Cantonese Intermediate Course I – School Starts

Unit 1    Go to school

第一課返學

Dàaih yāt fòhk – Fāan hòhk

New words

 

1.     sān tùhng hohk                                                        (n)new student

新  同   學

2.     chāak si                                                                  (n)(v)test

測   試

3.     chāam gā                                                                (v) participate

參    加

4.     dyún kèih bāan                                                       (n)short term course

短  期   班

5.     sìhng síh                                                                  (n)city

城   市

6.     gei sing                                                           (n)memory

記 性

7.     syú ga                                                                     (n)summer holiday

暑 假

8.     gú  mh  dóu                                                        (v)didn’t expect

估  唔   到

9.     jaan                                                                        (v) to compliment

10.   bīu jéun                                                                  (adj)standard

標   準

11.   gāp                                                                         (adj)worry

12.   kèih tā                                                                    (n)others

其  他

13.   doih                                                                          (prop)for

14.   jīng sàhn                                                                   (adj)energetic

精  神

15.   jyún daaht                                                         (v)to pass/to convey

轉   達

16.   mahn hauh                                                              (n)greeting (v) to greet

問   候

17.   jàuh kèih                                                          (adv)especially

尤   其

18.   dá syun                                                           (v)to plan (n) the plan

打 算

19.   ga kèih                                                                   (n)holiday

假 期

20.   bún fō                                                                     (n)undergraduate

本 科

21.   bāt jihp                                                           (v)graduate

畢 業

22.   gāau pàhng jáuh                                                      (v)to make friends

交   朋   友

23.   jyùh gwó …jauh hóu láh                              (phrase)if…it will be great

如   果  …就 好 啦

24.   tēng dāk chēut                                                        (phrase)can tell

聽  得   出

25.   máahn maahn làih                                            (phrase)slowly, calm down

慢    慢    來

26.   deui …yáuh hing cheui                                    (v)be interested in…

對  … 有 興   趣     

 

Dialog 1

 

家文:    néih hóu, chéng mahn sān tùhng hohk haih mh haih hái nī douh

你  好,  請    問  新  同  學   係 唔  係 系 呢 度

 

chāak si háu jyúh àh  ?

測   試 口 語 啊   ?

 

美玲: haih àh, jàhn taai dō la,   dáng jāt jahn lā

系  啊,人 太 多 喇,   等  一 陣 啦  。
家文:    mh gōi, gám,ngóh deih jihng sīk háh sīn lā,ngóh haih méih gwok jàhn,

唔  該, 咁, 我   地   認 識 下 先 啦,我  係  美   國  人 ,

giu ga men  néih nē ?

叫 家 文,   你 呢 ?

 

美玲: ngóh haih hòhn gwok jàhn  ,  giu mei ling ,   hou gōu hing

我  係  韓   國   人  ,   叫  美    玲 ,  好 高  興

jihng sīk néih, néih gèh gwóng dūng wah góng dāk jān haih hóu!

認  識 你 ,你  既  廣  東   話  講  得  真 系  好!

家文  bīn douh hàih àh, néih góng dāk hóu gwo ngóh, néih haih mh haih daih

邊  度  係 啊, 你   講  得 好  過  我,     你  係 唔 係   第

jāt chi làih hēung góng àh  ?

一 次 來  香   港  啊  ?

 

美玲: haih àh, chàhm máahn ngām ngām dou ,néih nèih?

系  啊,  尋   晚   啱   啱  到 ,你  呢?

 

家文  ngóh jíh chìhn làih nē douh chāam gā gwo dyún kèih bāan, ngóh hóu

我  以  前  來  呢 度   參  加 過  短   期  班 , 我   好

 

jūng yi nē go sèhng síh。

鍾  意 呢 個 城 市 。

 

美玲:   jyùh  gwó ngóh deih hó jíh haih jāt go bāan jauh hóu làh。

如   果   我  地  可 以 係 一 個 班  就 好    啦。

 

家文:     ngóh dōu hēi mohng haih gám !

