國語教學-短期課程國語班-響遏行雲

Mandarin Lesson

響遏行雲

戰國時候,秦國有個名叫薛譚的年輕人,他的嗓音不錯,也非常熱愛音樂。於是,他四處拜師,立志要成為一名出色的歌唱家。後來,他拜秦國著名的歌手秦青為師,經過一段刻苦的學習,他歌唱的水平有了很大的提高。薛譚覺得自己已經學得差不多了,可以出徒了,他就對秦青說:“老師,這些日子給你添麻煩了,現在我學得也不錯了,我打算明天就回家去。”秦青心裡有些失望,不動聲色地說:“好吧,明天我給你送行。”

第二天,秦青在郊外擺酒為薛譚送行。告別的時候,秦青打著拍子,唱了一支略帶悲傷的歌曲。高亢的歌聲,震動了樹木,飄向空中,彷彿天空中飄動的白雲也被這歌聲阻擋住停止不動了。 (原文是:“撫節悲歌,聲震林木,響遏行雲。”)聽了老師精彩的演唱,薛譚才意識到自己的盲目自滿是多麼愚蠢,他十分慚愧地說:“老師,我原來以為自己的水平和你差不多了,現在才知道差得太遠。請老師原諒我吧,我想繼續跟著你學習。”秦青聽了很高興,又重新收他做了學生。從這以後,薛譚一直非常虛心地跟隨老師學習,再也不敢說已經學成的話了。

成語“響遏行雲”是說聲音高入雲霄,把飄浮的雲彩也止住了,形容歌聲嘹亮。響,音響,這裡指歌聲;遏,阻止。

Xiǎng è xíng yún

Zhànguó shíhou, qín guó yǒu gè míng jiào xuē tán de niánqīng rén, tā de sǎngyīn bùcuò, yě fēicháng rè’ài yīnyuè. Yúshì, tā sìchù bàishī, lìzhì yào chéngwéi yī míng chūsè de gēchàng jiā. Hòulái, tā bài qín guó zhùmíng de gēshǒu qín qīng wéi shī, jīngguò yīduàn kèkǔ de xuéxí, tā gēchàng de shuǐpíng yǒule hěn dà de tígāo. Xuē tán juéde zìjǐ yǐjīng xué de chàbùduōle, kěyǐ chū túle, tā jiù duì qín qīng shuō:“Lǎoshī, zhèxiē rìzi gěi nǐ tiān máfanle, xiànzài wǒ xué de yě bùcuòle, wǒ dǎsuàn míngtiān jiù huí jiā qù.” Qín qīng xīnlǐ yǒuxiē shīwàng, bùdòng shēngsè dì shuō:“Hǎo ba, míngtiān wǒ gěi nǐ sòngxíng.” Dì èr tiān, qín qīng zài jiāowài bǎi jiǔ wèi xuē tán sòngxíng. Gàobié de shíhou, qín qīng dǎzhe pāizi, chàngle yī zhī lüè dài bēishāng de gēqǔ. Gāokàng de gēshēng, zhèndòngle shùmù, piāo xiàng kōngzhōng, fǎngfú tiānkōng zhōng piāodòng de báiyún yě bèi zhè gēshēng zǔdǎng zhù tíngzhǐ bùdòngle. (Yuánwén shì:“Fǔ jié bēigē, shēng zhèn línmù, xiǎng è xíng yún.”) Tīngle lǎoshī jīngcǎi de yǎnchàng, xuē tán cái yìshí dào zìjǐ de mángmù zìmǎn shì duōme yúchǔn, tā shífēn cánkuì de shuō:“Lǎoshī, wǒ Yuánlái yǐwéi zìjǐ de shuǐpíng hé nǐ chàbùduōle, xiànzài cái zhīdào chà de tài yuǎn. Qǐng lǎoshī yuánliàng wǒ ba, wǒ xiǎng jìxù gēnzhe nǐ xuéxí.” Qín qīng tīngle hěn gāoxìng, yòu chóngxīn shōu tā zuòle xuéshēng. Cóng zhè yǐhòu, xuē tán yīzhí fēicháng xūxīn dì gēnsuí lǎoshī xuéxí, zài yě bù gǎn shuō yǐjīng xué chéng dehuàle. Chéngyǔ “xiǎng è xíng yún” shì shuō shēngyīn gāo rù yúnxiāo, bǎ piāofú de yúncai yě zhǐ zhùle, xíngróng gēshēng liáoliàng. Xiǎng, yīnxiǎng, zhèlǐ zhǐ gēshēng; è, zǔzhǐ.

