Chinese language study HK – Confidence

Mandarin Lesson

Confidence

Nothing succeeds lacks confidence. When you are truly and justifiably confident, it radiates from you like sunlight, and attracts success to you like a magnet. It’s important to believe in yourself. Believe that you can do it under any circumstances, because if you believe you can, then you really will.The belief keeps you searching for answers, which means that pretty soon you will get them. Confidence is more than an attitude. It comes from knowing exactly where you are going and exactly how you are going to get there. It comes from acting with integrity and confidence. It comes from a strong sense of purpose. It comes from a strong commitment to take responsibility, rather than just letting life happen. One way to develop self-confidence is to do the thing you fear and to get a record of successful experiences behind you. Confidence is compassionate and understanding. It is not arrogant. Arrogance is born out of fear and insecurity, while confidence comes from strength and integrity. Confidence is not just believing you can do it. Confidence is knowing you can do it.Know that you are capable of accomplishing anything you want,and live your life with confidence. Anything can be achieved through focused, determined effort and self-confidence. If your life is not what you want it to be,you have the power to change it,and you must make the changes on a moment by moment basis. Live your priorities. Live with your goals and your plan of action. Live each moment with your priorities in mind. Act with your own purpose, and you will have the life you want.

信心

信心成就一切,當你真正自信時,它就像燦爛的陽光一樣從你身上散發出來,就像磁鐵一樣將成功吸引到你身上。相信自己非常重要。要相信自己無論在任何情況下都會成功。因為如果你相信你能做到,那麼你就真的會做到。這種信念促使你不斷的去尋找答案,而不斷的探索就意味著你很快就會找到答案。信心不只是一種態度,它來源於你確切地知道自己要去幹什麼並且確切地知道怎麼去幹。它來源於正直和自信地去行動。它來源於強烈的目標感。它來源於強烈地勇於承擔責任的許諾,而不是讓生命放任自流。培養自信的一種方法是去做你害怕做的事情,並將它做成功。信心是富有同情心和善解人意的。它一點都不傲慢自大。傲慢是由於害怕和缺乏安全感才產生的,而信心則出於堅強的決心和誠實正直。信心並不是僅僅認為你可能會成功,而是確信你一定能成功。確信你有能力實現自己的願望,並充滿信心的生活著。如果你足夠專心、堅決和自信,那麼任何事都能做成。如果生活不像你預想的那樣,你有力量去改變它,並且你必須一步一步的去實現這些改變。銘記你生命中最重要的事情。有目標並且有計劃的去生活。為你的目標而奮鬥,你就會擁有自己想要的生活。

Xìnxīn

Xìnxīn chéngjiù yīqiè, dāng nǐ zhēnzhèng zìxìn shí, tā jiù xiàng cànlàn de yángguāng yīyàng cóng nǐ shēnshang sànfà chūlái, jiù xiàng cítiě yīyàng jiāng chénggōng xīyǐn dào nǐ shēnshang. Xiāngxìn zìjǐ fēicháng zhòngyào. Yào xiāngxìn zìjǐ wúlùn zài rènhé qíngkuàng xià dūhuì chénggōng. Yīnwèi rúguǒ nǐ xiāngxìn nǐ néng zuò dào, nàme nǐ jiù zhēn de huì zuò dào. Zhè zhǒng xìnniàn cùshǐ nǐ bùduàn de qù xúnzhǎo dá’àn, ér bùduàn de tànsuǒ jiù yìwèizhe nǐ hěn kuài jiù huì zhǎodào dá’àn. Xìnxīn bù zhǐshì yī zhǒng tàidù, tā láiyuán yú nǐ quèqiè dì zhīdào zìjǐ yào qù gànshénme bìngqiě quèqiè dì zhīdào zěnme qù gàn. Tā láiyuán yú zhèngzhí hé zìxìn de qù xíngdòng. Tā láiyuán yú qiángliè de mùbiāo gǎn. Tā láiyuán yú qiángliè de yǒngyú chéngdān zérèn de xǔnuò, ér bùshì ràng shēngmìng fàngrèn zìliú. Péiyǎng zìxìn de yī zhǒng fāngfǎ shì qù zuò nǐ hàipà zuò de shìqíng, bìng jiāng tā zuò chénggōng. Xìnxīn shì fùyǒu tóngqíng xīn hé shàn jiě rényì de. Tā yīdiǎn dōu bù àomàn zì dà. Àomàn shì yóuyú hàipà hé quēfá ānquán gǎn cái chǎnshēng de, ér xìnxīn zé chū yú jiānqiáng de juéxīn hé chéngshí zhèngzhí. Xìnxīn bìng bùshì jǐnjǐn rènwéi nǐ kěnéng huì chénggōng, ér shì quèxìn nǐ yīdìng néng chénggōng. Quèxìn nǐ yǒu nénglì shíxiàn zìjǐ de yuànwàng, bìng chōngmǎn xìnxīn de shēnghuózhe. Rúguǒ nǐ zúgòu zhuānxīn, jiānjué hé zìxìn, nàme rènhé shì dōu néng zuò chéng. Rúguǒ shēnghuó bù xiàng nǐ yùxiǎng dì nàyàng, nǐ yǒu lìliàng qù gǎibiàn tā, bìngqiě nǐ bìxū yībù yībù de qù shíxiàn zhèxiē gǎibiàn. Míngjì nǐ shēngmìng zhòng zuì zhòngyào de shìqíng. Yǒu mùbiāo bìngqiě yǒu jìhuà de qù shēnghuó. Wèi nǐ de mùbiāo ér fèndòu, nǐ jiù huì yǒngyǒu zìjǐ xiǎng yào de shēnghuó.

 

語文能力 -普通話教師 -利令智昏

Mandarin Lesson

利令智昏

成語解釋 形容因貪利而失去了理智.