我   都 希  望   系   咁 !

 

 

Dialog 2

 

家文:  lóuh sī, néih hóu ,hóu noih móuh gin,néih juhng jihng sīk ngóh máh ?

老  師, 你  好,  好  耐  冇   見,  您  仲   認  識  我  嗎 ?

老師: néih hóu, néih hóu , sēui jìhn ngóh gei sing chā jó,daahn haih ngóh

你   好,   你   好 , 雖  然 我  記  性 差 左,  但   系  我

 

juhng gei dāk,    néih haih ga men àh màh,séuhng chi dyún kèih bāan làih

仲   記  得  , 你  系 家 文 啊  嘛,  上    次  短  期  班 來

 

gwo nē douh gei!gú mh dou ngóh deih jauh gin mihn lā, néih gei gwóng

過  呢 度  既 !估 唔 到 我  地  又  見 面  啦, 你  既  廣

 

dūng wah jeun bouh jān haih daaih lah.

東   話  進  步 真  系   大  拉   。

 

家文:  mh hóu gám jaan ngóh lā,  ngóh góng dak mh bīu jéun,tēng dāk chēut

唔 好  咁  贊  我 啦  ,我  講  得 唔 標  準  聽   得  出

 

jáuh háu jām,seng yàht béi yàhn xiu4 gàh,  bāat gwo ngóh dōu gwan jó lah.

有 口 音  ,成  日  俾  人 笑  架,  不 過  我   都  慣 左 啦。

 

老師: mh sái gāp, maahn maahn làih,gām chi dāk néih jāt go jàhn làih àh?

唔 使 急, 慢    慢    來 ,今  次 得 你 一 個  人 來 啊?

 

家文:   haih àh, kèih tā tùhng hohk dōu giu ngóh doih kéuih deih mahn néih hóu,

系  啊 , 其 他 同  學   都 叫 我   代  佢  地  問   你   好,

 

lóuh sī, néih juhng haih gàhm nìhn hēng,hóu chíh gang jīng sàhn lā

老  師 ,你  仲  系    咁  年  輕,  好  似  更  精  神 啦  。

 

老師:  dō jeh néih,dōu chéng néih jyún daaht ngóh deui kéuih deih gei mahn hauh。

多 謝  你,都   請  你  轉   達  我   對 佢   地 既 問   候。

 

家文:    haih lā lóuh sī, ngóh làih gaai siuh jāt háh ,nē go haih ngóh gē tùhng hohk

系  啦老  師, 我  來  介 紹  一 下,呢 個 系  我 既 同  學

 

ōn nàh,kéuih dōu deui gwóng dūng wah yáuh hīng cheui。

安  娜,佢   都  對  廣   東   話  有  興  趣  。

 

安娜:   néih hóu lóuh sī, ngóh dōu haih jàuh méih gwok làih gei

你  好 老  師 ,我   都  系  由  美  國  來  既  。

 

老師: néih hóu, ōn nàh,fūn jihng néih , néih haih mh haih daih jāt chi làih

你   好,安娜, 歡  迎  你, 你  系 唔  系 第  一 次 來

 

nē douh àh, nē dohk gei chìhng fong daaih waih tùhng néih góng jó

呢 度 啊,呢 度 既  情   況  大   衛   同   你   講 左
meih àh ?

未  啊 ?

 

安 娜: góng jó lā,  ngóh jauh haaih tēng jó kéuih gei gaai siuh sīn lai ga,

講  左 啦,我  就   系  聽  左 佢  既 介  紹 先 來 架,

 

kéuih wah nē douh dī lóuh sī dōu hóu jiht chìhng, jàuh kèih haaih néih .,

佢   話  呢  度 d老  師 都 好 熱  情,    尤  其  系  您  。

老師:   haih mē? gám haih jīng gōi gei, néih deih dá syun haih nē douh

系  咩 ?咁  系 應 該  既  ,你 地 打  算  系 呢  度

 

duhk géi noih syū àh ?

