mandarin learning centre-I am feeling terrible.

Mandarin Lesson

A Hello, miss. Sit down, please.

B Hi,I am feeling terrible.

A Oh,what’s wrong with you?

BI think I have a sore throat.

AWhat cause the illness?

BI didn’t close the window before went to bed last night.

AOh, I know. Open your mouth and say ‘Ah’.

BAh.

APlease open your mouth wide so that I can look at your throat.

BAh. Is it serious?

AHmm,I think it’s nothing serious. Don’t worry about it.

BBut what should I do to get well?

AI will give you some medicine. Here,take these pills, Three pills a time and three times a day.

BWhat else should I do?

AYou should have a good rest. And you must remember don’t eat hot food and don’t drink cold water.

BOk, I will.

AI hope you will get well soon.

BThank you.

AIt’s a pleasure. Bye.

BBye-bye, doctor.

A : nǐ hǎo ,xiǎo jiě 。qǐng zuò 。
A : 你 好 , 小 姐 。 请 坐 。
B: nǐ hǎo ,wǒ gǎn jué zāo gāo tòu le 。
B: 你 好 ,我 感 觉 糟 糕 透 了 。
A : ò ,nǐ zěn me le ? 
A : 哦,你 怎 么 了 ? 
B: wǒ xiǎng wǒ dé le yān hóu yán 。
B: 我 想 我 得 了 咽 喉 炎 。
A : shén me dǎo zhì le zhè gè bìng ? 
A : 什 么 导 致 了 这 个 病 ? 
B: wǒ zuó wǎn shuì jiào qián méi guān chuāng hù 。
B: 我 昨 晚 睡 觉 前 没 关 窗 户 。
A : ò ,wǒ zhī dào le 。zhāng kāi nǐ de zuǐ shuō ‘ ā ’
A : 哦,我 知 道 了 。 张 开 你 的 嘴 说 ‘ 啊’
。 
。 
B: ā 。
B: 啊。
A : qǐng bǎ nǐ de zuǐ zhāng dà yī xiē yǐ biàn yú wǒ néng
A : 请 把 你 的 嘴 张 大 一 些 以 便 于 我 能 
kàn dào nǐ de hóu lóng 。
看 到 你 的 喉 咙 。
B: ā 。yán zhòng ma ? 
B: 啊。严 重 吗 ? 
A : ng ,wǒ xiǎng méi nà me yán zhòng de 。bú yào dān xīn
A : 嗯 ,我 想 没 那 么 严 重 的 。不 要 担 心 
tā 。
它 。
B: dàn shì wǒ xū yào zěn me zuò néng kāng fù ? 
B: 但 是 我 需 要 怎 么 做 能 康 复 ? 
A : wǒ jiāng huì gěi nǐ yī xiē yào 。zhè lǐ ,chī zhèi xiē
A : 我 将 会 给 你 一 些 药 。这 里 ,吃 这 些 
yào piàn 。yí cì sān piàn ,yī rì sān cì 。
药 片 。一 次 三 片 ,一 日 三 次 。
B: wǒ hái xū yào zuò xiē bié de shén me ma ? 
B: 我 还 需 要 做 些 别 的 什 么 吗 ? 
A : nǐ yāo hǎo hǎo xiū xī 。nǐ bì xū jì zhù bú yào chī
A : 你 要 好 好 休 息 。你 必 须 记 住 不 要 吃 
là de shí wù hé bú yào hē liáng shuǐ 。
辣 的 食 物 和 不 要 喝 凉 水 。
B: hǎo de ,wǒ huì 。
B: 好 的 ,我 会 。
A : wǒ xī wàng nǐ kuài diǎn hǎo qǐ lái 。
A : 我 希 望 你 快 点 好 起 来 。
B: xiè xiè nǐ 。 
B: 谢 谢 你 。 
A : bù yòng xiè 。zài jiàn 。
A : 不 用 谢 。再 见 。
B: zài jiàn ,yī shēng 。
B: 再 见 ,医 生 。

learn chinese in hong kong-Business meeting

Mandarin Lesson

A: How has your conference been so far?

