普通話練習-欣賞著名古詩

Mandarin Lesson

《佳人》

作者:杜甫

絕代有佳人,幽居在空谷。

自云良家女,零落依草木。

關中昔喪亂,兄弟遭殺戮。

官高何足論,不得收骨肉。

世情惡衰歇,萬事隨轉燭。

夫婿輕薄兒,新人美如玉。

合昏尚知時,鴛鴦不獨宿。

但見新人笑,那聞舊人哭。

在山泉水清,出山泉水濁。

侍婢賣珠回,牽蘿補茅屋。

摘花不插發,採柏動盈掬。

天寒翠袖薄,日暮倚修竹。

“Jiārén”

Zuòzhě: Dùfu

Juédài yǒu jiārén, yōu jū zài kōnggǔ.

Zì yún liángjiā nǚ, língluò yī cǎomù.

Guānzhōng xī sāngluàn, xiōngdì zāo shālù.

Guān gāo hé zú lùn, bùdé shōu gǔròu.

Shìqíng è shuāi xiē, wànshì suí zhuǎn zhú.

Fū xù qīngbó er, xīnrén měi rú yù.

Hé hūn shàng zhī shí, yuānyāng bùdú sù.

Dàn jiàn xīnrén xiào, nà wén jiù rén kū.

Zài shān quánshuǐ qīng, chūshān quánshuǐ zhuó.

Shì bì mài zhū huí, qiān luó bǔ máowū.

Zhāihuā bu chā fā, cǎi bǎi dòng yíng jū.

Tiān hán cuì xiù báo, rìmù yǐ xiū zhú.

 

評析:

這首詩是寫一個在戰亂時被遺棄的女子的不幸遭遇。她出身良家,然而生不逢時,在安史戰亂中,原來官居高位的兄弟慘遭殺戮,丈夫見她娘家敗落,就遺棄了她,於是她在社會上流落無依。然而,她沒有被不幸壓倒沒有向命運屈服;她嚥下生活的苦水,幽居空谷,與草木為鄰,立志守節,宛若山泉。這種貧賤不移,貞節自守的精神,實在值得謳歌。

全詩文筆委婉,纏綿悱惻,繪聲如泣如訴,繪影楚楚動人。 “在山泉水清,出山泉水濁”深寓生活哲理。

Mandarin lesson in hong kong -Understanding of China’s important festivals

Mandarin Lesson

Also known as the Grave-sweeping or Spring Remembrance, Ching Ming (“clear and bright”), is when Chinese families show their respect by visiting the graves of their ancestors to clear away weeds, touch up gravestone inscriptions and make offerings of wine and fruit.

Qing Ming is a time to remember the dead and the dearly departed. More important, it is a period to honour and to pay respect to one’s deceased ancestors and family members. Because it reinforces the ethic of filial piety, Qing Ming is a major Chinese festival.
Literally meaning “clear” (Qing) and “bright” (Ming), this Chinese festival falls in early spring, on the 106th day after the winter solstice. It is a “spring” festival, and it is an occasion for the whole family to leave the home and to sweep the graves of their forebears. Chinese being practical people this sweeping of the graves is given an extended period, that is, 10 days before and after Qing Ming day. Among some dialect groups a whole month is allocated.

   清明時,中國闔家前往祭拜祖先,同時把祖墳修飾一下,把雜草清除。

然後準備一些犧牲、酒和水果作為對祖先的祭品。

  清明节是一个纪念祖先的节日。主要的纪念仪式是扫墓,扫墓是慎终追远、郭亲睦邻及行孝的具体表现;基于上述意义,清明节因此成为华人的重要节日。 清明节是在仲春和暮春之交,也就是冬至后的106天。扫墓活动通常是在清明节的前十天或后十天。有些地域的人士的扫墓活动长达一个月。

進修普通話-學習中國古詩-《贈衛八處士》

Mandarin Lesson

作者:杜甫

人生不相見,動如參與商。

今夕復何夕,共此燈燭光。

少壯能幾時,鬢髮各已蒼。

訪舊半為鬼,驚呼熱中腸。

焉知二十載,重上君子堂。

昔別君未婚,兒女忽成行。

怡然敬父執,問我來何方。

問答乃未已,驅兒羅酒漿。

夜雨剪春韭,新炊間黃粱。

主稱會面難,一舉累十觴。

十觴亦不醉,感子故意長。

明日隔山岳,世事兩茫茫。

Rénshēng bù xiāng jiàn, dòng rú cānyù shāng.

Jīnxī fù hé xī, gòng cǐ dēng zhúguāng.