作者出處 《史記.平原君虞卿列傳》

成語典故

春秋戰國時期,秦國攻打韓國.不幾天就攻占了韓國的野王,斷絕了上黨的交通.這樣一來,上黨城孤立無援,眼看就要失守,上黨守將馮亭看到野王已經失守,認為上黨也會保不住的,與其讓秦國占了上黨,還不如親手把它轉交給趙國,韓國就可以和趙國聯合起來共同抵抗秦國的侵略.

當馮亭派人把上黨的地圖帶給趙孝成王時,趙王左右為難,他不知該怎麼辦,於是召集大們商議,其中有一個叫趙豹的大臣勸趙王不要接受,因為無端地接受別人送來的東西,就會引起禍患,韓國之所以把上黨獻給趙國,目的是想讓秦國把矛頭指向趙國.可是趙王並不同意他的意見,於是又和平原君趙勝商議,平原君認為即使發兵百萬,一年半載也不一定能攻下一座城池,現在卻不費一兵一卒,就可得到上黨的土地,決不能坐失良機.

趙王聽了平原君的話,非常高興,於是派平原君到上黨去接受土地,封馮亭為華陽君.可是沒有多久,趙國就大禍降臨,秦國看到即將到手的土地卻被趙國占領了,轉而來攻打趙國,趙國派出了只會紙上談兵的趙括去應戰,結果打了敗仗,秦國在長平之虎中消滅趙國士卒40多萬.

司馬遷在評價這件事時,認為平原君是一個行為高出一般世俗弟子的公子,但卻不明白”利令智昏”的道理,利這個東西,能夠使聰明人沖昏頭腦,喪失理智,平原君貪圖馮亭的利誘,以致趙國在長平損失了40多萬人,幾乎連趙國的都城邯鄲也快失去了.後來,人們用”利令智昏”來形容因貪利而失去了理智.

Lìlìngzhìhūn

Chéngyǔ jiěshì xíngróng yīn tān lì ér shīqùle lǐzhì.

Zuòzhě chūchù “shǐjì. Píngyuán jūn yú qīng lièzhuàn”

Chéngyǔ diǎngù

Chūnqiū zhànguó shíqí, qín guó gōngdǎ hánguó. Bù jǐ tiān jiù gōngzhànle hánguó de yě wáng, duànjuéle shàng dǎng de jiāotōng. Zhèyàng yī lái, shàng dǎng chéng gūlì wúyuán, yǎnkàn jiù yào shīshǒu, shàng dǎng shǒu jiāng féng tíng kàn dào Yě wáng yǐjīng shīshǒu, rènwéi shàng dǎng yě huì bǎobuzhù de, yǔqí ràng qínguózhànle shàng dǎng, hái bùrú qīnshǒu bà tā zhuǎnjiāo gěi zhào guó, hánguó jiù kěyǐ hé zhào guó liánhé qǐlái gòngtóng dǐkàng qín guó de qīnlüè. Dāng féng tíng pài rén bǎ shàng dǎng dì dìtú dài gěi zhào xiàochéng wán shí, zhào wáng zuǒyòu wéinán, tā bùzhī gāi zěnme bàn, yúshì zhàojí dàmen shāngyì, qízhōng yǒu yīgè jiào zhào bào de dàchén quàn zhào wáng bùyào jiēshòu, yīn wéi wúduān De jiēshòu biérén sòng lái de dōngxi, jiù huì yǐnqǐ huòhuàn, hánguó zhī suǒyǐ bǎ shàng dǎng xiàn gěi zhào guó, mùdì shì xiǎng ràng qín guó bǎ máotóu zhǐxiàng zhào guó. Kěshì zhào wáng bìng bù tóngyì tā de yìjiàn, yúshì yòu hé píngyuán Jūn zhào shèng shāngyì, píngyuán jūn rènwéi jíshǐ fābīng bǎi wàn, yī nián bàn zǎi yě bù yīdìng néng gōng xià yīzuò chéngchí, xiànzài què bù fèi yī bīng yī zú, jiù kě dédào shàng dǎng de tǔdì, jué bùnéng zuò shī liángjī. Zhào wáng tīngle píngyuán jūn dehuà, fēicháng gāoxìng, yúshì pài píngyuán jūn dào shàng dǎng qù jiēshòu tǔdì, fēng féng tíng wèi huá yáng jūn. Kěshì méiyǒu duōjiǔ, zhào guó jiù dà huò jiànglín, qín guó kàn dào jíjiāng dàoshǒu de tǔdì què Bèi zhào guó zhànlǐngle, zhuǎn ér lái gōngdǎ zhào guó, zhào guó pàichūle zhǐ huì zhǐshàngtánbīng de zhào kuò qù yìngzhàn, jiéguǒ dǎle bàizhàng, qín guó zài zhǎng píng zhī hǔ zhōng xiāomiè zhào guó shìzú 40 duō wàn. Sīmǎqiān zài píngjià zhè jiàn shì shí, rènwéi píngyuán jūn shì yīgè xíngwéi gāo chū yībān shìsú dìzǐ de gōngzǐ, dàn què bù míngbái”lìlìngzhìhūn”de dàolǐ, lì zhège dōngxi, nénggòu shǐ cōngmíng rén chōng hūn tóunǎo, sàngshī lǐzhì, píngyuán jūn tāntú Féng tíng de lìyòu, yǐzhì zhào guó zài zhǎng píng sǔnshīle 40 duō wàn rén, jīhū lián zhào guó de dūchéng hándān yě kuài shīqùle. Hòulái, rénmen yòng”lìlìngzhìhūn”lái xíngróng yīn tān lì ér shīqùle lǐzhì.

learn mandarin hong kong -Wedding ceremony

Mandarin Lesson

Wedding ceremony

Two white doves may be released to signify love and happiness. The bride may dress in red silk and may wear cardboard wings with feathers on her head. Small coins may be thrown at her. Bermuda: Islanders top their tiered wedding cakes with a tiny sapling. The newlyweds plant the tree at their home, where they can watch it grow, as their marriage grows. Bohemia: The groom gives the bride a rosary, a prayer book, a girdle with three keys to guard her virtue, a fur cap, and a silver wedding ring. The bride gives the groom a shirt sewn with gold thread blended with colored silks and a wedding ring. Before the ceremony, the groomsman wraps the groom in the bride’s cloak to keep evil spirits from creeping in and dividing their two hearts.