B: Great. It’s been a really great experience.

A: Were you able to fit a tour of the city in?

B: Yes, I must thank you for organizing that. I found it most interesting.

A: No worries, I’m just here to make sure everything runs smoothly.

B: I also thoroughly enjoyed the tour of your company facilities. It provided a great insight into the company we will be dealing with.

A: Really? You have signed the contract?

B: Yes, your company’s professionalism and hospitality won me over.

A: I’m really pleased to hear that, but if we don’t hurry, we might miss your flight!

B: Ha. Ok, I’ll go and get my bags now.

A: nǐ de huì yì jìn zhǎn rú hé ?
A: 你 议 进 展 如 何 ?
B: hǎo le . zhè zhēn shì cì bàng jí le de jīng lì
B: 极 .  真 是 次 棒 极 经 历
.
.
A: nǐ ān pái shì róng yóu lǎn le méi yǒu ?
A: 你 安 市 容 游 览  有 ?
B: shì de . wǒ bì xū gǎn xiè nǐ zǔ zhī zhè cì huó dòng
B: 是 . 我 必 须 感 谢 你 组 织 次 活 动 
. wǒ jué de fēi cháng yǒu .
. 我   常 有 .
A: bié dān xīn . wǒ lái zhè ér jiù shì yào bǎo zhèng
A:  心 . 我 来  就 是 保 证 
qiè shùn lì .
 顺 利 .
B: cān guān nǐ men gōng sī de shè shī yě ràng wǒ fēi cháng
B:  你 们 公 司 设 施 也 让 我  常 
yú kuài . tā ràng wǒ men shēn rù liǎo jiě le wǒ men jiāng
愉 快 . 它 让 我 们 深 入  我 们  
yào jiāo dào de guì gōng sī .
 交 道 贵 公 司 .
A: zhēn de ma ?nǐ men jīng qiān shǔ le tóng
A: 真 ?你 们 经 签 署  ?
B: shì de . nǐ men gōng sī de zhuān yè xìng rè qíng
B: 是 . 你 们 公 司 专 业 性 热 情 
kuǎn dài dòng le .
款  动 .
A: wǒ zhēn de hěn gāo xìng tīng dào zhèi xiē . dàn shì
A: 我 真 很 高  听 到  些 . 但 是 
rú guǒ wǒ men jiā jǐn diǎn . wǒ men néng huì cuò guò
如 果 我 们 加 紧 点 . 我 们  错 
háng bān !
航 班 !
B: . hǎo de . wǒ xiàn zài jiù qù ná bāo .
B: .  . 我 现 在 就 去 拿 包 .

 

chinese language school -The hotel service

Mandarin Lesson

A: Good afternoon. May I help you, sir?

B: This is Mr. Jack in room 8808. Mr. John will come for this while I am out. Could you hand it to him, please?

A: Certainly, sir. When will you be checking out?

B: Tomorrow morning.

A: I see, sir. Could you fill out this form, please?

B: Sure…Here you are.

A: Thank you. We will keep it for him.

B: My name is John. I’m expecting a letter from Mr. Jack. Do you have anything for me?

A: When did Mr. Jack leave it for you?

B: Yesterday, I think.

A: Just a moment, please. I’ll check it for you…Thank you for waiting. We have a letter for Mr. John. May I see some identification, please?

B: Sure. Here’s my driver’s license. Is that all right?

A: Thank you, sir. Here you are. Could you sign here, please?

A: xià wǔ hǎo ,xū yào wǒ bāng máng ma xiān shēng ? 
A: 下 午 好 ,需 要 我 帮 忙 吗 先 生 ? 
B: jié kè xiān shēng zhè shì 8808 shì 。yuē hàn xiān shēng
B: 杰 克 先 生 这 是 8808 室 。约 翰 先 生 
děng huì huì lái zhè ,wǒ yào chū qù ,nǐ bāng huì tā hǎo
等 会 会 来 这 ,我 要 出 去 ,你 帮 会 他 好 
ma ? 
吗 ? 
A: dāng rán xiān shēng ,nǐ shén me shí hòu lí diàn ne ?
A: 当 然 先 生 ,你 什 么 时 候 离 店 呢 ?
 