Shàozhuàng néng jǐshí, bìnfà gè yǐ cāng.

Fǎng jiù bàn wéi guǐ, jīng hū rè zhòng cháng.

Yān zhī èrshí zài, zhòng shàng jūnzǐ táng.

Xī bié jūn wèihūn, érnǚ hū chéngxíng.

Yírán jìng fùzhí, wèn wǒ lái héfāng.

Wèndá nǎi wèi yǐ, qū er luō jiǔjiāng.

Yè yǔ jiǎn chūn jiǔ, xīn chuī jiān huáng liáng.

Zhǔ chēng huìmiàn nán, yījǔ lèi shí shāng.

Shí shāng yì bù zuì, gǎn zi gùyì zhǎng.

Míngrì gé shānyuè, shìshì liǎng mángmáng.

【譯文】:

世間上的摯友真難得相見,

好比此起彼落的參星商辰。

今晚是什麼日子如此幸運,

竟然能與你挑燈共敘衷情?

青春壯年實在是沒有幾時,

不覺得你我各巳鬢髮蒼蒼。

打聽故友大半早成了鬼藉,

聽到你驚呼胸中熱流迴盪。

真沒想到闊別二十年之後,

能有機會再次來登門拜訪。

當年握別時你還沒有成親,

今日見到你兒女已經成行。

他們和順地敬重父親摯友,

熱情地問我來自哪個地方?

三兩句問答話還沒有說完,

你便叫他們張羅家常酒筵。

雨夜割來的春韭嫩嫩長長,

剛燒好黃梁摻米飯噴噴香。

你說難得有這個機會見面,

一舉杯就接連地喝了十觴。

十幾杯酒我也難得一醉呵,

謝謝你對故友的情深意長。

明朝你我又要被山岳阻隔,

人情世事竟然都如此渺茫!

learn chinese in hong kong –Chinese New Year customs

Mandarin Lesson

Eat cake, eat cake tastes vary. Beijingers like to eat glutinous rice or yellow rice cake made of red dates, mince rice cakes and white rice cakes. Hebei, others prefer to add jujube cake, small red beans and mung beans and other people steamed. Northern Shanxi, Inner Mongolia and other places in the New Year, used to eating yellow rice fried rice cakes, and some still wrapped in red bean paste, such as stuffing Zaoni, Shandong, others with yellow rice, red dates steamed rice cakes. North cakes with sweet-based, or steam, or deep-fried, it was also just stick candy. South cake is both savory and sweet, such as Suzhou and Ningbo, the cake, to rice production, light taste. In addition to steaming, deep-fried, it also can be sliced fried or soup. Sweet glutinous rice flour cakes with added sugar, lard, rose, osmanthus, mint, Su-rong and other ingredients, fine craftsmanship, can be directly coated with egg white fried or steamed food.

Chinese New Year is called the night before the real reunion night of wandering away from home must be far behind thousands of miles to drive home the whole family sitting together dumplings to the New Year.

春節食俗

吃年糕,吃年糕的口味因地而異。北京人喜食江米或黃米製成的紅棗年糕、百果年糕和白年糕。河北人則喜歡在年糕中加入大棗、小紅豆及綠豆等一起蒸食。山西北部在內蒙古等地,過年時習慣吃黃米粉油炸年糕,有的還包上豆沙、棗泥等餡,山東人則用黃米、紅棗蒸年糕。北方的年糕以甜為主,或蒸或炸,也有人乾脆沾糖吃。南方的年糕則甜鹹兼具,例如蘇州及寧波的年糕,以粳米製作,味道清淡。除了蒸、炸以外,還可以切片炒食或是煮湯。甜味的年糕以糯米粉加白糖、豬油、玫瑰、桂花、薄荷、素蓉等配料,做工精細,可以直接蒸食或是沾上蛋清油炸。

 

learn chinese in hong kong -Dumplings

Mandarin Lesson

Civil Chinese New Year custom of eating dumplings are already quite popular in the Ming and Qing. Dumplings generally before 0:00 in the New Year’s Eve package is good, until the time of the night to eat at midnight, when it is the beginning of the first lunar month, who started to eat dumplings to take “more-year-old to pay child” meaning, “son” to “neutrons “handed over” dumpling “homophonic, the” festive reunion “and” auspicious “means.

