Mandarin Lesson – Group Buying

Mandarin Lesson – Group Buying

A: Have you ever tried group buying online?

B: Yes, many times, and I feel it’s good! The most important thing is cheap and convenient!

A: I agree, but I had some unhappy experience that I bought something online and the product doesn’t really match what the product description.

B: Right, that’s actually a very big problem, it is risky!

A: And difficult to ask them to refund, it is almost impossible and can only be considered bad luck!

B: B: Yeah! I also think that there are certain risks, but you have to go to a reputable company to buy a good product.

A: There are not enough adequate regulatory for these online shopping , we must be careful.

A:你有沒有試過網上購買東西?

B:是的,很多次,我覺得這是很好!最重要的是便宜又方便!

A:我同意,但我有一些不愉快的經歷,我買了網上的東西和真正的產品說明不匹配。

B:對,這實際上是一個很大的問題,這是很危險的!

A: 而且很難要求他們退款,幾乎是不可能,只能自己認倒霉了!

B: 是啊!我也覺得有一定的風險,不過,你必須去那些有信譽的公司購買好的產品才行。

A: 現在還沒有對這些網上購物有足夠的規管,我們必須謹慎。

A: nǐ yǒu méi yǒu shì guò wǎng shàng gòu mǎi dōng xī ?

B: shì de ,hěn duō cì ,wǒ jué de zhè shì hěn hǎo !zuì zhòng yào de shì biàn yí yòu fāng biàn !

A: wǒ tóng yì ,dàn wǒ yǒu yī xiē bù yú kuài de jīng lì ,wǒ mǎi le wǎng shàng de dōng xī hé zhēn zhèng de chǎn pǐn shuō míng bù pǐ pèi 。

B: duì ,zhè shí jì shàng shì yī gè hěn dà de wèn tí ,zhè shì hěn wēi xiǎn de !

A: ér qiě hěn nán yāo qiú tā men tuì kuǎn ,jī hū shì bù kě néng ,zhǐ néng zì jǐ rèn dǎo méi le !

B: shì ɑ !wǒ yě jué de yǒu yí dìng de fēng xiǎn ,bù guò ,nǐ bì xū qù nèi xiē yǒu xìn yù de gōng sī gòu mǎi hǎo de chǎn pǐn cái xíng 。

A: xiàn zài hái méi yǒu duì zhè xiē wǎng shàng gòu wù yǒu zú gòu de guī guǎn ,wǒ men bì xū jǐn shèn 。

Intermediate Chinese Lesson – Chinese Medicine

Intermediate Chinese Lesson – Chinese Medicine

A: David, have you ever taken Chinese medicine?

B: ah, once, terrible, the smell, I can not stand, but the effect is still good.

A: I would also like to try, but seems more difficult to accept. In fact, about Chinese medicine, What are the benefits?

B: traditional Chinese medicine for chronic diseases, Chinese medicine has a good treatment, but cheap does not have any sequelae.

A: Do you think we foreigners, Chinese medicine is also useful for us?

B: ah, the Chinese do not have to take medicine, in fact, acupuncture, massage is a good choice.

A: 大衛,你有沒有吃過中藥?

B: 有啊,一次,太可怕了,那個味道我受不了,不過效果還是不錯的啊。

A: 我也想試試,不過看上去似乎比較難接受。其實中醫有什麼好處?

B: 中醫對於一些慢性疾病中醫有很好的治療效果,而且便宜,不會有什麼後遺症。

A: 你覺得對於咱們外國人來說,中醫也有用嗎?

B: 有啊,中醫不一定要吃藥,其實針灸,按摩都是不錯的選擇。

A: dà wèi ,nǐ yǒu méi yǒu chī guò zhōng yào ?

B: yǒu ā ,yí cì ,tài kě pà le ,nà gè wèi dào wǒ shòu bù liǎo ,bù guò xiào guǒ hái shì bù cuò de ā 。

A: wǒ yě xiǎng shì shì ,bù guò kàn shǎng qù sì hū bǐ jiào nán jiē shòu 。qí shí zhōng yī yǒu shí me hǎo chù ?