結婚典禮

人們放飛兩隻白鴿,以示愛情和幸福。新娘穿著紅色絲綢的服裝,頭戴飾有羽毛的紙翼。人們還可向新娘投擲硬幣。百慕大:百慕大島民在他們的多層婚禮蛋糕的頂層插上一株小樹苗,新婚夫婦要將這株樹苗種在家中,這樣他們可以目睹樹苗伴隨著他們的婚姻一起長大。波黑人:新郎向新娘贈送一串念珠,一本祈禱文,一根上面串著三把鑰匙的腰帶(用以保護她的貞潔),一頂毛皮帽,一個銀的結婚戒指。新娘則向新郎贈送一件用金線和彩色絲綢縫製的襯衣和結婚戒指。婚禮前,伴郎將新郎裹進新娘的斗篷裡,以防惡魔侵入,拆散他們相愛的心。

Jiéhūn diǎnlǐ

Rénmen fàngfēi liǎng zhī bái gē, yǐ shì àiqíng hé xìngfú. Xīnniáng chuānzhuó hóngsè sīchóu de fúzhuāng, tóu dài shì yǒu yǔmáo de zhǐ yì. Rénmen hái kě xiàng xīnniáng tóuzhí yìngbì. Bǎimùdà: Bǎimùdà dǎo mín zài tāmen de duō céng hūnlǐ dàngāo de dǐngcéng chā shàng yī zhū xiǎo shùmiáo, xīnhūn fūfù yào jiāng zhè zhū shùmiáo zhǒng zài jiāzhōng, zhèyàng tāmen kěyǐ mùdǔ shùmiáo bànsuízhe tāmen de hūnyīn yīqǐ zhǎng dà. Bō hēirén: Xīnláng xiàng xīnniáng zèngsòng yī chuàn niànzhū, yī běn qídǎo wén, yī gēn shàngmiàn chuàn zháo sān bǎ yàoshi de yāodài (yòng yǐ bǎohù tā de zhēnjié), yī dǐng máopí mào, yīgè yín de jiéhūn jièzhǐ. Xīnniáng zé xiàng xīnláng zèngsòng yī jiàn yòng jīn xiàn hé cǎisè sīchóu féng zhì de chènyī hé jiéhūn jièzhǐ. Hūnlǐ qián, bànláng jiāng xīnláng guǒ jìn xīnniáng de dǒupéng lǐ, yǐ fáng èmó qīnrù, chāisàn tāmen xiāng’ài de xīn.

初級普通話-普通話讀音-與狐謀皮

Mandarin Lesson

與狐謀皮

成語解釋比喻跟惡人商量要他放棄自己的利益,絕對辦不到.

作者出處《太平御覽》卷二0八引《符子》:”欲為千金之裘而與狐謀其皮,欲具少牢之珍而與羊謀其羞,言未卒,狐相率逃於重丘之下,羊相呼藏於深林之中.”

成語典故

周朝的時候,有個人想辦一場非常豐盛的羊肉宴請大家吃,可是他不知道要去哪裡找羊肉.他想了很久:”羊肉長在羊身上,當然是去請羊群幫忙才對!”他走到羊群前面,很客氣地向他們藉羊肉,羊群一聽,全都嚇得躲到森林裡面不敢出來.這個人失望而歸.第二次,他又想做一件價值千金的狐皮大衣,可是去哪裡找狐狸皮呢他想:”當然是去找狐狸要呀,狐皮長在狐狸身上!”於是,他連夜跑到山上去找狐狸,結果狐狸聽了他的話後也掉頭就跑,只留下這個人一臉懊惱地說:”我這麼客氣地請你們幫忙,怎麼都沒人肯幫我!”

Yǔ hú móu pí

Chéngyǔ jiěshì bǐyù gēn èrén shāngliáng yào tā fàngqì zìjǐ de lìyì, juéduì bàn bù dào. Zuòzhě chūchù “tàipíng yù lǎn” juǎn èr 0 bā yǐn “fú zi”:”Yù wéi qiānjīn zhī qiú ér yǔ hú móu qí pí, yù jù shǎo láo zhī zhēn ér yǔ yáng móu qí xiū, yán wèi zú, hú xiāng shuài Táo yú zhòng qiū zhī xià, yáng xiāng hū cáng yú shēnlín zhī zhōng.” Chéngyǔ diǎngù Zhōu cháo de shíhou, yǒu gèrén xiǎng bàn yī chǎng fēicháng fēngshèng de yángròu yànqǐng dàjiā chī, kěshì tā bù zhīdào yào qù nǎlǐ zhǎo yángròu. Tā xiǎngle hěnjiǔ:”Yángròu zhǎng zài yáng shēnshang, dāngrán shì qù qǐng yáng qún bāngmáng cái duì !”Tā zǒu dào yáng qún qiánmiàn, hěn kèqì dì xiàng tāmen jiè yángròu, yáng qún yī tīng, quándōu xià de duǒ dào sēnlín lǐmiàn bù gǎn chūlái. Zhège rén shīwàng ér guī. Dì èr cì, tā yòu xiǎng zuò yī jiàn jiàzhí Qiānjīn de hú pí dàyī, kěshì qù nǎlǐ zhǎo húlí pí ne tā xiǎng:”Dāngrán shì qù zhǎo húlí yào ya, hú pí zhǎng zài húlí shēnshang!”Yúshì, tā liányè pǎo dào shān shàngqù zhǎo húlí, jiéguǒ húlí tīngle tā dehuà Hòu yě diàotóu jiù pǎo, zhǐ liú xià zhège rén yī liǎn àonǎo de shuō:”Wǒ zhème kèqì dì qǐng nǐmen bāngmáng, zěnme dōu méi rén kěn bāng wǒ!”