learn chinese in hong kong – Mandarin class HK

Mandarin Lesson

Linguists suggest that speech milestones are reached in a fixed sequence and at a constant age, but there are cases where speech has started late in a child who eventually turns out to be of high IQ (Intelligence Quotient)。 At twelve weeks a baby smiles and utters vowel-like sounds; at twelve months he can speak simple words and understand simple commands; at eighteen months he has a vocabulary of three to fifty words. At three he knows about 1000 words which he can put into sentences, and at four his language differs from that of his parents in style rather than grammar.
語言學家認為,言語在一生中的各個階段是按固定的先後順序,在某一定的年齡分別達到的,但也有若干情況,某些孩子開始說話晚,結果其智商卻很高。十二週的嬰孩會笑,發出元音似的聲音;十二個月的孩子可以說簡單的詞,懂得簡單的命令;十八個月的孩子有三到五十個單詞的詞彙;三歲的孩子懂得一千單詞,並且能夠組成句子;到了四歲時,孩子的語言與其父母的語言只是在風格上而不是在語法上有所差異。

Yǔyán xué jiā rènwéi, yányǔ zài yīshēng zhōng de gège jiēduàn shì àn gùdìng de xiānhòu shùnxù, zài mǒu yīdìng de niánlíng fēnbié dádào de, dàn yěyǒu ruògān qíngkuàng, mǒu xiē háizi kāishǐ shuōhuà wǎn, jiéguǒ qí zhìshāng què hěn gāo. Shí’èr zhōu de yīnghái huì xiào, fāchū yuán yīn shì de shēngyīn; shí’èr gè yuè de hái zǐ kěyǐ shuō jiǎndān de cí, dǒngde jiǎndān de mìnglìng; shíbā gè yuè de háizi yǒusān dào wǔshí gè dāncí de cíhuì; sān suì de Háizi dǒng dé yīqiān dāncí, bìngqiě nénggòu zǔchéng jùzi; dàole sì suì shí, háizi de yǔyán yǔqí fùmǔ de yǔyán zhī shì zài fēnggé shàng ér bùshì zài yǔfǎ shàng yǒu suǒ chāyì.

Mandarin lesson in hong kong – Two Little Monkeys

Mandarin Lesson

Two Little Monkeys

  The monkey mother has two little monkeys. She likes the younger, not the other.

  One day, they were playing in a forest when a wolf came running at them. The monkey ran away with the younger monkey in a hurry and left the older alone. She climbed up a tree and held the younger in her arms.

  After some time, the wolf went away slowly. The monkey took the baby out of her arms. She was surprised to see that the baby had died, for the baby was held in arms too highly. Very long time later, she remembered to look for the older baby. The older baby was hiding in a wood. So he saved himself.