B: zhōng yī duì yū yī xiē màn xìng jí bìng zhōng yī yǒu hěn hǎo de zhì liáo xiào guǒ ,ér qiě biàn yí ,bù huì yǒu shí me hòu yí zhèng 。

A: nǐ jué de duì yū zán men wài guó rén lái shuō ,zhōng yī yě yǒu yòng mɑ ?

B: yǒu ā ,zhōng yī bù yí dìng yào chī yào ,qí shí zhēn jiǔ ,àn mó dōu shì bù cuò de xuǎn zé 。

Chinese Beginner Course – Have a good sleep

Chinese Beginner Course – Have a good sleep

A: Do you have insomnia, often sleep not well?

B: Sometimes, but not too often.

A: I’m too busy with work, sleep is always bad, how can I sleep well?

B: insomnia, many people have tried. Although insomnia usually do not directly endanger the safety of life, but seriously affect the quality of life, people feel depression, anxiety, irritability, chronic insomnia even feel rather die than live. Some engaged in driving, operating machinery, but also because of insomnia and more prone to accidents, resulting in a significant loss of family and social. Mental illness, often due to insomnia, making the disease progression can not continue to work, or the maintenance of harmonious interpersonal relationships. Insomnia is to everyone’s attention.

A: I agree, but can you tell me what a good way not so insomnia?

B: First of all, before going to bed Do not eat too late or too hearty dinner in the evening not to drink plenty of fluids. Two hours before bedtime Do not eat the fruit, because some fruits are rich in potassium has a diuretic effect, can cause urinary frequency. In addition, before going to sleep to do some things can relax, such as a hot bath, listening to music (but not to vote for the sad and fast-paced music), moderate exercise, deep breathing, muscle relaxation with the imagination training, to help them fall asleep. Should not have their own medicines you eat, because the medication can not be timely and appropriate, but likely to cause insomnia, and addiction risk.

A: 你有沒有失眠的情況,就是常常睡不好覺?

B: 有的時候有,但是不是太頻繁。

A: 我最近工作太忙了,睡眠總是不好,怎麼能睡個好覺呢?

B: 失眠,是很多人都試過的。雖然失眠通常不會直接危及生命安全,但卻嚴重影響生活品質,使人感到憂鬱、焦慮、煩躁不安,長期失眠的人甚至會覺得生不如死。有些從事開車、操作機械的人,也因為失眠而更容易發生意外,造成家庭社會的重大損失。精神疾病的患者,也常因失眠,使得疾病惡化而無法持續工作,或維持和諧的人際關係。所以失眠是需要大家的重視。

A: 我同意啊,但是你能不能告訴我什麼好方法能不那麼失眠呢?

B: 首先,睡前不要進食太晚或太豐盛的晚餐,晚上不要喝大量液體。睡前兩小時勿食用水果,因為某些水果含有豐富的鉀,有利尿的作用,會造成頻尿。另外,入睡前可做一些能放鬆的事,如洗個熱水澡、聽音樂(但不要選悲傷及節奏快的音樂)、溫和的運動、深呼吸、肌肉鬆弛配合想像訓練等,來幫助入睡。切忌自己買藥亂吃,因為服藥不能適時適量,反而容易造成失眠,並有成癮的危險性。

A: nǐ yǒu méi yǒu shī mián de qíng kuàng ,jiù shì cháng cháng shuì bù hǎo jué ?

B: yǒu de shí hòu yǒu ,dàn shì bú shì tài pín fán 。

A: wǒ zuì jìn gōng zuò tài máng le ,shuì mián zǒng shì bù hǎo ,zěn me néng shuì gè hǎo jué ne ?

B: shī mián ,shì hěn duō rén dōu shì guò de 。suī rán shī mián tōng cháng bù huì zhí jiē wēi jí shēng mìng ān quán ,dàn què yán chóng yǐng xiǎng shēng huó pǐn zhì ,shǐ rén gǎn dào yōu yù 、jiāo lǜ 、fán zào bù ān ,cháng qī shī mián de rén shèn zhì huì jué de shēng bù rú sǐ 。yǒu xiē cóng shì kāi chē 、cāo zuò jī xiè de rén ,yě yīn wéi shī mián ér gēng róng yì fā shēng yì wài ,zào chéng jiā tíng shè huì de zhòng dà sǔn shī 。jīng shén jí bìng de huàn zhě ,yě cháng yīn shī mián ,shǐ de jí bìng è huà ér wú fǎ chí xù gōng zuò ,huò wéi chí hé xié de rén jì guān xì 。suǒ yǐ shī mián shì xū yào dà jiā de zhòng shì 。

A: wǒ tóng yì ā ,dàn shì nǐ néng bù néng gào sù wǒ shí me hǎo fāng fǎ néng bù nà me shī mián ne ?