讀  幾  耐  書 啊?

 

安 娜: jāt go ga kèih, fāan heui joi hohk jāt nìhn jauh bún fō bāt jihp la

一 個 假 期, 返  去  再 學 一  年  就 本 科 畢 業 啦  。

 

老師:  hóu àh, nóuh lihk duhk syū lā,  mh hóu mh gei dāk gāau dō géi go

好 啊 ,努  力  讀  書 啦, 唔  好 唔 記 得 交  多 幾 個

 

jūng gwok pàhng jáuh,   gám yeuhng deui néih deih gei háu jyúh bōng joh

中   國    朋   友  ,咁   樣    對 你  地  既 口  語  幫 助

 

hóu daaih ga!

好  大  架  !

 

Grammar and Practice:

1. jyùh gwó …jauh hóu láh               (phrase)if…it will be great

    …

Note: is suppositional relation to express one’s wish

 

Examples:

(1). yùh gwó ngóh deih hó yíh yāt chàih heui yaht bún léuih hàhng jauh hóu lā

如  果  我  地 可 以 一  齊  去  日  本  旅   行  就  好 啦 .

 

(2). yùh gwó tīng yaht tīn hei hóu, ngóh hó yíh heui hàhng sāan jauh hóu lā

如 果  聽  日 天 氣 好,  我  可 以 去  行   山  就  好 啦  .

 

(3). yùh gwó ngóh hó yíh ga béi yāt go yáuh chìhn yàhn jauh hóu lā.

如 果  我  可 以 嫁俾 一 個 有   錢   人  就 好 啦  .

 

(4). yùh gwó chēut nìhn ngóh wán dou fahn hóu gūng jauh hóu lā.

如 果  出   年   我  搵 到  份  好 工   就  好 啦  .

Exercises:

(1). yùh gwó ________________________________________________ jauh hóu lā (2). yùh gwó ________________________________________________ jauh hóu lā

(3). yùh gwó________________________________________________ jauh hóu lā.

(4). yùh gwó________________________________________________ jauh hóu lā.

 

 

2. deui …yáuh hing cheui                                    (v)be interested in…

  …     

Note: to express one’s favor

 

(1). ngóh deui duhk jūng mahn jān haih yáuh hing cheui a.

我  對  讀   中  文  真 係  有  興  趣  啊.      .

 

(2). ngóh deui ngóh gei lóuh sai gei yéh yāt d hing cheui dōu móuh.

我  對  我  既  老 細 既 野 一 d 興  趣   都  冇  .

 

(3). ngóh deui nī gāan gūng sī hóu yáuh hing cheui.

我  對 呢 間   公 司 好  有  興  趣

 

(4). néih yáuh móuh hing cheui tùhng ngóh heui hàhng gāai a?

你  有  冇   興  趣   同   我   去   行  街 啊?

 

Exercises:

(1). ngóh deui_____________________________________yáuh hing cheui

(2). ngóh deui_____________________________________móuh hing cheui

(3). néih deui_____________________________________ yáuh móuh hing cheui a?

(4). néih deui_____________________________________ yáuh móuh hing cheui a?

 

3. tēng dāk chēut               (phrase) can tell, understand from his words.

    

(1). tēng dāk chēut kéuih yáuh yīng gwok háu yām

聽 得  出   佢   有  英  國   口  音

 

(2). tēng dāk chēut kéuih mh haih bún deih yàhn

聽 得  出   佢  唔 係   本 地  人  .

 

(3). gām yaht haih kéuih daih yāt chi chāam gā mihn síh, tēng dāk chēut kéuih yáuh síu síu gán jēung.

今 日 係 佢 第 一 次 參 加 面 試, 聽 得 出 佢 有 小小 緊 張 .      .

 

(4). néih tēng mh tēng dāk chēut yáuh māt yéh fān biht?

你 聽  唔 聽  得  出   有  乜  野 分 別 ?