Mandarin lesson in hong kong – Home on the Way

Mandarin Lesson

Home on the Way

People need homes: children assume their parents’ place as home; boarders call school “home” on weekdays; married couples work together to build new homes; and travelers … have no place to call “home”, at least for a few nights.

So how about people who have to travel for extended periods of time? Don’t they have the right to a home? Of course they do.

Some regular travelers take their own belongings: like bed sheets, pillowcases and family photos to make them feel like home no matter where they are; some stay for long periods in the same hotel and as a result become very familiar with service and attendants; others may simply put some flowers by the hotel window to make things more homely. Furthermore, driving a camping car during one’s travels and sleeping in the vehicle at night is just like home — only mobile!

And how about maintaining relationships while in transit? Some keep contact with their friends via internet; some send letters and postcards, or even photos; others may just call and say hi, just to let their friends know that they’re still alive and well. People find ways to keep in touch. Making friends on the way helps travelers feel more or less at home. Backpackers in youth hostels may become very good friends, even closer than siblings.

Nowadays, fewer people are working in their local towns, so how do they develop a sense of belonging? Whenever we step out of our local boundaries, there is always another “home” waiting to be found. Wherever we are, with just a little bit of effort and imagination, we can make the place we stay “home”.

旅人的家

人人都需要家:小孩子把父母的住所當做自己的家;寄宿生在平日把學校稱為“家”;結了婚的夫妻要共同營造自己的新家;至於旅者呢……至少有幾晚他們要住在不能稱為“家”的地方!

那麼那些不得不長期出門在外的人怎麼辦?難道他們無權擁有一個家嗎?他們當然有!

有些經常出門的旅者會隨身攜帶些屬於自己的日用品,像床單、枕套或全家福相片等,無論走到哪裡,這些東西都能帶給他們家的感覺;有些人在長駐時會待在同一家旅館裡,使他們對店裡的服務和人員都非常熟稔;再有的就可能只是在旅館的窗邊擺些花,使房間更像個家。此外,一路開著露營車旅行,晚上就住在車裡,這就更像是真正的家了――只不過能移動而已!

那人們在旅程穿梭時,又是如何維繫關係的呢?有些人通過互聯網跟朋友聯絡;有些人寄信、明信片,甚至照片;還有些人可能只是打個電話問聲好,目的僅是讓朋友們知道他們還活著,而且活得不錯。人們發現了各種各樣的聯絡方式。在旅途中交朋友能幫旅者或多或少地找到一點家的感覺。青年旅店裡的背包客也許會成為非常要好的朋友,甚至比手足還要親!

如今,大多數人都是離鄉在外工作,那麼人們又如何能有歸屬感呢?一旦我們走出家門,就總有另一個“家”在等著我們去尋找。不論身處何處,只要稍加努力和想像,我們就能把棲身之地營造成一個“家”!

Lǚrén de jiā

Rén rén dōu xūyào jiā: Xiǎo háizi bǎ fùmǔ de zhùsuǒ dàngzuò zìjǐ de jiā; jìsùshēng zài píngrì bǎ xuéxiào chēng wèi “jiā”; jiéle hūn de fūqī yào gòngtóng yíngzào zìjǐ de xīnjiā; zhìyú lǚ zhě ne……zhìshǎo yǒu jǐ wǎn Tāmen yào zhù zài bùnéng chēng wèi “jiā” dì dìfāng! Nàme nàxiē bùdé bù chángqí chūmén zàiwài de rén zěnme bàn? Nándào tāmen wú quán yǒngyǒu yīgè jiā ma? Tāmen dāngrán yǒu! Yǒuxiē jīngcháng chūmén de lǚ zhě huì suíshēn xiédài xiē shǔyú zìjǐ de rìyòngpǐn, xiàng chuángdān, zhěntào huò quánjiāfú xiàngpiàn děng, wúlùn zǒu dào nǎlǐ, zhèxiē dōngxi dū néng dài gěi tāmen jiā de gǎnjué; yǒuxiē rén zài cháng zhù shí huì dài zài tóngyī Jiā lǚguǎn lǐ, shǐ tāmen duì diàn lǐ de fúwù hé rényuán dōu fēicháng shúrěn; zài yǒu de jiù kěnéng zhǐshì zài lǚguǎn de chuāng biān bǎi xiē huā, shǐ fángjiān gèng xiàng gè jiā. Cǐwài, yīlù kāizhe lùyíng chē lǚxíng, wǎnshàng jiù zhù zài chē lǐ, zhè jiù gèng xiàng shì zhēnzhèng de jiāle――zhǐ bùguò néng yídòng éryǐ! Nà rénmen zài lǚchéng chuānsuō shí, yòu shì rúhé wéixì guānxì de ne? Yǒuxiē rén tōngguò hùliánwǎng gēn péngyǒu liánluò; yǒuxiē rén jì xìn, míngxìnpiàn, shènzhì zhàopiàn; hái yǒuxiē rén kěnéng zhǐshì dǎ gè diànhuà wèn shēng hǎo, mùdì jǐn shì ràng péngyǒumen zhīdào tāmen hái huózhe, érqiě huó dé bùcuò. Rénmen fāxiànle gè zhǒng gè yàng de liánluò fāngshì. Zài lǚtú zhōng jiāo péngyǒu néng bāng lǚ zhě huò duō huò shǎo de zhǎodào yīdiǎn jiā de gǎnjué. Qīngnián lǚdiàn lǐ de bèibāo kè yěxǔ huì chéngwéi fēicháng yàohǎo de péngyǒu, shènzhì bǐ shǒuzú hái yào qīn! Rújīn, dà duōshù rén dōu shì lí xiāng zàiwài gōngzuò, nàme rénmen yòu rúhé néng yǒu guīshǔ gǎn ne? Yīdàn wǒmen zǒuchū jiāmén, jiù zǒng yǒu lìng yīgè “jiā” zài děngzhe wǒmen qù xúnzhǎo. Bùlùn shēn chǔ hé chù, zhǐyào shāo jiā nǔlì hé xiǎngxiàng, wǒmen jiù néng bǎ qīshēn zhī dì yíngzào chéng yīgè “jiā”!