B: shǒu xiān ,shuì qián bú yào jìn shí tài wǎn huò tài fēng shèng de wǎn cān ,wǎn shàng bú yào hē dà liàng yè tǐ 。shuì qián liǎng xiǎo shí wù shí yòng shuǐ guǒ ,yīn wéi mǒu xiē shuǐ guǒ hán yǒu fēng fù de jiǎ ,yǒu lì niào de zuò yòng ,huì zào chéng pín niào 。lìng wài ,rù shuì qián kě zuò yī xiē néng fàng sōng de shì ,rú xǐ gè rè shuǐ zǎo 、tīng yīn yuè ( dàn bú yào xuǎn bēi shāng jí jié zòu kuài de yīn yuè )、wēn hé de yùn dòng 、shēn hū xī 、jī ròu sōng chí pèi hé xiǎng xiàng xùn liàn děng ,lái bāng zhù rù shuì 。qiè jì zì jǐ mǎi yào luàn chī ,yīn wéi fú yào bù néng dí shí dí liàng ,fǎn ér róng yì zào chéng shī mián ,bìng yǒu chéng yǐn de wēi xiǎn xìng 。

Mandarin Intermediate Course – Chinese people income has increased a lot

Mandarin Intermediate Course – Chinese people income has increased a lot

A: 聽說最近中國人的收入每年都在增加啊,你在中國生活感受得到嗎?

B: 是的,中國人最近的收入的確增加了不少,但是物價也不便宜啊,而且人均收入增幅逐漸遞減。

A: 那又是為什麼呢?

B: 因為中國的改革始於農村,農村居民更容易分享到改革初期的成果。當然,另外一個重要的原因是,改革前的農村處於赤貧狀態,過低的基數使得增長幅度容易大。在過去的叁十年裏,人均收入的增幅在逐漸遞減。即使剔除物價因素,這個結論也基本成立。在最近的十年,這個現象尤為突出。

A: 那你覺得人們生活水平是不是提高了很多呢?

B: 提高了這是事實,但是還有一些別的問題存在。

A: 什麼問題呢,你有什麼好建議嗎?

B: 我覺得,國民若不能充分分享經濟活動之增長,這一方面可能會加深社會沖突;另一方面,會影響總需求,進而對經濟發展造成不利。第二, 稅賦過高,非國之福。此外,稅收本身應納入國民監督之中,否則容易形成國民財富之淨損失。另外, 在分配上過多地向資本傾斜,恐亦非國家社會之福。

A: tīng shuō zuì jìn zhōng guó rén de shōu rù měi nián dōu zài zēng jiā ā ,nǐ zài zhōng guó shēng huó gǎn shòu dé dào ma ?

B: shì de ,zhōng guó rén zuì jìn de shōu rù de què zēng jiā liǎo bù shǎo ,dàn shì wù jià yě bù biàn yí ā ,ér qiě rén jūn shōu rù zēng fú zhú jiàn dì jiǎn 。

A: nà yòu shì wéi shí me ne ?

B: yīn wéi zhōng guó de gǎi gé shǐ yū nóng cūn ,nóng cūn jū mín gēng róng yì fēn xiǎng dào gǎi gé chū qī de chéng guǒ 。dāng rán ,lìng wài yī gè zhòng yào de yuán yīn shì ,gǎi gé qián de nóng cūn chǔ yū chì pín zhuàng tài ,guò dī de jī shù shǐ de zēng zhǎng fú dù róng yì dà 。zài guò qù de sān shí nián lǐ ,rén jūn shōu rù de zēng fú zài zhú jiàn dì jiǎn 。jí shǐ tī chú wù jià yīn sù ,zhè gè jié lùn yě jī běn chéng lì 。zài zuì jìn de shí nián ,zhè gè xiàn xiàng yóu wéi tū chū 。

A: nà nǐ jué dé rén men shēng huó shuǐ píng shì bú shì tí gāo le hěn duō ne ?