 

Exercises:

(1). tēng dāk chēut_____________________________________________

(2). tēng dāk chēut_____________________________________________

(3). tēng dāk chēut_____________________________________________

(4). tēng dāk chēut_____________________________________________

 

4. gwan jó                                           (v)get used to

     

      

(1).ngóh gwaan jó yeh fann lā,tēng jīu héi dou sān。

我  慣   左 夜 瞓 啦,  聽  朝 起 到 身 。

 

(2).néih gwaan jó hēung góng gei tīn hei meih ā ?

你   慣  左 香   港  既 天 氣 未 呀 ?

 

(3).jūng gwok yàhn gwaan jó chèuih deih tou tàahm,ngoih gwok yàhn gok dāk

hóu nàahn jip sauh。

中  國   人 慣  左  隨 地 吐 痰,   外 國 人 覺  得 好 難 接 受  .

 

(4). Kéuih gwaan jó fāan gūng chìh dou lóuh sai dōu móuh kéuih fùh

佢   慣   左 返  工  遲  到 , 老 細 都 冇   佢   符 .

 

Exercises:

(1). ngóh gwan jó _____________________________________________

(2). ngóh gwan jó _____________________________________________

(3). ngóh gwan jó _____________________________________________

(4). ngóh gwan jó _____________________________________________

 

5. jàuh kèih                                  (adv)especially/particularly

 

 

(1). ngóh mh jūng yi hēung góng gei chēun tīn, yàuh kèih haih sāam sei yuht fahn,

我  唔 鍾  意 香   港  既  春 天  , 尤  其  係  三  四 月 份,

jāu wàih dōu hóu sāp.

周 圍  都 好 濕  .

 

(2). sing daan jit haih yāt go hóu hōi sāam gei yaht jí, yàuh kèih haih deui sai lóu jái.

聖 誕  節 係 一 個 好  開 心 既 日 子,  尤  其  係  對 細 佬 仔.

.

(3). chou yām hóu tou yim, yàuh kèih néih séung yauh sik gwó jahn sìh

噪  音  好 讨  厌, 尤 其  你  想   休  息  果  陣 時 。

 

(4). Gáu jái deui hei meih yàuh kèih máhn gám

狗 仔 對  氣 味   尤  其  敏   感  .

 

Exercises:

(1). ngóh yàuh kèih _____________________________________________

(2). ngóh yàuh kèih _____________________________________________

(3). ngóh yàuh kèih _____________________________________________

(4). ngóh yàuh kèih _____________________________________________

 

6. jīng gōi gei                       (Phrase)I should do it/ Don’t mention it.

   

 

(1). A: mh hóu gam haak hei lā.

唔  好 咁  客  氣 啦

B: yīng gōi gei,  néih seuhng chi béi jo gam dō yéh ngóh,  ngóh yīng gōi chéng

應  該 既  , 你  上   次 俾 佐 咁 多  野  我   我  應  該 請

néih sihk faahn gei

你 食  飯   既  .

(2).A: yí! ngóh yáuh gàhm dō jéung gām ā,  jān haih hōi sām lā.

咦! 我  有   咁  多 獎   金 啊, 真 係 開 心 啦.

B: néih gám kàhn lihk jouh yéh néih yīng gōi gei néih lám jyuh yuhng dī chín jouh māt yéh ā

你咁勸力做野, 你應該既. 你諗住用啲錢做乜野啊?

 

Translate the following sentences into Chinese.