普通話教師-進修普通話-高山流水

Mandarin Lesson

高山流水

春秋時代,有個叫俞伯牙的人,精通音律,琴藝高超,是當時著名的琴師。俞伯牙年輕的時候聰穎好學,曾拜高人為師,琴技達到水平,但他總覺得自己還不能出神入化地表現對各種事物的感受。伯牙的老師知道他的想法後,就帶他乘船到東海的蓬萊島上,讓他欣賞大自然的景色,傾聽大海的波濤聲。伯牙舉目眺望,只見波浪洶湧,浪花激濺;海鳥翻飛,鳴聲入耳;山林樹木,鬱鬱蔥蔥,如入仙境一般。一種奇妙的感覺油然而生,耳邊彷彿咯起了大自然那和諧動聽的音樂。他情不自禁地取琴彈奏,音隨意轉,把大自然的美妙融進了琴聲,伯牙體驗到一種前所未有的境界。老師告訴他:“你已經學了。”

一夜伯牙乘船遊覽。面對清風明月,他思緒萬千,於是又彈起琴來,琴聲悠揚,漸入佳境。忽聽岸上有人叫絕。伯牙聞聲走出船來,只見一個樵夫站在岸邊,他知道此人是知音當即請樵夫上船,興致勃勃地為他演奏。伯牙彈起讚美高山的曲調,樵夫說道:“真好!雄偉而莊重,好像高聳入雲的泰山一樣!”當他彈奏表現奔騰澎湃的波濤時,樵夫又說:“真好!寬廣浩蕩,好像看見滾滾的流水,無邊的大海一般!”伯牙興奮色了,激動地說:“知音!你真是我的知音。”這個樵夫就是鍾子期。從此二人成了非常要好的朋友。

故事出自《列子•湯問》。成語“高山流水”,比喻知己或知音,也比喻音樂優美。

Gāoshānliúshuǐ

Chūnqiū shídài, yǒu gè jiào yúbóyá de rén, jīngtōng yīnlǜ, qín yì gāochāo, shì dāngshí zhùmíng de qínshī. Yúbóyá niánqīng de shíhou cōngyǐng hàoxué, céng bài gāo rénwéi shī, qín jì dádào shuǐpíng, dàn tā zǒng juéde zìjǐ hái bùnéng chūshénrùhuà dì biǎoxiàn duì gè zhǒng shìwù de gǎnshòu. Bó yá de lǎoshī zhīdào tā de xiǎngfǎ hòu, jiù dài tā chéng chuán dào dōnghǎi de pénglái dǎo shàng, ràng tā xīnshǎng dà zìrán de jǐngsè, qīngtīng dàhǎi de bōtāo shēng. Bó yá jǔmù tiàowàng, zhǐ jiàn bōlàng xiōngyǒng, lànghuā jī jiàn; hǎi niǎo fān fēi, míng shēng rù’ěr; shānlín shùmù, yùyùcōngcōng, rú rù xiānjìng yībān. Yī zhǒng qímiào de gǎnjué yóu rán’ér shēng, ěr biān fǎngfú gē qǐle dà zìrán nà héxié dòngtīng de yīnyuè. Tā qíngbùzìjīn dì qǔ qín tán zòu, yīn suíyì zhuǎn, bǎ dà zìrán dì měimiào róng jìnle qín shēng, bó yá tǐyàn dào yī zhǒng qiánsuǒwèiyǒu de jìngjiè. Lǎoshī gàosu tā:“Nǐ yǐjīng xuéle.” Yīyè bó yá chéng chuán yóulǎn. Miàn duì qīngfēng míngyuè, tā sīxù wàn qiān, yúshì yòu dàn qǐ qín lái, qín shēng yōuyáng, jiàn rù jiājìng. Hū tīng ànshàng yǒurén jiàojué. Bó yá wén shēng zǒuchū chuán lái, zhǐ jiàn yīgè qiáo fū zhàn zài àn biān, tā zhīdào cǐ rén shì zhīyīn dāngjí qǐng qiáo fū shàng chuán, xìngzhì bóbó dì wéi tā yǎnzòu. Bó yá dàn qǐ zànměi gāoshān de qǔdiào, qiáo fū shuōdao:“Zhēn hǎo! Xióngwěi ér zhuāngzhòng, hǎoxiàng gāosǒng rù yún de tàishān yīyàng!” Dāng tā tán zòu biǎoxiàn bēnténg péngpài de bōtāo shí, qiáo fū yòu shuō:“Zhēn hǎo! Kuānguǎng hàodàng, hǎoxiàng kànjiàn gǔngǔn de liúshuǐ, wúbiān de dàhǎi yībān!” Bó yá xīngfèn sèle, jīdòng dì shuō:“Zhīyīn! Nǐ zhēnshi wǒ de zhīyīn.” Zhège qiáo fū jiùshì zhōng zi qī. Cóngcǐ èr rén chéngle fēicháng yàohǎo de péngyǒu. Gùshì chūzì “lièzǐ•tāng wèn”. Chéngyǔ “gāoshānliúshuǐ”, bǐyù zhījǐ huò zhīyīn, yě bǐyù yīnyuè yōuměi.

 

learn mandarin hong kong – The Classification of Things According to the Five Elements

Mandarin Lesson

The Classification of Things According to the Five Elements
Restriction means bringing under control or restraint.The order of restriction goes as follows: wood restricts earth, earth does water, water does fire, fire does metal, and metal, in turn, does wood. Any one of the five elements has two aspects-being restricted and restricting. For example, the element restricting wood is metal, and the element that is restricted by wood is earth.

Generation and restriction have the correlations inseparable in the five elements.And they oppose each other and yet also complement each other.Without generation,there would be no growth and development of things;without inter restriction there would be no balance and coordination during development and change,and excessive growth would bring about harm.For example,on the one hand,wood generates fire,and,on the other hand,it restrains earth;while earth, in turn,generates metal and restricts water.Precisely because generation resides in restriction and restriction resides in generation,the natural world and life processes are full of vitality,on the one hand and excessive growth will not bring about harm on the other hand.Thus,the relative balance maintained between generation and restriction ensures normal growth and development of things.