B: tí gāo le zhè shì shì shí ,dàn shì hái yǒu yī xiē bié de wèn tí cún zài 。

A: shí me wèn tí ne ,nǐ yǒu shí me hǎo jiàn yì ma ?

B: wǒ jué de ,guó mín ruò bù néng chōng fèn fēn xiǎng jīng jì huó dòng zhī zēng zhǎng ,zhè yī fāng miàn kě néng huì jiā shēn shè huì chōng tū ;lìng yī fāng miàn ,huì yǐng xiǎng zǒng xū qiú ,jìn ér duì jīng jì fā zhǎn zào chéng bù lì 。dì èr , shuì fù guò gāo ,fēi guó zhī fú 。cǐ wài ,shuì shōu běn shēn yìng nà rù guó mín jiān dū zhī zhōng ,fǒu zé róng yì xíng chéng guó mín cái fù zhī jìng sǔn shī 。lìng wài , zài fēn pèi shàng guò duō dì xiàng zī běn qīng xié ,kǒng yì fēi guó jiā shè huì zhī fú 。

A: I have heard that recently the Chinese people’s income has increased every year, can you feel it when you live in China?

B: Yes, the Chinese people’s income did increased a lot, but the product price is not cheap, but the per capital income growth rate is gradually decreasing.

A: Why is that?

B: Because China’s reform started in rural areas, rural residents easier to share the fruits of reform and early. Of course, another important reason is, before the reform in rural areas live in extreme poverty, the low base growth rate easily. Triple decade, per capita income growth in gradually decreasing. Even excluding the price factor, this conclusion is the basic set up. In the last decade, this phenomenon is particularly prominent.

A: Do you think people’s living standard is improved a lot?

B: improved, this is true, but there are some other problems.

A: What problems do they have do you have any good recommendations?

B: I think. National, if not share fully in the growth of economic activities, this may deepen social conflict; the other hand, it will affect aggregate demand, thereby adversely on economic development. Second, taxes are too high, non-country a blessing. In addition, the tax should be included among the national supervision or easy to form a net loss of national wealth. In addition, in the allocation of too much in favor of the capital, fear nor a national blessing to the community.

Mandarin Intermediate level – The gap between the rich and the poor


Mandarin Intermediate level – The gap between the rich and the poor

A: I have heard that there are many rich people in Hong Kong, is that true?

B: Yes, that is true, but there are also so many poor people there?

A: How is that possible? How is the gap between the rich and the poor?

B: Huge, The poorest families and the richest households, the income gap is getting bigger and bigger. In 1991, the median of the first lowest group monthly income is about HK$3,084 , and the tenth highest groups of income, a difference of 19 times; in 2001, the income of the poorest households, while the income of the richest households the increase, which lead to the rich and the poor family’s income gap is widening. In 2001, the richest one percent of households in the monthly median income of $ 80,000, was actually with the poorest percentage of monthly household income of a difference of 27 times.

A: 我聽說香港有很多有錢人?

B: 是的,但是也有很多窮人。

A: 這怎麼可能,他們之間的差距怎麼樣?

B: 非常大,最貧窮家庭與最富裕家庭的收入差距愈來愈大。在1991年,第一個十等分組的月入中位數是3,084元,與第十個十等分組的收入相差19倍;在2001年,最貧窮住戶的收入減少,而最富裕住戶的收入卻增加,這引致貧富家庭的收入差距進一步擴大。在2001年,最富裕的一成住戶的月入中位數是8萬元,竟是與最貧窮的一成住戶月入相差27倍

A: wǒ tīng shuō xiāng gǎng yǒu hěn duō yǒu qián rén ?

B: shì de ,dàn shì yě yǒu hěn duō qióng rén 。

A: zhè zěn me kě néng ,tā men zhī jiān de chā jù zěn me yàng ?