兩隻猴子

猴媽媽生了兩個猴子。她喜歡小猴子而不喜歡打的。

一天, 他們正在森林裡玩的時候,一隻狼來了並向他們撲去。猴子匆忙帶著小猴子跑了,單獨留下打猴子。她跑著小猴子爬到樹上。

過些時候,狼慢慢地離開了。母猴從他的懷裡放下小猴子。她吃驚的發現猴寶寶已經死了,因為小猴子在她的懷裡被摟地太緊了。過了很長時間,她才想起去尋找那隻大猴子。大猴子藏在一個大洞裡,他救了自己。

Liǎng zhī hóuzi

Hóu māmā shēngle liǎng gè hóuzi. Tā xǐhuan xiǎo hóuzi ér bù xǐhuan dǎ di. Yītiān, tāmen zhèngzài sēnlín lǐ wán de shíhou, yī zhǐ láng láile bìng xiàng tāmen pū qù. Hóuzi cōngmáng dàizhe xiǎo hóuzi pǎole, dāndú liú xià dǎ hóuzi. Tā pǎozhe xiǎo hóuzi pá dào shù shàng. Guò xiē shíhou, láng màn man de líkāile. Mǔ hóu cóng tā de huái lǐ fàngxià xiǎo hóuzi. Tā chījīng de fǎ xiàn hóu bǎobǎo yǐjīng sǐle, yīnwèi xiǎo hóuzi zài tā de huái lǐ bèi lǒu de tài jǐnle. Guòle hěn cháng shíjiān, tā cái xiǎngqǐ qù xúnzhǎo nà zhǐ dà hóuzi. Dà hóuzi cáng zài yīgè dàdòng lǐ, tā jiùle zìjǐ.

進修普通話-語言中心-國語唐詩學習班-《長幹行》

Mandarin Lesson

《長幹行》

作者:李白

妾發初覆額,折花門前劇。

郎騎竹馬來,繞床弄青梅。

同居長幹裡,兩小無嫌猜。

十四為君婦,羞顏未嘗開。

低頭向暗壁,千喚不一回。

十五始展眉,願同塵與灰。

常存抱柱信,豈上望夫台。

十六君遠行,瞿塘灩預堆。

五月不可觸,猿聲天上哀。

門前遲行跡,一一生綠苔。

苔深不能掃,落葉秋風早。

八月蝴蝶黃,雙飛西園草。

感此傷妾心,坐愁紅顏老。

早晚下三巴,預將書報家。

相迎不道遠,直至長風沙。

“Zhǎng gàn xíng”

Zuòzhě: Libái

Qiè fā chū fù é, zhé huā ménqián jù.

Láng qí zhúmǎ lái, rào chuáng nòng qīngméi.

Tóngjū zhǎng gàn li, liǎng xiǎo wú xián cāi.

Shísì wèi jūn fù, xiū yán wèicháng kāi.

Dītóu xiàng àn bì, qiān huàn bù yī huí.

Shíwǔ shǐ zhǎnméi, yuàn tóng chén yǔ huī.

Cháng cún bào zhù xìn, qǐ shàng wàng fu tái.

Shíliù jūn yuǎn xíng, qútáng yàn yù duī.

Wǔ yuè bùkě chù, yuán shēng tiānshàng āi.

 Ménqián chí xíngjì, yīyī shēng lǜ tái.

Tái shēn bùnéng sǎo, luòyè qiūfēng zǎo.

Bā yuè húdié huáng, shuāngfēi xiyuán cǎo.

Gǎn cǐ shāng qiè xīn, zuò chóu hóngyán lǎo.

Zǎowǎn xià sān bā, yù jiāng shū bào jiā.

Xiāng yíng bù dào yuǎn, zhízhì cháng fēngshā.

【註解】:

1、床:這裡指坐具。

2、抱柱信:《莊子•盜跖》“尾生與女子期於樑下,女子不來,水至不去,抱樑柱而死。 ”

3、不道遠:不會嫌遠。

4、長風沙:地名,在今安徽安慶市東的長江邊上。地極湍險。

[Zhùjiě]:

1, Chuáng: Zhèlǐ zhǐ zuòjù.

2, Bào zhù xìn:“Zhuāngzi•dào zh픓wěishēng yǔ nǚzǐ qī yú liáng xià, nǚzǐ bù lái, shuǐ zhì bù qù, bào liáng zhù Ér sǐ. ”

3, Bù dào yuǎn: Bù huì xián yuǎn.