 

事物的五行歸類

相剋意味著控製或抑制。相剋的原則如下:木剋土、土克水、水克火、火克金、金克木。五行中的任何之一都有克我和我克兩方面性質。例如,克木者為金,被木剋者為土。

五行中的生剋關係是不可分離的。它們相互對立,也相互補充。沒有生就沒有事物的成長和發展;沒有克就沒有在發展變化中的協調平衡,過渡生長會造成危害。例如,一方面,木生火;另一方面,木剋土;同時土又生金及克水。正因為克中有生和生中有克,自然界和生命才擁有旺盛的生命力,這是一方面;另一方面,過度生長會造成危害。因此,生剋之間維持相對平衡是事物生長和發展的保證。

Shìwù de wǔháng guī lèi

Xiāngkè yìwèizhe kòngzhì huò yìzhì. Xiāngkè de yuánzé rúxià: Mù kè tǔ, tǔ kè shuǐ, shuǐ kè huǒ, huǒ kè jīn, jīnkèmù. Wǔháng zhōng de rènhé zhī yī dōu yǒu kè wǒ hé wǒ kè liǎng fāngmiàn xìngzhì. Lìrú, kè mù zhě wéi jīn, bèi mù kè zhě wéi tǔ. Wǔháng zhōng de shēng kè guānxì shì bùkě fēnlí de. Tāmen xiānghù duìlì, yě xiānghù bǔchōng. Méiyǒu shēng jiù méiyǒu shìwù de chéngzhǎng hé fāzhǎn; méiyǒu kè jiù méiyǒu zài fāzhǎn biànhuà zhōng de xiétiáo pínghéng, guòdù shēngzhǎng huì zàochéng wéihài. Lìrú, yī fāngmiàn, mù shēnghuǒ; lìng yī fāngmiàn, mù kè tǔ; tóngshí tǔ yòu shēng jīn jí kè shuǐ. Zhèng yīnwèi kè zhōng yǒu shēng hé shēng zhōng yǒu kè, zìránjiè hé shēngmìng cái yǒngyǒu wàngshèng de shēngmìnglì, zhè shì yī fāngmiàn; lìng yī fāngmiàn, guòdù shēngzhǎng huì zàochéng wéihài. Yīncǐ, shēng kèzhī jiān wéichí xiāngduì pínghéng shì shìwù shēngzhǎng hé fāzhǎn de bǎozhèng.

普通話速成班-國語教師-梅開二度

Mandarin Lesson

梅開二度

 

唐朝肅宗年間,忠臣梅魁不畏權貴,乘公直言,因此得罪了奸相蘆杞。蘆杞誣告梅魁勾結北國謀反,皇上盛怒,傳旨將梅魁全家誅殺。梅魁之子梅良玉,因外出遊學,僥倖免遭殺害,後因蘆杞追捕甚急,便更名王喜童,逃難在外。後來,梅良玉輾轉投靠到陳尚書家做花工。他每天在後花園裡給花鋤草、澆水、施肥、剪枝,忙碌不休,使花生長得一片繁茂,奼紫嫣紅。轉眼秋去冬來,後花園裡的梅花傲寒盛開。陳尚書偕家人來園賞梅,眼望斗寒盛開的梅花,不禁想起了被奸相蘆杞殘害的故友梅魁,忙命家人為梅公設祭壇,以表示懷念。不料夜晚突降風雹,將盛開的梅花掃落一空。陳尚書見此情景悲痛欲絕,立生出家之念,家人苦苦勸阻不從,他說:“除非梅花二度重開,我才能打消出家的念頭。”陳尚書赤誠的敬友之心感動了玉皇大帝,玉皇大帝下令梅花二度重開。陳尚書感嘆地說:“原來天意如此!”才放棄了出家的念頭。事後陳尚書得知王喜童是梅魁之子梅良玉,喜出望外;又見其人品、才識俱佳,遂將女兒陳杏元許配梅良玉為妻。為避免好相生疑,未擇婚期,婚前良玉同杏元以兄妹相稱。恰在這時,北國犯境,皇上昏庸,不敢抵抗,奸相蘆杞乘機推薦陳杏元遠嫁北國和番。陳尚書明知這又是奸相蘆杞加害,但皇命難違,只好揮淚同意。梅良玉以表兄的身份送陳杏元赴北國和番。這對患難夫妻途經邯鄲趙武靈王叢臺下,悲痛萬分,作最後話別,至今,雄偉的叢臺上,仍鐫刻著“夫妻南北,兄妹沾襟”八個蒼勁大字。自此,“梅開二度”這個成語便流傳下來了。