吃餃子

民間春節吃餃子的習俗在明清時已有相當盛行。餃子一般要在年三十晚上12點以前包好,待到半夜子時吃,這時正是農曆正月初一的伊始,吃餃子取“更歲交子”之意,“子”為“子時”,交與“餃”諧音,有“喜慶團圓”和“吉祥如意”的意思。

拼音班-复韻母

Mandarin Lesson

复韻母

ai 先發a的音,這個a比單念a時舌位偏前。發a後,舌頭慢慢上升,嘴

慢慢閉合,快到i的舌位時停止。由a到i有一個滑動的 過程 。

ei 先發e的音,然後向i滑動。發e時,舌位要比單念e

靠前,發音也更響一些。

ui 是u和ei的結合,發音時,先發u的音,接著發ei,口型由圓到扁。

ao 先發a,比單念a時舌位靠後,要發得長而響亮,接著舌頭逐漸抬高,

口型收攏,變圓,發出近似u的音,要輕短。

ou 先發o的音,接著嘴唇逐漸收攏,發出u的音,o念的長而響亮,u念的

短而模糊。

iu 是i和ou的結合,發音時,先發i,然後逐漸把聲音過渡到u。 u要比單

韻母u的口型開一些,舌位低一些,u的響度比i大。

ie 發音時,由發i開始,接著發ê,口腔半開,中間氣不斷。 ie中的e讀音與

單念的e不同,這裡的e念ê,口半開,嘴角展開,舌尖抵住齒背,舌頭靠前,

嗓子用力。

üe 發音時,由ü開始然後向ê滑動,口形由合到半開,中間氣不斷。這裡

e也念 ê。

er 發音時,e表示發音時舌頭的位置,r表示捲舌動作。在發出單韻母e的

同時,把舌頭捲起來對著硬腭,就成了er 。

an en in un ün

由母音和鼻尾音組成。鼻尾音是-n,發-n時,要用舌尖抵住上齒齦,軟齶

下垂,讓氣流從鼻腔透出。

ang 先發a,然後舌根頂住軟齶,氣流從鼻腔出來。

eng 先發e,緊接著舌根後縮,抵住軟齶,氣流從鼻腔出來。

ing 先發i,舌尖向下,舌頭向後縮,舌根抬起並抵住軟齶,氣流從鼻腔出

來。

ong先發o,緊接著舌頭後縮,舌根向軟齶靠攏,氣流從鼻腔出來。

Chinese language study HK -Chinese New Year customs

Mandarin Lesson

Shou Sui

Shou Sui New Year’s Eve is the most important activities of the secular year, Shou Sui’s long-standing customs. The earliest record found in Jin Zhou’s “endemic in-chi”: New Year’s Eve, each phase and presented, known as “fed-year-old”; Food & Wine from the nearby, called “Do-year-old”; young and old gather to drink, toast is complete, known as the “sub-year-old”; we did not sleep all night, pending the dawn, calling, called “Shou Sui.”

守歲

除夕守歲是最重要的年俗活動之一,守歲之俗由來已久。最早記載見於西晉周處的《風土志》:除夕之夜,各相與贈送,稱為“饋歲”;酒食相邀,稱為“別歲”;長幼聚飲,祝頌完備,稱為“分歲”;大家終夜不眠,以待天明,稱曰“守歲”。

普通話拼音學習-漢語拼音拼讀方法

Mandarin Lesson

漢語拼音有兩種拼讀方法

拼讀法:前音輕短後音重。 (例:b+a=ba)