 
B: míng tiān zǎo shàng 。
B: 明 天 早 上 。
A: hǎo de ,xiān shēng 。qǐng tián xiě zhè biǎo gé hǎo ma
A: 好 的 , 先 生 。 请 填 写 这 表 格 好 吗
? 
? 
B: hǎo de 。。。gěi nǐ 。
B: 好 的 。。。给 你 。
A: xiè xiè ,wǒ men jiāng jì xù wèi tā fú wù 。
A: 谢 谢 ,我 们 将 继 续 为 他 服 务 。
B: wǒ de míng zì shì yuē hàn . wǒ zài děng jié kè xiān
B: 我 的 名 字 是 约 翰 . 我 在 等 杰 克 先 
shēng de xìn 。yǒu guān yú wǒ de shì méi ? 
 生 的 信 。有 关 于 我 的 事 没 ? 
A: jié kè xiān shēng shén me shí hòu lí kāi nǐ de ne ?
A: 杰 克 先 生 什 么 时 候 离 开 你 的 呢 ?


B: wǒ xiǎng shì zuó tiān bɑ
B: 我 想 是 昨 天 吧 
A: qǐng shāo děng ,wǒ huì bāng nín liǎo jiě yī xià ….
A: 请 稍 等 ,我 会 帮 您 了 解 一 下 ….
ràng nín jiǔ děng le 。děng wǒ men yǒu yuē hàn xiān shēng
让 您 久 等 了 。 等 我 们 有 约 翰 先 生 
de xìn ,wǒ bāng nǐ kàn yī xià hǎo ma ? 
的 信 ,我 帮 你 看 一 下 好 吗 ? 
B: hǎo de 。zhè shì wǒ de jià shǐ zhí zhào ,nǐ kàn kě yǐ
B: 好 的 。这 是 我 的 驾 驶 执 照 ,你 看 可 以
ma ? 
吗 ? 
A: xiè xiè 。gěi nǐ 。nín zài zhè lǐ qiān míng hǎo ma ?
A: 谢 谢 。给 你 。您 在 这 里 签 名 好 吗 ?

Chinese language study -Chinese traditional festivals

Mandarin Lesson

A: Yuanxiao Jie? What’s that?

B: It’s a traditional Chinese festival. It’s also called the Lantern Festival.

A: How is it related to lantern?

B: On the night of the festival, people go on streets with a variety of lanterns.

A: Oh, that must be fun.

B: Yeah.

A: On which day does the Lantern Festival?

B: It’s on the 15th of the first month of the Chinese New Year.

A: What are those balls?

B: Yuanxiao.

A: Yuanxiao? What’s that?

B: It’s the special food for the Lantern Festival.

A: I see.

B: And it’s made with sticky rice flour filled with sweet stuffing.

A: Oh, that must be delicious.

B: Yeah, and Yuanxiao symbolizes family unity, completeness and happiness.