此成語常用來比喻好事重來,或第二次機遇的到來。

Méi kāi èr dù

Tángcháosù zōng niánjiān, zhōngchén méi kuí bù wèi quánguì, chéng gōng zhíyán, yīncǐ dézuìle jiān xiāng lú qǐ. Lú qǐ wúgào méi kuí gōujié běiguó móufǎn, huángshàng shèngnù, chuán zhǐ jiāng méi kuí quánjiā zhū shā. Méi kuí zhīzǐ méi liáng yù, yīn wàichū yóuxué, jiǎoxìng miǎn zāo shāhài, hòu yīn lú qǐ zhuībǔ shén jí, biàn gēngmíng wángxǐtóng, táonàn zàiwài. Hòulái, méi liáng yù niǎnzhuǎn tóukào dào chén shàngshū jiā zuò huā gōng. Tā měitiān zài hòu huāyuán lǐ gěi huā chú cǎo, jiāo shuǐ, shīféi, jiǎn zhī, mánglù bùxiū, shǐ huā shēngzhǎng dé yīpiàn fánmào, chàzǐyānhóng. Zhuǎnyǎn qiū qù dōng lái, hòu huāyuán lǐ de méihuā ào hán shèngkāi. Chén shàngshū xié jiārén lái yuán shǎng méi, yǎn wàng dòu hán shèngkāi de méihuā, bùjīn xiǎngqǐle bèi jiān xiāng lú qǐ cánhài de gùyǒu méi kuí, máng mìng jiārén wéi méi gōngshè jìtán, yǐ biǎoshì huáiniàn. Bùliào yèwǎn tū jiàng fēng báo, jiāng shèngkāi de méihuā sǎo luò yīkōng. Chén shàngshū jiàn cǐ qíngjǐng bēitòng yù jué, lì shēngchūjiā zhī niàn, jiārén kǔ kǔ quànzǔ bù cóng, tā shuō:“Chúfēi méihuā èr dù chóng kāi, wǒ cáinéng dǎxiāo chū jiā de niàntou.” Chén shàngshū chìchéng de jìng youzhī xīn gǎndòngle Yùhuángdàdì, yùhuángdàdì xiàlìng méihuā èr dù chóng kāi. Chén shàngshū gǎntàn de shuō:“Yuánlái tiānyì rúcǐ!” Cái fàngqìle chūjiā de niàntou. Shìhòu chén shàngshū dé zhī wángxǐtóng shì méi kuí zhīzǐ méi liáng yù, xǐchūwàngwài; yòu jiàn qí rén pǐn, cáishì jù jiā, suì jiāng nǚ’ér chénxìngyuán xǔpèi méi liáng yù wèi qī. Wèi bìmiǎn hǎo xiāngshēng yí, wèi zé hūnqí, hūnqián liáng yù tóng xìng yuán yǐ xiōngmèi xiāngchèn. Qià zài zhè shí, běiguó fàn jìng, huángshàng hūnyōng, bù gǎn dǐkàng, jiān xiāng lú qǐ chéngjī tuījiàn chénxìngyuán yuǎn jià běiguó hé fān. Chén shàngshū míngzhī zhè yòu shì jiān xiāng lú qǐ jiāhài, dàn huáng mìng nán wéi, zhǐhǎo huī lèi tóngyì. Méi liáng yù yǐ biǎo xiōng de shēnfèn sòng chénxìngyuán fù běiguó hé fān. Zhè duì huànnàn fūqī tújīng hándān zhàowǔlíng wáng cóng tái xià, bēitòng wànfēn, zuò zuìhòu huàbié, zhìjīn, xióngwěi de cóng tái shàng, réng juānkèzhe “fūqī nánběi, xiōngmèi zhān jīn” bā gè cāngjìng dàzì. Zì cǐ,“méi kāi èr dù” zhège chéngyǔ biàn liúchuán xiàláile. Cǐ chéngyǔ chángyòng lái bǐyù hǎoshì chóng lái, huò dì èr cì jīyù de dàolái.

 

learn chinese in hong kong – In this life, what did you miss?

Mandarin Lesson

In this life, what did you miss?

The wife asked the husband when she was 25. Despondently, the husband replied: ‘I missed a new job opportunity.’

When she was 35, the husband angrily told her that he had just missed the bus.

At 45, the husband sadly said: ‘I missed the oppotunity seeing my closed relative before his last breath.’

At 55, the husband said disappointingly: ‘I missed a good chance to retire.’

At 65, the husband hurriedly replied: ‘I missed a dental appointment.’

At 75, the wife did not ask the husband anymore, the husband was kneeling in front of the very sick wife. Remembering the question the wife used to ask him, this time he asked the wife the same question. The wife, with a smile and peaceful look, replied: ‘In this life, I did not miss having you!’

The husband was full of tears. He always thought that they could be together forever. He was always busy with work and trifles. So much so he had never been thoughtful to his wife. The husband hugged the wife tightly and said: ‘Over 50 years, how I had allowed myself to miss your deep love for me.’

In the busy city life, there are many people who are always busy with work. These people revolve their lives around their jobs, these people sacrifice all their times and health to meet the social expectations. They are unwilling to spend

times on health care. They miss the opportunity to be with their children in their growing up. They neglect the loved ones who care for them, and also their health.

Nobody knows what is going to happen one year from now.

Life is not permanent, so always live in the now. Express your gratitude to your loved ones in words. Show your care with actions. Treat everyday as the last episode of life. In this way, when you are gone, your loved ones would have nothing to feel sorry about.

在生活中,你錯過了什麼?

妻子25歲的時候這樣問丈夫。丈夫沮喪地回答:“我錯過了一個新的工作機會。”

35歲時,丈夫生氣地說他錯過了公交車。

45歲時,丈夫悲傷地說:“我錯過了見至親最後一面的機會。”

55歲時,丈夫失望地說:“我錯過了一個退休的好機會。”

65歲時,丈夫匆匆地回答:“我錯過了和牙醫的預約。”

75歲,妻子不再問丈夫同樣的問題,丈夫跪在病重的妻子麵前,想起以前妻子常常問起的那個問題,這次他也問了妻子同樣的問題,妻子笑了笑,一臉平靜地說:“我這一生,沒有錯過你!”

丈夫滿眼淚水,他總是認為可以和妻子白頭到老,於是總是忙於工作和瑣事,從沒在意過妻子。他緊緊地抱住妻子說:“這50多年來,我怎麼能允許自己錯過了你對我的愛呢。”

在繁忙的城市生活中,有人總是忙於工作。他們整天圍著工作轉,甚至為了達到社會的標準,犧牲了自己的健康。他們不願花時間來關注自己的健康,在孩子成長的過程中錯失了與之共享天倫之樂的機會。他們忽視了那些關心他們的人,以及他們的健康。

沒有人知道一年後會發生什麼事情。

生命不是永恆的,所以活在當下吧。把你對愛人的感謝說出來,用行動證明你關心他們。把每一天當作人生的最後一個篇章,只有這樣,當你離開時,你愛的人們才會沒有遺憾。

Zài shēnghuó zhōng, nǐ cuòguòle shénme?