4, Cháng fēngshā: Dìmíng, zài jīn ānhuī ānqìng shìdōng de chángjiāng biān shàng. Dì jí tuān xiǎn.

【評析】:

這是一首寫商婦的愛情和離別的詩。詩以商婦的自白,用纏綿婉轉的筆調,抒寫了她對遠出經商丈夫的真摯的愛和深深的思念。詩的開頭六句是回憶與丈夫孩提時“青梅竹馬,兩小無猜”的情景,為讀者塑了一對少年兒童天真無邪,活潑可愛的形象。 “十四為君婦”四句,是細膩地刻劃初婚

的羞澀,重現了新婚的甜蜜醉人。 “十五始展眉”四句,寫婚後的熱戀和恩愛,山盟

海誓,如膠似漆。 “十六君遠行”四句,寫遙思丈夫遠行經商,並為之擔心受怕,纏

綿悱惻,深沉無限。 “門前遲行跡”八句,寫觸景生情,憂思不斷,顏容憔悴。最後

四句,寫寄語親人,望其早歸。把思念之情更推進一步。

全詩形象完整明麗,活潑動人。感情細膩,纏綿婉轉;語言坦白,音節和諧;格調清新雋永,是詩歌藝術上品。 “青梅竹馬”“兩小無猜”,已成描摹幼男幼女天真無邪情誼的佳語。

[Píngxī]:

Zhè shì yī shǒu xiě shāng fù de àiqíng hé líbié de shī. Shī yǐ shāng fù de zìbái, yòng chánmián wǎnzhuǎn de bǐdiào, shūxiěle tā duì yuǎnchū jīngshāng zhàngfū de zhēnzhì de ài hé shēn shēn de sīniàn. Shī de kāitóu liù jù shì huíyì yǔ zhàngfū háití shí “qīngméizhúmǎ, liǎngxiǎowúcāi” de qíngjǐng, wèi dúzhě sùle yī duì shàonián értóng tiānzhēn wú xié, huópō kě’ài de xíngxiàng. “Shísì wèi jūn fù” sì jù, shì xìnì de kè huà chūhūn De xiūsè, chóng xiànle xīnhūn de tiánmì zuìrén. “Shíwǔ shǐ zhǎnméi” sì jù, xiě hūn hòu de rèliàn hé ēn’ài, shān méng Hǎi shì, rújiāosìqī. “Shíliù jūn yuǎn xíng” sì jù, xiě yáo sī zhàngfū yuǎn xíng jīngshāng, bìng wéi zhī dānxīn shòu pà, chán Mián fěicè, shēnchén wúxiàn. “Ménqián chí xíngjì” bā jù, xiě chùjǐngshēngqíng, yōu sī bùduàn, yánróng qiáocuì. Zuìhòu Sì jù, xiě jìyǔ qīnrén, wàng qí zǎo guī. Bǎ sīniàn zhī qíng gèng tuījìn yībù. Quán shī xíngxiàng wánzhěng mínglì, huópō dòngrén. Gǎnqíng xìnì, chánmián wǎnzhuǎn; yǔyán tǎnbái, yīnjié héxié; gédiào qīngxīn juànyǒng, shì shīgē yìshù shàngpǐn. “Qīngméizhúmǎ”“liǎngxiǎowúcāi”, yǐ chéng miáomó yòu nán yòunǚ tiānzhēn wú xié qíngyì de jiā yǔ.

Chinese language study HK – A BOAT IN SPRING ON RUOYA LAKE

Mandarin Lesson

A BOAT IN SPRING ON RUOYA LAKE

Qiwu Qian

 

Thoughtful elation has no end:

Onward I bear it to whatever come.

And my boat and I, before the evening breeze

Passing flowers, entering the lake,

Turn at nightfall toward the western valley,

Where I watch the south star over the mountain

And a mist that rises, hovering soft,

And the low moon slanting through the trees;

And I choose to put away from me every worldly matter

And only to be an old man with a fishing-pole.