1. I like Hong Kong, especially the beaches.

2. I am very interested in knowing more Chinese friends

3. I am used to Cantonese people speak very loudly

4. If I can have more bonus this year, that will be great!

5. I can tell(hear and get) that he has an English ascent.

6. If you work hard, you deserve to have it!

Mandarin Beginner Course – Lesson 1 to 10

Mandarin Beginner Course – Lesson 1 to 10

Duration: 45 mins

Your Name: ____________

Date: ________________

Mark:_________/(145)

 

I. How to say them in Chinese (32 Marks)

 1. food ____________
 2. Chinese food/dish/cuisine______________
 3. taxi ____________
 4. when ____________
 5. one cup ____________
 6. surname ____________
 7. 10th, May, 2010 ____________
 8. Chinese tea_____________
 9. English Language ____________
 10. to know ____________
 11. supermarket ____________
 12. to buy things ____________
 13. this ____________
 14. that ____________
 15. here ____________
 16. one fish_____________

 

II. Translate into Chinese (63 Marks)

 1. I want to go out to eat this weekend.

 

________________________________________________________________

 1. Where is the train station?

 

________________________________________________________________

 1. How much in total for 2 cups of coffee and 1 bottle of beer?

 

________________________________________________________________

 1. How long does it take to go to Hong Kong from the U.S by plan?

 

________________________________________________________________

 

 1. I didn’t go to Beijing last week, (but) I went to Shanghai on Saturday.

 

________________________________________________________________

 1. I saw my friend and his wife on the 20th of last month.

 

________________________________________________________________

 1. Did you have a good sleep last night?

 

________________________________________________________________

 1. I had beef & fish for dinner.

 

________________________________________________________________

 1. When will you return to your country?

 

________________________________________________________________

 1. It takes 25 minutes from my home to my company.

 

________________________________________________________________

 1. I have Chinese lessons on Mondays & Wednesdays, from 10am to 12pm

 

________________________________________________________________

 1. There is a book on the table.

 

________________________________________________________________

 1. I don’t know (if) he knows where China is.

 

________________________________________________________________

 1. In winter, Beijing is colder than Shanghai.

 

________________________________________________________________

 1. Ingrid likes to take Chinese lessons together with Kait and Nicole.

 

________________________________________________________________

16. I took Chinese lessons last year for 2 months

 

________________________________________________________________

 

 

17. The movie I watched last night was very interesting.

 

________________________________________________________________

18. Playing ball game is more tiring than learning Chinese language.

 

________________________________________________________________

19. I am too tired, I don’t want to go to work, do you want to work in weekends?

 

________________________________________________________________

20. I told my friends that Chris is a very good Chinese teacher.

 

________________________________________________________________

21. Which is your favorite movie?

 

________________________________________________________________

 

III. Chinese characters (20 marks)

 1. 酒____________________
 2. 他____________________
 3. 茶____________________
 4. 有____________________
 5. 忙____________________
 6. 要____________________
 7. 喝____________________
 8. 好____________________
 9. 肉____________________
 10. 吃____________________
 11. 很____________________
 12. 妈____________________
 13. 英____________________
 14. 汉语____________________
 15. 不____________________
 16. 说____________________
 17. 国____________________
 18. 我____________________
 19. 月____________________
 20. 去____________________

 

 

IV. Listen & Translate into English (30 Marks)

 

 1. ____________________________________________________________
 2. ____________________________________________________________
 3. ____________________________________________________________
 4. ____________________________________________________________
 5. ____________________________________________________________
 6. ____________________________________________________________
 7. ____________________________________________________________
 8. ____________________________________________________________
 9. ____________________________________________________________
 10. ____________________________________________________________
 11. ____________________________________________________________
 12. ____________________________________________________________
 13. ____________________________________________________________
 14. ____________________________________________________________
 15. ____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good Luck!