A: yuán xiāo jié shì shén me ? 
A: 元 宵 ? 是  ? 
B: shì zhōng guó de chuán tǒng jié ,yě jiào dēng
B: 是  国   统  ,也 叫 灯 
lóng jié
 。
A: gēn dēng lóng yǒu shén me guān ne ? 
A: 跟 灯  有  关 ? 
B: yuán xiāo jié de wǎn shàng ,rén men huì zhe shì
B: 元 宵  晚  ,人 们   式 
yàng de dēng lóng shàng jiē 。
 样 灯   街 。
A: ō ,kěn dìng hěn yǒu
A: 噢,肯 定 很 有 
B: shì de
B: 是 
A: yuán xiāo jié zài tiān ne ? 
A: 元 宵 在 天 ? 
B: zhōng guó nóng lì de yuán yuè 15
B:  国 农 历 元 15
A: zhèi xiē xiǎo qiú shì shén me ? 
A: 些 小 球 是  ? 
B: yuán xiāo 。
B: 元 宵 。
A: yuán xiāo ?yuán xiāo shì shén me ? 
A: 元 宵 ? 元 宵 是  ? 
B: shì yuán xiāo jié de shí pǐn 。
B: 是 元 宵  品 。
A: míng bái le
A: 明 白 
B: shì yòng nuò mǐ tián xiàn zuò de
B: 是 用 糯 米 甜 馅 做 
A: ō ,dìng hěn hǎo chī 。
A: 噢, 定 很 吃 。
B: shì de ,ér qiě yuán xiāo hái xiàng zhēng zháo jiā tíng
B: 是 ,而 且 元 宵  象 征   庭 
tuán yuán 、wán zhěng xìng
团 圆 、完 整 幸 

 

mandarin learning centre-Valentine’s Day

Mandarin Lesson

A: How did you spend this Valentine’s Day? Being single or double?

B: A single person is OK.

A: This is a typical case of sour grapes.

B: Not at all, February 14 is the International Quirky alone Day as well.

A: What is Quirky alone Day?

B: The Quirky alone Day started in 2003 as a “celebration of romance, freedom and individuality”.

A: Sounds good.

B: Quirky alone prefers to be alone rather than dating for the sake of dating.

A: You tempted me to think of my single life.

B: It is very happy to live a lifestyle of health and sustainability.

A: nǐ qíng rén jié zěn me guò ?shì yí gè rén hái shì liǎng
A: 你 情 人 节 怎 么 过 ?是 一 个 人 还 是 两 
gè rén ? 
个 人 ? 
B: yí gè rén yě bù cuò 。
B: 一 个 人 也 不 错 。
A: nǐ zhè shì diǎn xíng de suān pú táo xīn lǐ 。
A: 你 这 是 典 型 的 酸 葡 萄 心 理 。
B: fēi yě ,2 yuè 14 hào yě shì guó jì lè dān jié 。
B: 非 也 ,2 月 14 号 也 是 国 际 乐 单 节 。
A: hé wèi lè dān jié ? 
A: 何 谓 乐 单 节 ? 
B: zì 2003 nián qǐ “guó jì lè dān jié ”yòng lái “qìng
B: 自 2003 年 起 “国 际 乐 单 节 ” 用 来 “ 庆 
zhù ài qíng 、zì yóu hé gè xìng ”。 
祝 爱 情 、自 由 和 个 性 ”。 
A: tīng qǐ lái mán bù cuò de
A: 听 起 来 蛮 不 错 的 
B: lè dān zú nìng yuàn dān shēn yě bú huì wèi le yuē huì
B: 乐 单 族 宁 愿 单 身 也 不 会 为 了 约 会 
ér yuē huì 。
而 约 会 。
A: nǐ ràng wǒ huái niàn dān shēn shēng huó le 。
A: 你 让 我 怀 念 单 身 生 活 了 。
B: yǒu jiàn kāng hé kě chí xù de shēng huó shì hěn xìng
B: 有 健 康 和 可 持 续 的 生 活 是 很 幸 
fú de 。
福 的 。

 

Mandarin class HK-I miss grandpa

Mandarin Lesson

A: Daddy, I miss grandpa.

B: Me too, baby. But grandpa left, we have to move on.

A: I still feel that he is still here, in our house.

B: I wish that too. But little Jack, if grandpa were here, he would have not seen you like this.

A: You mean grandpa is here? Or maybe he could be here?

B: No, Jack, there’s no soul when people passed away.

A: But there being a kind of thing called “ghost detector” on the net, that can detect where grandpa is.

B: It’s just a lie. There’s no scientific evidence. People dying, like the stars. And one day, I will leave you, but my love won’t stop.

A: So we’ won’t always be together, right?

B: Maybe I would not stay with you, but you are not alone, grandpa and I would look at you from the heaven.