 

春泛若耶溪

綦毋潛

 

幽意無斷絕, 此去隨所偶。

晚風吹行舟, 花路入溪口。

際夜轉西壑, 隔山望南斗。

潭煙飛溶溶, 林月低向後。

生事且瀰漫, 願為持竿叟。

Chūn fàn ruò yé xī

Qí wú qián

Yōu yì wú duànjué, cǐ qù suísuǒ ǒu.

Wǎn fēng chuī xíng zhōu, huā lù rù xī kǒu.

Jì yè zhuǎn xi hè, géshān wàng nándǒu.

Tán yān fēi róngróng, lín yuè dī xiàng hòu.

Shēng shì qiě mímàn, yuàn wéi chí gān sǒu.

語文能力-普通話教育-不入虎穴,焉得虎子

Mandarin Lesson

不入虎穴,焉得虎子

東漢明帝時,班超同匈奴打仗,立了大功,於是皇帝便對他委以重任,派他出使西域。班超先到了鄯(shàn)善國。鄯善國王知道他很有才幹,對他十分敬重。但過了一些時候,國王卻對他怠慢起來了。

班超感到形勢不妙,便召集同行的三十六人研究對策。他分析當時的情況,說:“最近,鄯善國王之所以對我們冷淡,一定是北方的匈奴派了人來聯絡,使國王猶豫起來,不知道應該和誰修好。我們已經處於很危險的境地了。匈奴人才來了幾天,鄯善國王對我們的態度就發生了明顯的變化,說不定再過些日子,他就會把我們綁起來統統送給匈奴。那樣,我們的骨頭就要被豺狼吃掉了啊。大家說該怎麼辦呢?”同行者異口同聲地回答道:“不管是死是活,我們都聽你的!”班超十分激動地說:“對!不進老虎洞,就得不到小老虎。現在唯一的辦法,就是今天晚上去殺掉匈奴派來的使者。只有這樣,才能使鄯善國王歸順漢朝。”

於是,班超和屬下在晚上發動突襲,一舉消滅了匈奴派來的使團。第二天,班超便提著匈奴使者的腦袋去見鄯善國王。國王大吃一驚,馬上表示願意和漢朝永久友好。

後來,人們就用“不入虎穴,焉得虎子”來比喻不下決心、不深入險境、不經歷艱苦的奮鬥,就不能獲得勝利。

Bù rù hǔxué, yān de hǔ zi

Dōnghàn míngdì shí, bānchāo tóng xiōngnú dǎzhàng, lìle dàgōng, yúshì huángdì biàn duì tā wěi yǐ zhòngrèn, pài tā chū shǐ xīyù. Bānchāo xiān dàole shàn (shàn) shàn guó. Shàn shàn guówáng zhīdào tā hěn yǒu cáigàn, duì tā shífēn jìngzhòng. Dànguòle yīxiē shíhou, guówáng què duì tā dàimàn qǐláile. Bānchāo gǎndào xíngshì bù miào, biàn zhàojí tóngxíng de sānshíliù rén yán jiù duìcè. Tā fēnxī dāngshí de qíngkuàng, shuō:“Zuìjìn, shàn shàn guówáng zhī suǒyǐ duì wǒmen lěngdàn, yīdìng shì běifāng de xiōngnú pàile rén lái liánluò, shǐ guówáng yóuyù qǐlái, bù zhīdào yīnggāi hé shuí xiūhǎo. Wǒmen yǐjīng chǔyú hěn wéixiǎn de jìngdì Le. Xiōngnú réncái láile jǐ tiān, shàn shàn guówáng duì wǒmen de tàidù jiù fāshēngle míngxiǎn de biànhuà, shuō bu dìng zàiguò xiē rìzi, tā jiù huì bǎ wǒmen bǎng qǐlái tǒngtǒng sòng gěi xiōngnú. Nàyàng, wǒmen de gǔtou jiù yào bèi Cháiláng chī diàole a. Dàjiā shuō gāi zěnme bàn ne?” Tóngxíng zhě yìkǒutóngshēng de huídá dào:“Bùguǎn shì sǐ shì huó, wǒmen dōu tīng nǐ de!” Bānchāo shífēn jīdòng dì shuō:“Duì! Bù jìn lǎohǔ dòng, jiù Dé bù dào xiǎo lǎohǔ. Xiànzài wéiyī de bànfǎ, jiùshì jīntiān wǎnshàng qù shā diào xiōngnú pài lái de shǐzhě. Zhǐyǒu zhèyàng, cáinéng shǐ shàn shàn guówáng guīshùn hàn cháo.” Yúshì, bānchāo hé shǔ xià zài wǎnshàng fādòng túxí, yījǔ xiāomièle xiōngnú pài lái de shǐ tuán. Dì èr tiān, bānchāo biàn tízhe xiōngnú shǐzhě de nǎodai qù jiàn shàn shàn guówáng. Guówáng dàchīyījīng, mǎshàng biǎoshì yuànyì hé hàn cháo yǒngjiǔ yǒuhǎo. Hòulái, rénmen jiù yòng “bù rù hǔxué, yān de hǔ zi” lái bǐyù bùxià juéxīn, bù shēnrù xiǎn jìng, bù jīnglì jiānkǔ de fèndòu, jiù bùnéng huòdé shènglì.