Qīzi 25 suì de shíhou zhèyàng wèn zhàngfū. Zhàngfū jǔsàng de huídá:“Wǒ cuòguòle yīgè xīn de gōngzuò jīhuì.” 35 Suì shí, zhàngfū shēngqì de shuō tā cuòguòle gōngjiāo chē. 45 Suì shí, zhàngfū bēishāng de shuō:“Wǒ cuòguòle jiàn zhìqīn zuìhòu yīmiàn de jīhuì.” 55 Suì shí, zhàngfū shīwàng de shuō:“Wǒ cuòguòle yīgè tuìxiū de hǎo jīhuì.” 65 Suì shí, zhàngfū cōngcōng de huídá:“Wǒ cuòguòle hé yáyī de yùyuē.” 75 Suì, qīzi bù zài wèn zhàngfū tóngyàng de wèntí, zhàngfū guì zài bìng zhòng de qīzi miànqián, xiǎngqǐ yǐqián qīzi chángcháng wèn qǐ dì nàgè wèntí, zhè cì tā yě wènle qī zǐ tóngyàng de wèntí, qīzi xiàole xiào, yī liǎn píngjìng De shuō:“Wǒ zhè yīshēng, méiyǒu cuòguò nǐ!” Zhàngfū mǎnyǎn lèishuǐ, tā zǒng shì rènwéi kěyǐ hé qīzi báitóu dào lǎo, yúshì zǒng shì mángyú gōngzuò hé suǒshì, cóng méi zàiyìguò qīzi. Tā jǐn jǐn de bào zhù qīzi shuō:“Zhè 50 duōnián lái, wǒ zěnme néng yǔnxǔ zìjǐ cuòguòle nǐ duì wǒ de ài ne.” Zài fánmáng de chéngshì shēnghuó zhōng, yǒurén zǒng shì mángyú gōngzuò. Tāmen zhěng tiān wéizhe gōngzuò zhuǎn, shènzhì wèile dádào shèhuì de biāozhǔn, xīshēngle zìjǐ de jiànkāng. Tāmen bù yuàn huā shíjiān lái guānzhù zìjǐ de jiànkāng, zài hái zǐ chéngzhǎng de guòchéng zhōng cuòshīle yǔ zhī gòngxiǎng tiānlún zhī lè de jīhuì. Tāmen hūshìle nàxiē guānxīn tāmen de rén, yǐjí tāmen de jiànkāng. Méiyǒu rén zhīdào yī nián hòu huì fāshēng shénme shìqíng. Shēngmìng bùshì yǒnghéng de, suǒyǐ huó zài dāngxià ba. Bǎ nǐ duì àirén de gǎnxiè shuō chūlái, yòng xíngdòng zhèngmíng nǐ guānxīn tāmen. Bǎ měi yītiān dàng zuò rénshēng de zuìhòu yīgè piānzhāng, zhǐyǒu zhèyàng, dāng nǐ líkāi shí, nǐ ài de rénmen cái huì méiyǒu yíhàn.

普通話老師-國語培訓班-叱吒風雲

Mandarin Lesson

叱吒風雲

 

這個典故出自唐.駱賓王《為徐敬業討武氏檄》。唐朝武則天當政期間,由於專橫跋扈,貶辱忠良,姑息養奸,濫殺無辜,引起了一些文武百官及皇族宗室的不滿。唐初大臣李績的孫子李敬業(即徐敬業)與駱賓王、唐之奇、杜求仁等在揚州起兵舉事,反對武則天專政。為擴大影響,發展隊伍,徐敬業請駱賓王寫了一篇討武檄文《為徐敬業討武氏檄》。在文章中,駱賓王歸納陳述了武則天的罪惡,號召皇親國戚、宗室大臣共同起來討武。文章裡寫道:”以徐敬業等人領導的討武大軍力量是強盛的,怒喝一聲,可使風雲變色,怒氣一沖可叫山岳崩塌。用這樣聲勢浩大的力量來與敵人宣戰,沒有不取勝的。”但是這場討武起義不久還是被武則天鎮壓下去了。

 

現通常用此典故比喻力量極大,可以左右整個局勢。

Chìzhàfēngyún

Zhège diǎngù chūzì táng. Luòbīnwáng “wèi xú jìngyè tǎo wǔ shì xí”. Táng cháo wǔzétiān dāngzhèng qíjiān, yóuyú zhuānhèng báhù, biǎn rǔ zhōngliáng, gūxíyǎngjiān, làn shā wúgū, yǐnqǐle yīxiē wénwǔ bǎi guān jí huángzú zōngshì de bùmǎn. Táng chū dàchén li jī de sūnzi li jìngyè (jí xú jìngyè) yǔ luòbīnwáng, tángzhīqí, dùqiúrén děng zài yángzhōu qǐbīng jǔshì, fǎnduì wǔzétiān zhuānzhèng. Wèi kuòdà yǐngxiǎng, fāzhǎn duìwu, xú jìngyè qǐng luòbīnwáng xiěle yī piān tǎo wǔ xíwén “wèi xú jìngyè tǎo wǔ shì xí”. Zài wénzhāng zhōng, luòbīnwáng guīnà chénshùle wǔzétiān de zuì’è, hàozhào huáng qīn guóqī, zōngshì dàchén gòngtóng qǐlái tǎo wǔ. Wénzhāng lǐ xiě dào:”Yǐ xú jìngyè děng rén lǐngdǎo de tǎo wǔ dàjūn lìliàng shì qiángshèng de, nù hè yīshēng, kě shǐ fēngyún biànsè, nùqì yī chōng kě jiào shānyuè bēngtā. Yòng zhèyàng shēngshì hàodà de lìliàng lái yǔ dírén xuānzhàn, méiyǒu Bù qǔshèng de.”Dànshì zhè chǎng tǎo wǔ qǐyì bùjiǔ háishì bèi wǔzétiān zhènyā xiàqùle. Xiàn tōngcháng yòng cǐ diǎngù bǐyù lìliàng jí dà, kěyǐ zuǒyòu zhěnggè júshì.