A: ,wǒ xiǎng ye le
A: ,我 想 
B: wǒ yě shì bǎo bèi 。dàn shì ye zǒu le ,wǒ men de
B: 我 也 是 宝 贝 。但 是 走 ,我 们 
jì xù shēng huó
继 续 生 活 
A: wǒ jué de hái zài zhè lǐ ,zài zán men jiā lǐ 。
A: 我  在 里 ,在 们 里 。
B: wǒ yě xī wàng zhè yàng ,dàn shì xiǎo jié kè ,rú guǒ
B: 我 也 希 望  样 ,但 是 小 杰 克 ,如 果 
ye zài zhè ,tā yě xī wàng kàn dào nǐ xiàn zài de yàng
在 ,他 也 希 望 到 你 现 在 样 
zi

A: nín shì shuō ye zài zhè ?huò zhě tā yǐ lái zhè
A: 您 是  , 在 ?或 者 他 以 来 
? 
? 
B: shì de ,jié kè ,rén dàn guò shì jiù méi yǒu líng
B: 是 ,杰 克 ,人 旦 世 就 有 灵 
hún le
魂 
A: dàn shì wǎng shàng yǒu zhǒng guǐ hún tàn cè qì ,
A: 但 是 网  有  鬼 魂 探 测 器 ,
yǐ tàn cè chū ye zài lǐ 。
以 探 测 出 在 里 。
B: zhè zhǐ shì huǎng yán 。méi yǒu kē xué zhèng
B:  是  谎 言 。 有 科 学  证 
。rén dōu huì de ,jiù xiǎng xīng chén yàng ,yǒu
。人  死 ,就 想 星 辰 样 ,有 
tiān wǒ yě huì lí kāi nǐ ,dàn shì wǒ de ài huì tíng
 天 我 也 离 开 你 ,但 是 我  停 
zhǐ 。
止 。
A: suǒ yǐ wǒ men néng yǒng yuǎn zài le ,shì ma
A: 所 以 我 们  永 远 在 ,是 
? 
? 
B: yě néng zài nǐ shēn biān ,dàn shì nǐ shì
B: 也  在 你 身 边 ,但 是 你 是 
gū shēn rén ,wǒ ye huì zài tiān táng kàn zhe
孤 身 人 ,我 在 天 堂  你

Cantonese Beginner Course – Hotel Check In

A: néih hóu, chéng mahn yáuh mē hó yíh bōng dou néih?
B: néih hóu, ngóh deng jó gāan fóng gām máahn ge, ngóh yīu dāng gei yahp jyuh.
A: móuh mahn tàih, chíng mahn sīn sāang chyùhn mèhng haih?
B: ngóh giu sung fūi.
A: chéng sáau dáng, hóu, wán dou la, néih jyuh ngh máahn haih mai?
B: haih.
A: hóu ge, ngóh sēui yiu je yuhng néih jēung seun yuhng ka, tái há néih ge wuh jiu waahk jé keih tā jing gihn.
B: haih saai douh.
A: mh gōi. juhng yiu néih haih ngóh deih gei haak yàhn dāng gei bún séuhng dāng gei, néih haih ni douh sé mèhng,  deih jí, yìhn hauh haih ni douh chīm mèhng.
B: gáau dim!
A: mh gōi. sīn sāang néih gei fóng hòuh haih yat yat luhk houh,  ni go haih néih gei mùhn kā. fóng gāan haih yāt láuh, néih sēui mh sēui yiu ngóh deih fuhk mouh yùhn bōng néih līng hàahng léih yahp fóng?
B: mh sái lā, mh gōi, ngóh jih yíh līng dāk gá la!