 

learn chinese in hong kong – DOWN ZHONGNAN MOUNTAIN TO THE KIND PILLOW AND BOWL OF HUSI

Mandarin Lesson

DOWN ZHONGNAN MOUNTAIN TO THE KIND PILLOW AND BOWL OF HUSI

Li Bai

Down the blue mountain in the evening,

Moonlight was my homeward escort.

Looking back, I saw my path

Lie in levels of deep shadow….

I was passing the farm-house of a friend,

When his children called from a gate of thorn

And led me twining through jade bamboos

Where green vines caught and held my clothes.

And I was glad of a chance to rest

And glad of a chance to drink with my friend….

We sang to the tune of the wind in the pines;

And we finished our songs as the stars went down,

When, I being drunk and my friend more than happy,

Between us we forgot the world.

 

下終南山過斛斯山人宿置酒

李白

 

暮從碧山下, 山月隨人歸。

卻顧所來徑, 蒼蒼橫翠微。

相攜及田家, 童稚開荊扉。

綠竹入幽徑, 青蘿拂行衣。

歡言得所憩, 美酒聊共揮。

長歌吟松風, 曲盡河星稀。

我醉君復樂, 陶然共忘機。

Xià zhōng nánshānguò hú sī shān rén sù zhìjiǔ

Libái

Mù cóng bì shānxià, shān yuè suí rén guī.

Què gù suǒ lái jìng, cāngcāng héng cuìwēi.

Xiāng xié jí tiánjiā, tóng zhì kāi jīng fēi.

Lǜ zhú rù yōu jìng, qīng luó fú xíng yī.

Huan yán de suǒ qì, měijiǔ liáo gòng huī.

Cháng gēyín sōng fēng, qū jìn hé xīng xī.

Wǒ zuì jūn fù lè, táorán gòng wàng jī.

 

學普通話課程-普通話讀音-學習成語-班門弄斧

Mandarin Lesson

班門弄斧

採石江邊一堆土,李白之名高千古。

來來往往一首詩,魯班門前弄大斧。

這是明朝梅之渙寫的《題李白墓》詩。李白是唐代偉大的詩人。關於他的死,有種種神話般的傳說。有的說李白晚年遊覽洞庭、岳陽和金陵(現在的南京)等地,有一天夜晚他的小船停靠在採石江邊(採石,今安徽當塗縣境內,北臨長江),月明如晝,李白在舟中對月暢飲,喝得大醉,見水中月影,竟探身去捉,便落江而死。因此在採石便出現不少以李白的事蹟為主題的名勝,不但有李白墓,還有謫(zhé)仙樓、捉月亭等,引來了很多的文人雅士前來參觀。但是也有一些人在李白墓上胡謅亂題,留的詩十分可笑。梅之渙的這首詩,就是譏諷這類游人的,他認為在大詩人的墓上亂題歪詩,簡直是“魯班門前弄大斧”——自不量力。