B: fēi cháng dà ,zuì pín qióng jiā tíng yǔ zuì fù yù jiā tíng de shōu rù chā jù yù lái yù dà 。zài 1991 nián ,dì yī gè shí děng fēn zǔ de yuè rù zhōng wèi shù shì 3,084 yuán ,yǔ dì shí gè shí děng fēn zǔ de shōu rù xiàng chà 19 bèi ;zài 2001 nián ,zuì pín qióng zhù hù de shōu rù jiǎn shǎo ,ér zuì fù yù zhù hù de shōu rù què zēng jiā ,zhè yǐn zhì pín fù jiā tíng de shōu rù chā jù jìn yī bù kuò dà 。zài 2001 nián ,zuì fù yù de yī chéng zhù hù de yuè rù zhōng wèi shù shì 8 wàn yuán ,jìng shì yǔ zuì pín qióng de yī chéng zhù hù yuè rù xiàng chà 27 bèi

Mandarin Intermediate Lesson – Olive oil is good for your health

Mandarin Intermediate Lesson – Olive oil is good for your health

A: What kind of oil are you using for cooking everyday?

B: Peanut oil is very popular in China, we use it everyday.

A: Do you know that Olive oil is good for your health if you can keep using it?

B: Really? What is the difference between Olive oil and Peanut oil then?

A: The International Olive Oil experts believe that the very different places and other fats are first reflected in the olive oil production process. And seed oils, solute extraction is necessary, while olive oil does not require extraction, extraction from the seed oil of which the acid dissolves the surface membrane of the stomach and intestines, after a long period of accumulation, coupled with the high-temperature cooking, and is likely to lead to the emergence of gastroenterology changed. Olive oil is to separate the juice from the olive fruit oil, do not need to specifically add other material maintained in the production of natural and natural color. Especially in the early extraction of olive oil, the fact that it is extracted directly from olive fruit juice is pure extract process will be more fully home to maintain its nutritional function.

A: 你每天用什麼油做飯?

B: 花生油在中國很流行,我們每天都用花生油。

A: 你知道橄欖油嗎,如果你能長期用,對身體有很大的好處。

B: 那橄欖油和花生油有什麼不同呢?

A: 國際橄欖油專家認為,與其他油脂很不同的地方首先就體現在橄欖油的制作工藝上。對與種子油類而言,用溶質萃取是必須的過程,而橄欖油是不需要萃取的,有萃取而來的種子油其中的酸會溶解胃和腸的表膜,經過長時間的積累,再加上高溫烹飪,很有可能導致腸胃病變的出現。而橄欖油是從橄欖果中分離出來的果汁油,不需要特別添加其他物質,在制作中保持了天然和自然的本色。尤其是初榨取橄欖油,實際上可認為它是一種從橄欖直接果直接榨取的果汁,是純的榨取過程,會更家充分地保持它的營養功能。

A: nǐ měi tiān yòng shí me yóu zuò fàn ?

B: huā shēng yóu zài zhōng guó hěn liú xíng ,wǒ men měi tiān dōu yòng huā shēng yóu 。

A: nǐ zhī dào gǎn lǎn yóu má ,rú guǒ nǐ néng cháng qī yòng ,duì shēn tǐ yǒu hěn dà de hǎo chù 。

B: nà gǎn lǎn yóu hé huā shēng yóu yǒu shí me bù tóng ne ?

A: guó jì gǎn lǎn yóu zhuān jiā rèn wéi ,yǔ qí tā yóu zhī hěn bù tóng de dì fāng shǒu xiān jiù tǐ xiàn zài gǎn lǎn yóu de zhì zuò gōng yì shàng 。duì yǔ zhǒng zǐ yóu lèi ér yán ,yòng róng zhì cuì qǔ shì bì xū de guò chéng ,ér gǎn lǎn yóu shì bù xū yào cuì qǔ de ,yǒu cuì qǔ ér lái de zhǒng zǐ yóu qí zhōng de suān huì róng jiě wèi hé cháng de biǎo mó ,jīng guò cháng shí jiān de jī lèi ,zài jiā shàng gāo wēn pēng rèn ,hěn yǒu kě néng dǎo zhì cháng wèi bìng biàn de chū xiàn 。ér gǎn lǎn yóu shì cóng gǎn lǎn guǒ zhōng fēn lí chū lái de guǒ zhī yóu ,bù xū yào tè bié tiān jiā qí tā wù zhì ,zài zhì zuò zhōng bǎo chí le tiān rán hé zì rán de běn shǎi 。yóu qí shì chū zhà qǔ gǎn lǎn yóu ,shí jì shàng kě rèn wéi tā shì yī zhǒng cóng gǎn lǎn zhí jiē guǒ zhí jiē zhà qǔ de guǒ zhī ,shì chún de zhà qǔ guò chéng ,huì gēng jiā chōng fèn dì bǎo chí tā de yíng yǎng gōng néng 。

Cantonese Beginner Course – Supermarket in Hong Kong

Cantonese Beginner Course – Supermarket in Hong Kong

A: What do you think of the supermarkets in Hong Kong?