♦A:你好,請問有咩可以幫到你?
♦B:你好,我訂佐間房今晚嘅,我要登记入住。
♦A:冇問題,请问先生全名係?
♦B:我叫宋奎。
♦A:請稍等,好, 搵到啦。你住五晚係咪?
♦B:係。
♦A:好既,我需要借用你張信用卡,睇吓你嘅护照或者其他证件。
♦B:喺晒度。
♦A:唔該。仲要你係我地既客人登记本上登记。你係呢度写名、地址、然后係呢度签名。
♦B:搞掂。
♦A:唔該。先生你嘅房號116号。呢個係你嘅门卡,房間係一楼。您需唔需要我地嘅服务员幫你拎行李入房?
♦B:唔使啦, 唔該, 我自已拎得架啦。

♦A: Hello.What can Ido for you?
♦B: Hello.I have a reservatiom for this eventing and I would like to check in.
♦A: Certainly.Can I have your name please?
♦B: Yes.it’s songkui.
♦A: One moment.Here it is.You’re saying for five nights.Is that correct?
♦B: That’s right.
♦A: Ok,I’ll need to swipe your credit card and see your passport or some photo ID.
♦B: Here you are.
♦A: Thank you.I’ll also need you to sign our guest book.Could you fill in your name and address here and then put your signature here.
♦B: There you go.
♦A: Thank you.I’m going to give you room 116.Here’s your key card.It’s on the first floor.Would you like someone to take your bags to your room?
♦B: No,thank you,I can manage.

Cantonese Intermediate Course – Chinese Food

A: néih jyúh faahn lek mh lek ga?
B: mh haih gé lek, bāt gwo ngóh haih go méih sihk gā!
A: néih jūng yi sihk jūng chāan dihng sāi chāan?
B: ng, táan baahk góng, jūng chāan tùhng sāi chāan jān haih hóu mh tùhng.
A: néih sihk dāk gwaan ni douh ge choi ma?
B: juhng meih gwaan a!
A: néih jeui jūng yi jūng chāan ge bīn douh choi nē?
B: tùhng daaih dō sou ngoih gwok yàhn yāt yeuhng, ngóh jūng yi sihk gū lōu yuhk tùhng gūng bóu gāi dīng, ngóh gēi fu yaht yaht dōu sihk!
A: néih sihk gwo jūng gwok ge chyùhn túng gáau jí ma?
B: sihk gwo yāt chi, bāt gwo yuhng faai jí gaap taai nàahn lā!
A: néih yiu mìhng baahk, jūng gwok yàhn mh yīu kàuh gwái lóu hó yíh yuhng faai jí yuhng dāk dahk biht hóu, daahn haih yùh gwo néih hó yíh yuhng dāk hóu, wúi béi yàhn sām hāak gei yan jeuhng.
B: jī dou ni go jān haih taai hóu lah! ngóh hóu séung si dō dī jūng chāan!
A: yùh gú néih jūng yi, ngóh hó yíh gaai siuh géi johng gīng dín ge choi sīk.
B: haih jauh taai hóu lah, ngóh jān haih séung sihk jing jūng ge jūng chāan, ngóh juhng séung haih hēung góng bouh yāt go jūng gwok choi hohk jaahp bāan tīm!

♦A:你煮饭叻唔叻架?
♦B:唔係幾叻,不过我係個美食家!
♦A:你鍾意食中餐定西餐?
♦B:嗯,坦白講,中餐同西餐真係好唔同。
♦A:你食得惯呢度既菜吗?
♦B:仲未惯啊。
♦A:你最鍾意中餐既邊道菜呢?
♦B:同大多数外国人一样,我鍾意食咕噜肉同宫保鸡丁。我幾乎日日都食。
♦A:你食过中国既传统饺子吗?
♦B:食过一次,不过用筷子夹太难啦。
♦A:你要明白,中国人唔要求鬼佬可以用筷子用得特别好。但係如果你可以用得好,会俾人深刻既印象。
♦B:知道呢個真係太好了。我好想試多啲中餐。
♦A:如果你鍾意,我可以介绍几种经典既菜式。
♦B:係就太好了。我真係想食正宗既中餐,我仲想係香港报一个中国菜学习班添!