魯班,據說姓公輸,名般,是戰國時代的魯國人,也稱魯般。他是一個善於製作精巧器具的能手,人們叫他“巧人”。民間歷來把魯班奉為木匠的始祖,因此自然沒人敢在魯班面前賣弄自己使用斧子的技術。也就是說,要想在大行家面前顯示自己的本領,這種不謙虛的可笑行為,就被稱為“魯班門前弄大斧”,簡作“班門弄斧”,這和俗語所說的“關公面前耍大刀”的意思是差不多的。

Bānménnòngfǔ

Cǎishí jiāng biān yī duī tǔ, libái zhī míng gāo qiāngǔ. Láilái wǎngwǎng yī shǒu shī, lǔbān ménqián nòng dà fǔ. Zhè shì míng cháo méi zhī huàn xiě de “tí libái mù” shī. Libái shì táng dài wěidà de shīrén. Guānyú tā de sǐ, yǒu zhǒngzhǒng shénhuà bān de chuánshuō. Yǒu de shuō libái wǎnnián yóulǎn dòngtíng, yuèyáng hé jīnlíng (xiànzài de nánjīng) děng dì, yǒu yītiān yèwǎn tā de xiǎochuán tíngkào zài cǎishí jiāng biān (cǎishí, jīn ānhuī dāng tú xiàn jìngnèi, běi lín chángjiāng), yuè míng rú zhòu, Libái zài zhōu zhōng duì yuè chàngyǐn, hē de dà zuì, jiàn shuǐzhōng yuèyǐng, jìng tànshēn qù zhuō, biàn luò jiāng ér sǐ. Yīncǐ zài cǎishí biàn chūxiàn bù shǎo yǐ libái de shìjì wéi zhǔtí de míngshèng, bùdàn yǒu libái mù, hái yǒu zhé (zhé) xian lóu, zhuō yuètíng děng, yǐn láile hěnduō de wénrén yǎshì qián lái cānguān. Dànshì yěyǒu yīxiē rén zài libái mù shàng húzhōu luàn tí, liú de shī shífēn kěxiào. Méi zhī huàn de zhèshǒu shī, jiùshì jīfèng zhè lèi yóurén de, tā rènwéi zài dà shīrén de mù shàng luàn tí wāi shī, jiǎnzhí shì “lǔbān ménqián nòng dà fǔ”——zì bù liànglì. Lǔbān, jùshuō xìng gōngshū, míng bān, shì zhànguó shídài de lǔ guórén, yě chēng lǔ bān. Tā shì yīgè shànyú zhìzuò jīngqiǎo qìjù de néngshǒu, rénmen jiào tā “qiǎo rén”. Mínjiān lìlái bǎ lǔbān fèng wéi mùjiang de shǐzǔ, yīncǐ zìrán méi rén gǎn zài lǔbān miànqián màinòng zìjǐ shǐyòng fǔzi de jìshù. Yě jiùshì shuō, yào xiǎng zài dà hángjiā miànqián xiǎnshì zìjǐ de běnlǐng, zhè zhǒng bù qiānxū de kěxiào xíngwéi, jiù bèi chēng wèi “lǔbān ménqián nòng dà fǔ”, jiǎn zuò “bānménnòngfǔ”, zhè hé súyǔ suǒ shuō de “guāngōng miànqián Shuǎ dàdāo” de yìsi shì chàbùduō de.