B: Very good, clean, plenty of selections and customer service is nice!

A: Really? I don’t see what you see, I think the customer service is terrible in Hong Kong?

B: Why? I have never experienced any bad shop assistants before.

A: You know what? The service in Hong Kong is the second worst all over the world!

B: I can’t believe it!

A: 你覺得香港既超市點嘛?

B: 好好啊,乾淨,很多選擇,而且服務態度很好。

A: 真的?我同你的睇法唔太一樣,我覺得在香港服務態度好差!

B: 點解?我從來都沒試過有不快既經歷。

A: 你知唔知啊,香港的服務態度系全球第二差既!

B: 簡直難以置信!

A: néih gaau dāk hēung góng gei chīu síh dím ma?

B: hóu hóu ā , gōn jehng , hán dō syún jaahk , yìh ché fuhk mouh taai dohk hán hóu!

A: jān dī , ngóh tùhng néih dī tái faat mh taai yāt yeuhng , ngóh gaau dāk joih hēung góng fuhk mouh taai dohk hóu chā !

B: dím gáai , ngóh chùhng làih dōu muht si gwō yáuh bāt faai gei gīng lihk !

A: néih jī mh jī ā , hēung góng dī fuhk mouh taai dohk haih chyùhn kàuh daih yih chā gei !

B: gáan jihk nàahn yíh ji seun!

Mandarin Intermediate Course – Stock Market in China

Mandarin Intermediate Course – Stock Market in China

A: Hi David, How is the stock market in China?

B: Not very well in recent years, since the financial crisis seems has not gone yet.

A: Did you buy stocks then?

B: Yes, I did, unfortunately, it’s all went down by 25% already, I am not dare buy any, it’s too risky at the moment.

A: Yours are better than mine, mine has dropped by 35%.

A: 大衛,中國的股市最近怎麼樣?

B: 最近幾年不怎麼樣,我覺得是金融危機還沒過去。

A: 那你買股票了嗎?

B: 買了,很可惜,我的股票全部下跌了百分之二十五,我不敢再買了,風險太大了。

A: 哈哈,你的股票比我的強,我的跌了百分之三十五!

A: dà wèi ,zhōng guó de gǔ shì zuì jìn zěn me yàng ?

B: zuì jìn jǐ nián bù zěn me yàng ,wǒ jué de shì jīn róng wēi jī hái méi guò qù 。

A: nà nǐ mǎi gǔ piào le mɑ ?

B: mǎi le ,hěn kě xī ,wǒ de gǔ piào quán bù xià diē le bǎi fēn zhī èr shí wǔ ,wǒ bù gǎn zài mǎi le ,fēng xiǎn tài dà le 。

A: hā hā ,nǐ de gǔ piào bǐ wǒ de qiáng ,wǒ de diē le bǎi fēn zhī sān shí wǔ !

Mandarin Beginner Course – First time visit China

Mandarin Beginner Course – First time visit China

A: Hi Mr,Lam, How is your business doing in the US?

B: It’s still ok, but I can see it’s going slower soon.

A:I understand this is your first visit to our company.

B: Yes, and my first visit to country. I’ve wanted to visit china for a long time and now I’m lucky to have the chance to do so.

A: I’m glad to hear that.

B:I think you must have some idea of pur company. We’ve been importing arts and crafts for many years. The purpose of my coming here is to do business with you.

A: I can assure you of our best intentions and closest cooperation. We’re always willing to develop trade with friends from all over the word.

A: 您好,林先生,您美國的生意怎麼樣?