A: Are you good at Chinese cooking?
B: No,but I’m pretty good esting!
A: Do you prefer Chinese food or Western food?
B: Well,to be honest with you,Chinese food is really different from western food.
A: Are you used to the food here?
B: I’m not really used to it yet.
A: What’s your favourite Chinese dish?
B: Like most foreigners,I really like Sweet and Sour Pork and Kung Pao Chicken.I eat them almost every day.
A: Have you tried traditional Chinese dumplings yet?
B: I tride once,but they are quite difficult to eat wiht chopsticks.
A: You know,foreigners are not expected to use chopsticks proficiently.If you do,you’ll gice your Chinese friends quite an impression.
B: That’s good to know.I’d like to try more Chinese food.
A: If you want,I can introduce you to some typical Chinese dishes.
B: That would be great.I really only want to taste real Chinese food, and I also want to register for a Chinese cooking learning course in Hong Kong!

Cantonese Beginner Lesson – Hotel Reservation

A: néih hóu, ngóh séung deng gāan fóng.
B: hóu a! chéng mahn géi sìh hōi chí yahp jyuh?
A: yàuh ngh yuht yāt hòuh jyuh dou luhk hòuh.
B: hóu ā! jyuh ngh máahn ge!
A: haih!
B: chéng mahn séung yiu dāan yàhn fóng dihng sēung yàhn fóng?
A: dāan yàhn fóng ā, mh gōi.
B: hóu ak, dāan yàhn fóng yih baak gáu sahp baat mān yāt máahn.
A: móuh mahn tàih!
B: chéng mahn néih ge yīng màhn mèhng dím chyun a?
A: ni douh!
B: gaai mh gaai yi làuh go dihn wá?
A: mh gaai yi, ngóh sáu gēi haih gáu chāt sei luhk lìhng ngh yih yāt.
B: néih ge seun yuhng kā hòuh máh haih?
A: ni douh.
B: hóu, gáau dim la, sīn sāang tùhng néih deui yāt deui jī líu sīn, néih yīu yāt gāan dāan yàhn fóng, ngh yuht yāt hòuh hōi chí yahp jyuh, lìhn jyuh ngh máahn, haih yuhng ni go méhng dāng gei ge, jī líu ngàahm ge, mh gōi sīn sāang haih ni douh chīm go méhng.
A: hóu.
B: dō jeh sīn sāang! ni jēung haih ngóh ge kā pin, yáuh mē mahn tàih hó yíh chèuih sìh dá dihn wá béi ngóh!

A: 你好, 我想订間房.
B: 好啊, 請問幾時開始入住?
A: 由五月一號住到六號。
B: 好啊,住五晚既。
A: 係.
B: 請問想要單人房定雙人房?
A: 單人房啊, 唔該.
B: 好啊, 單人房二百九十八蚊一晚.
A: 冇問題.
B: 請問你既英文名點串啊?
A: 呢度.
B: 介唔介意留個電話?
A: 唔介意, 我手機係九七四六零五二一.
B: 你既信用卡號碼係?
A: 呢度.
B: 好, 搞掂啦, 先生同你對一對資料先,你要一間單人房,五月一號開始入住,連住五晚,係用呢個名登記既, 資料岩既, 唔該先生係呢度簽個名.
A: 好.
B: 多謝先生, 呢張係我既卡片, 有咩問題可以隨時打電話俾我!

A: Hello,I’d like to make a reservation in your hotel.
B: Of course.When will you be staying?
A: From May 1st until the 6th.
B: OK,so five nights.
A: Yes.
B:Would you like a single room or a double?
A single room please.
B: OK.A single is $298
A: No problem.
B: Can you spell your English name please?
A: Here it is.
B: Do you mind to leave a phone number?
A: No, I don’t mind, my mobile is 97460521.
B: And your credit card number is?
A: Here it is.
B: Ok, done, so sir, let’s check the information first, you want a single room, starting 1st, May, 5 days, you registered using this name, if everything is correct, please sign here.
A: Good.
B: Thank you Sir, this is my business card, if anything, you can call me anytime.