Mandarin lesson in hong kong – I can’t Cook It- Read the story to learn Chinese

Mandarin Lesson

I can’t Cook It

It’s sunny day in spring. Miss Cat is fishing. Suddenly the fishing rod moves. “Great! Oh, it’s so heavy!” Miss Cat says happily.

The fish is plucked out of the river. “Oh, a big fish! How big the fish is!” She cheers. But she puts the fish into the river and goes on fishing.

At the time Mr. House goes by and sees it. “What do you set it free?” He asks. “Because my pot is too small. I can’t cook it,” Miss Cat says.

 

我沒法煮它

這是春天裡一個陽光明媚的日子,貓小姐在河邊釣魚。突然魚竿動了動。 “太棒了!哇,好重啊!”貓小姐高興地喊著。

魚被拉出來了。 “啊!一條大魚!這條大魚可真大呀!”她歡呼道。但是她卻把魚放回河裡,又繼續釣魚。

這時候馬先生路過,看見這一切,就問她:“為什麼你把魚放了?” “因為我的鍋太小。我沒辦法燒這麼大的魚。”貓小姐回答說。

Wǒ méi fǎ zhǔ tā

Zhè shì chūntiān lǐ yīgè yángguāng míngmèi de rìzi, māo xiǎojiě zài hé biān diàoyú. Túrán yú gān dòngle dòng. “Tài bàngle! Wa, hǎo zhòng a!” Māo xiǎojiě gāoxìng de hǎnzhe. Yú bèi lā chūláile. “A! Yītiáo dà yú! Zhè tiáo dà yú kě zhēn dà ya!” Tā huānhū dào. Dànshì tā què bǎ yú fàng huí hé lǐ, yòu jìxù diàoyú. Zhè shíhou mǎ xiānshēng lùguò, kànjiàn zhè yīqiè, jiù wèn tā:“Wèishéme nǐ bǎ yú fàngle?” “Yīnwèi wǒ de guō tài xiǎo. Wǒ méi bànfǎ shāo zhème dà de yú.” Māo xiǎojiě huídá shuō.

拼音-語言中心-國語拼音-《塞下曲•其二》

Mandarin Lesson

《塞下曲•其二》

作者:王昌齡

飲馬渡秋水,水寒風似刀。

平沙日未沒,黯黯見臨洮。

昔日長城戰,咸言意氣高。

黃塵足今古,白骨亂蓬蒿。

“Sāi xià qū•qí èr”

Zuòzhě: Wángchānglíng

Yǐn mǎdù qiūshuǐ, shuǐ hánfēng shì dāo.

Píng shā rì wèi méi, àn àn jiàn líntáo.

Xīrì chángchéng zhàn, xián yán yìqì gāo.

Huáng chén zú jīn gǔ, báigǔ luàn pénghāo.

 

【註解】:

1、黯黯:同“暗暗”;

2、臨洮:今甘肅岷縣一帶,是長城起點。

3、咸:都。

[Zhùjiě]:

1, Àn’àn: Tóng “àn àn”;

2, Líntáo: Jīn gānsù mín xiàn yīdài, shì chángchéng qǐdiǎn.

3, Xián: Dōu.

 

【評析】:

這首樂府曲是以長城為背景,描繪戰爭的悲慘殘酷。詩的前四句寫塞外晚秋時

節,平沙日落的荒涼景象;後四句寫長城一帶,歷來是戰場,白骨成丘,景象荒涼。

全詩寫得觸目驚心,表達了非戰思想。

[Píngxī]:

Zhèshǒu yuèfǔ qū shì yǐ chángchéng wèi bèijǐng, miáohuì zhànzhēng de bēicǎn cánkù. Shī de qián sì jù xiě sàiwài wǎnqiū shí Jié, píng shā rìluò de huāngliáng jǐngxiàng; hòu sì jù xiě chángchéng yīdài, lìlái shì zhànchǎng, báigǔ chéng qiū, jǐngxiàng huāngliáng. Quán shī xiě de chùmùjīngxīn, biǎodále fēi zhàn sīxiǎng.