B: 還好,不過我可以看得出來最近生意可能要減少。

A:这好像是您第一次来我们公司访问。

B:是的,也是第一次来你们国家。我一直想亲眼看看中国,现在我很幸运有这么一次机会。

A: 您这么说,我感到很高兴。

B:我想您对我们公司一定有所了解。我公司经营工艺品已有多年。我这次来是想和你们开展业务。

A: 请放心,我们一定会竭尽全力密切合作的。我们一向愿意和世界各国朋友开展贸易往来。

A: nín hǎo ,lín xiān shēng ,nín měi guó de shēng yì zěn me yàng ?

B: hái hǎo ,bù guò wǒ kě yǐ kàn dé chū lái zuì jìn shēng yì kě néng yào jiǎn shǎo 。

A: zhè hǎo xiàng shì nín dì yí cì lái wǒ men gōng sī fǎng wèn 。

B: shì de ,yě shì dì yí cì lái nǐ men guó jiā 。wǒ yī zhí xiǎng qīn yǎn kàn kàn zhòng guó ,xiàn zài wǒ hěn xìng yùn yǒu zhè me yí cì jī huì 。

A: nín zhè me shuō ,wǒ gǎn dào hěn gāo xìng 。

B: wǒ xiǎng nín duì wǒ men gōng sī yí dìng yǒu suǒ liǎo jiě 。wǒ gōng sī jīng yíng gōng yì pǐn yǐ yǒu duō nián 。wǒ zhè cì lái shì xiǎng hé nǐ men kāi zhǎn yè wù 。

A: qǐng fàng xīn ,wǒ men yí dìng huì jié jìn quán lì mì qiè hé zuò de 。wǒ men yī xiàng yuàn yì hé shì jiè gè guó péng yǒu kāi zhǎn mào yì wǎng lái 。

Mandarin Beginner Course – Pick up clients from the airport

Mandarin Beginner Course – Pick up clients from the airport

A : dǎ rǎo le 。wǒ shì jié sēn ,nín shì yuē hàn xùn xiān shēng ma ?

B : shì de ,wǒ shì 。hěn gāo xìng jiàn dào nǐ jié sēn

A : nín hǎo ,yuē hàn xùn xiān shēng ,wǒ shì gōng sī de xiāo shòu jīng lǐ 。

B: nín hǎo ,hěn gāo xìng rèn shi nín 。

A : wǒ yě shì ,wǒ lái jiē nǐ qù nín de fàn diàn 。

B : xiè xiè ,nín zhēn hǎo 。

A : nín lǚ tú hái hǎo ma ?

B : bù tài hǎo ,wǒ yūn jī 。

A: nín xiàn zài gǎn jué hǎo diǎn le ma ?

B : shì de ,dàn wǒ gǎn jué hěn lèi ,yīn wèi fēi xíng shí jiān hěn cháng 。

A : wǒ men zǒu bɑ ,dài nín dào fàn diàn dēng jì bɑ 。

B : hǎo de ,xiè xiè

A : ràng wǒ bāng nín ná xíng lǐ 。

B : bù yòng ,xiè xiè ,wǒ zì jǐ kě yǐ chǔ lǐ 。

甲: 打扰了。我是傑森,您是约翰逊先生吗?

乙:是的,我是。很高興見到你傑森

甲:您好,约翰逊先生,我是公司的销售经理。

乙:您好 ,很高兴认识您。

甲:我也是,我来接你去您的饭店。

乙:谢谢,您真好。

甲:您旅途还好吗?

乙:不太好,我晕机。

甲:您现在感觉好点了吗?

乙:是的,但我感觉很累,因为飞行时间很长。

甲:我们走吧,带您到饭店登记吧。

乙:好的,谢谢

甲:让我帮您拿行李。

乙:不用,谢谢,我自己可以处理。

A: excuse me!My name is Jason, are you Mr.Johnson?

B: Yes, that’s right, nice to meet you Jason.

A: Nice to meet you too, how do you do? Mr.johnson, I am the sales manager of the company.

B: Glad to meet you.

A:I came to pick you up to your hotel.

B:Thank you, it’s very kind of you.

A: How was your trip?

B: Not very good, I got airsick.

A: Do you feel better now ?

B:Yes, but I feel very tired, because it was a very long trip.

A: Let’s go, let’s get you checked in at the hotel.

B: OK, thank you .

A: Let me help you with your luggage.

B: It’s alright, thank you, I can handle by myself.