Cantonese Intermediate Course – Quarrel between a couple

A:  lóuh gūng, hó mh hó yíh bōng ngóh wán há ngóh go PSP a? ngóh wán mh dóu ge? ngóh fong jo haih jēung tóih dohk, néih haih mai ló jó héui daih yih dohk a?
B:  bīn yáuh a! gwaih túng yahp bīn wán gwo meih a?
A:  wán gwo saai la, dou móuh ge? ngóh kàhm máahn dá yùhn dōu haih dohk ga!
B:  mh hóu yi sī, ngóh mòhng gán wo! néih jih géi wán há mh dāk ga mē?
A:  bōng há ngóh lā! hóu gāp ā! keih saht néih haih dohk jouh gán mē jé?
B:  hóu lā hóu lā, keih saht dōu haih tùhng go lóuh pàhng yáuh kīng gán gái jé.
A:  néih mh jī go PSP ngóh tùhng pàhng yáuh je gei mē?
B:  jī, gám yauh dím ma?! néih yùhn chyùhn hó yíh jih géi wán dou, yāt go seuih fóng yáuh gēi daaih a?
A:  ngóh jān haih ding mh seuhn néih deui ngóh gei taai dohk! dím gáai néih tùhng néih chìhn neuih pàhng yáuh hó yíh góng dāk gám hōi sām, deui ngóh mh hó yíh tùhng héuih yāt yeuhng nē?
B:  néih mh haih dou gei ā ma?! mh gwaai jī dāk néih wán mh dou néih bouh PSP lā! hóu lā! ngóh deih yāt chàih wán lā!
A: deui mh jyuh, ngóh taai gek duhng lā! ngóh yīu láahng jihng há sīn! OH! yùhn làih haih gó dohk!
B:  néih tái há, ngóh dōu wá néih wán dāk dou lō! ngóh ngoi néih, mh sái wàaih yìh.
A:  dō jeh néih! ngóh dōu ngoi néih!

A: 老公, 可唔可以幫我搵吓我個psp啊, 我搵唔到既? 我放佐係張台度, 你係咪攞佐去第二度啊?
B: 邊有啊, 櫃筒入邊搵過未啊?
A: 搵過晒架, 都冇既, 我琴晚打完都係度架?
B: 唔好意思, 我忙緊喎, 你自己搵吓唔得架咩?
A: 幫吓我啦, 好急啊, 其實你係度做緊咩姐?
B: 好啦好啦, 其實都係同個老朋友傾緊偈姐.
A: 你唔知個psp我同朋友借既咩?
B: 知, 咁又點嘛? 你完全可以自己搵到, 一個睡房有幾大啊?!
A: 我真係頂唔順你對我既態度, 點解你同你前女朋友可以講得咁開心, 對我唔可以同佢一樣呢?
B: 你唔係妒嫉啊嘛? 唔怪之得你搵唔到你部psp啦, 好啦, 我地一齊搵啦.
A: 對唔住, 我太激動啦, 我要冷靜吓先, 噢, 原來係果度.
B: 你睇吓, 我都話你搵得到囉, 我愛你, 唔使懷疑!
A: 多謝你, 我都愛你!

A: Darling, help me to find my psp, I can’t find it, I put in on my desk, did you take it to somewhere else?
B: Excuse me, I’m busy now, can’t you just find it yourself?
A: Oh! Just give me a hand, it’s urgent. By the way, what are you doing now?
B: All right, all right! I just want to chat with one of my old friend.
A: Did you know that I borrowed the psp from my colleague?
B: Yes, so what? You can totally find it by yourself. It’s just such a bedroom!
A: I can’t stand your attitude towards me. Since you can talk with your old girl friend so happily, why don’t you treat me equally?
B: Are you jealous? No wonder that you couldn’t find your psp. Let’s find together baby.
A: Sorry, I’m keyed-up. First I should calm down. Oh there it is!
B: You see, I said you can make it. There’s no doubt that I love you.
A: Thanks darling, I love you too.