直呼法:先做聲母的嘴形再做韻母的音。

拼音有聲母和韻母。韻母發音時較響亮,聲母發音較輕快。

韻母又分單韻母和復韻母,只包含一個元音的,叫單韻母;包含幾個元音或者

由元音、輔音組合而成的,叫复韻母。漢字音節的韻母,由韻頭、韻腹和韻尾

3個部分組成。韻頭,又稱介音;韻腹,稱元音;韻尾則有元音和輔音尾兩種。

以“卡”字而論,q是聲母,ia是複韻母。 i是韻頭;a是韻腹。

一:韻母

a(啊) 嘴巴張大,舌位最低,舌身後部微微隆起。

o(喔)嘴巴圓圓,舌身略向後縮,舌身後部稍微隆起。

e(鵝)嘴巴扁扁,舌位高低與o大體相同,只是嘴角向兩邊展開。

i (衣)牙齒對齊,口形扁平,舌尖接觸下齒背,使舌面前部稍微隆起。

u (烏)嘴巴尖尖,雙唇攏圓留一小孔,舌頭向後縮。

ü (魚)發音與i基本相同,舌尖抵住下齒背只是嘴唇撮成圓形,略向前突

出,舌尖抵住下齒背。

二:聲母

b (玻)雙唇閉合,擋住氣流,然後雙唇突然打開,讓氣流爆發出來,聲

帶顫動。

p (坡)發音部位與方法與b相同,但是氣流較b強,聲帶顫動。

m(摸)雙唇閉合,把氣堵住,發音時,氣流從鼻腔透出成聲,聲帶顫動。

f(佛)上齒接觸下唇,形成一條狹縫,讓氣流從狹縫中摩擦而出,聲帶顫

動。

d (的)舌尖抵住上齒齦,擋住氣流,然後舌尖突然離開,吐出微弱的氣

流,聲帶顫動。

t (特)發音部位與方法和d 基本相同,不同的是送出的氣流比較強。

n (呢)舌尖頂住上齒齦,擋住氣流,讓氣流通向鼻腔,從鼻孔出來,聲帶

顫動。

l (勒)舌尖頂住上齒齦,不頂滿,讓氣流從舌頭兩邊出來,聲帶顫動。

ɡ (哥)舌根抬起抵住軟齶,擋住氣流,然後突然打開,吐出微弱的氣流,

聲帶顫動。

k (顆)發音部位與方法跟ɡ大體相同,只是吐出的氣流比較強。

h (喝)舌根靠近軟齶,形成一條狹縫,讓氣流從狹縫中摩擦而出,聲帶

顫動。

j (機)舌前部抬起貼緊硬腭前端,然後再將舌稍稍離開,與硬腭形成一條

狹縫,讓氣流從狹縫裡擠出來,聲帶顫動。

q (七)發音部位、方法跟j 大體相同,只是送出的氣流較強。

x (西)舌前部抬起靠近硬腭,形成一條狹縫,讓氣流從中摩擦而出,聲

帶顫動。

z (資)舌尖向前平伸,抵住上齒背,憋住氣,然後舌尖稍稍離開,形成

狹縫,讓氣流從中擠出,聲帶顫動。

c (次)發音部位、方法跟z大體相同,只是吐出的氣流較強。

s (思)舌尖向前平伸,靠近上齒背,形成一條狹縫,讓氣流從中擠出來,

聲帶顫動。

zh (知)舌尖翹起,抵住硬腭前部(上牙床後面的部位),然後舌尖稍稍

離開,讓氣流從狹縫中擠出來,聲帶顫動。

ch (吃)發音部位、方法跟zh大體相同,只是吐出的氣流較強。

sh (師)舌尖翹起,靠近硬腭前端,形成一條狹縫,讓氣流從中擠出來,

聲帶顫動。

r (日)發音部位、方法跟sh相同,但是發音時舌的兩側要捲起。

 

learn chinese in hong kong -Chinese New Year customs

Mandarin Lesson

Paste paintings

Chinese New Year paintings hanging paste is also very common in urban and rural areas, thick black color of the paintings to the thousands of families re-adding to the festive atmosphere of jubilation of many thriving. New Year pictures is an ancient Chinese folk art reflects the simple customs and beliefs of the people of the hands of their hope for the future.

貼年畫

春節掛貼年畫在城鄉也很普遍,濃黑重彩的年畫給千家萬戶平添了許多興旺歡樂的喜慶氣氛。年畫是我國的一種古老的民間藝術,反映了人民樸素的風俗和信仰,寄託著他們對未來的希望。

語言中心-普通話學習-詞的輕重格式

Mandarin Lesson

多音節此的幾個音節有約定俗成的輕重差別,著就是詞的輕重格式(除非有特別需要時,不能改變這種格式)介於中間的稱為中,短而高音為輕,長而強稱為重。詞的輕重格式是漢語音樂性的一種表現,不僅有區別詞義詞性的作用,還有準確表達感情和語句目的的作用

(一) 雙音節詞輕重格式:

1.中重格式:第二個音節比第一個音節要長一些、重一些,如,兩個字的人名、地名

2.重中格式:第一個音節比第二個長一些、重一些,如,’愛好”藥品’

3.重輕格式:如,媽媽、鏡子

(二) 三字詞輕重格式:

1.中中重格式:較多,第二個略輕些,如,三字人名

2.中重輕格式:

3.重中中格式:如,提起來

(三) 四字詞輕重格式:

1.中重中重

2.重中中重:如,慘不忍睹

格式在播音中註意事宜:

1.重中輕是表現在音長和音強的變化上,音節結構不允許變化,聲調調值有些變化,在播音時,重音音節調值明顯,重音音節不明顯,但是能分清詞類,輕音音節聽得不清楚

2.輕與重是相對而言的,播音當中要自然過度,不可為了追求輕重而去虛張聲勢

3.細的輕重格式多數是固定的,但也有不固定的,’大會’(一般為中重,但為區別’小會’有時應為重中)