)、怒(nù);l:老(lǎo)、龍(lónɡ)]
2)有座面鋪面向南,門口掛個藍布棉門簾。
摘了藍布棉門簾,看了看,面鋪面向南,
掛上藍布棉門簾,看了看,面鋪還是面向南。
[n:南(nán);l:藍(lán)、簾(lián)]
3)牛郎年年戀劉娘,
劉娘連連念牛郎,
牛郎戀劉娘,
劉娘念牛郎,
郎戀娘來娘念郎。
[n:牛(niú)、娘(niánɡ)、念(niàn)、年(nián);l:郎(lánɡ)、劉(liú)、戀(liàn​​)、連(lián)]