Beginner Mandarin Test

Beginner Mandarin Test Chinese Express Unit 1 to 20

Duration: 45 minutes                        Name: _____________

Mark: ______________/120

 

I. How to say them in Chinese? (30 marks)

 1. Holiday______________
 2. to swim______________
 3. to run______________
 4. life______________
 5. weekend______________
 6. fruit juice______________
 7. receipt______________
 8. welcome______________
 9. wine______________
 10. restaurant______________
 11. milk______________
 12. pork dumplings______________
 13. place______________
 14. hour______________
 15. far______________

 

II. Translate into Chinese (69 marks)

 1. I live in Beijing, at the north of China.

 

_________________________________________________________________

 1. Do you have English menu

 

_________________________________________________________________

 1. Chris’s Chinese is even better

 

_________________________________________________________________

 1. My first time to Beijing was last year.

 

_________________________________________________________________

 1. Put your chopsticks on the table when you finished eating

 

_________________________________________________________________

 

 1. Do you know how to say computer in Chinese?

 

_________________________________________________________________

 1. My house is next to a hotel

 

_________________________________________________________________

 1. Before I came to Hong Kong, I didn’t know how to speak Chinese

 

_________________________________________________________________

 1. Do you like watching movie or TV?

 

_________________________________________________________________

 1. He has a bad/serious cold.

 

_________________________________________________________________

 1. Can I book a room in your hotel?

 

_________________________________________________________________

 1. You should speak more and listen more when you learn Chinese

 

_________________________________________________________________

 1. Do you often travelling in China?

 

_________________________________________________________________

 1. Have you ever been to Shenzhen before?

 

_________________________________________________________________

 1. I have been there once; I want to go there again.

 

_________________________________________________________________

 1. It must be tough learning Chinese.

 

_________________________________________________________________

 1. Don’t drink too much beer if you have Chinese lesson tomorrow.

 

_________________________________________________________________

 

 

 1. Sometimes, winter in Hong Kong can be very cold, only 7 degrees!

 

_________________________________________________________________

 1. Please mail this box to Canada.

 

_________________________________________________________________

 1. I received a lots of Christmas gifts.

 

_________________________________________________________________

21. How long did you sleep yesterday?

 

_________________________________________________________________

22. My friend and I will go together to have lunch after class.

 

_________________________________________________________________

23. He wears the same clothes as I do.

 

_________________________________________________________________

 

III. Translate these sentences using sentence pattern: (10 marks)

Subject + Verb + Object + Verb + de + Adjective

 

1. He makes good dumplings

 

__________________________________________________________________

2. I had a lot of fun in Guilin

 

__________________________________________________________________

3. I can’t see it clearly

 

__________________________________________________________________

4. He is tired travelling

 

__________________________________________________________________

5. His clothes is clean washed

 

__________________________________________________________________

 

IV. Translate into English (10 marks)

 1. 我是中国人_________________________________
 2. 你常去日本吗_________________________________
 3. 我喜欢晚上看电视_________________________________
 4. 星期天我去超市买东西_________________________________
 5. 我说一点儿汉语和德语_________________________________
 6. 今天是我的生日_________________________________
 7. 在中国买东西不太便宜_________________________________
 8. 今天早上我吃了鸡_________________________________
 9. 汉语很难_________________________________
 10. 我说汉语说得不错_________________________________

 

V. Choose ONE topic from below and prepare a ONE minute presentation. (20 marks)

1. Life in Hong Kong

2. Chinese food

3. Travelling

4. Learning Chinese

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VI. Listening exercise, true or false?

1. I am a Chinese teacher (T / F)

2. I like travelling (T / F)

3. My friend’s life in China is difficult (T / F)

4. My favorite food is dumplings (T / F)

5. I received lots of gift in spring festival (T / F)

6. If you don’t speak Chinese, Chinese people will help you. (T / F)

7. Chinese language is getting more and more important (T / F)

8. No one speaks English in Beijing (T / F)

9. There are not many Chinese people travel during the holiday. (T / F)

 

普通話中級社交口語課程內容

普通話中級社交口語課程內容

總課時:26小時

每課時長:1.5 – 2 小時

 

第一課:

語音訓練:聲母,韻母,聲調

課文:不能有誤

語法:口語習慣用語例解:剃光頭/亂彈琴/砸鍋

人體名稱比喻和含義

短講:談談你的普通話程度,存在什麼問題。

 

課:

語音訓練:聲母,韻母,聲調

課文:精彩演講

語法:口語習慣用語例解:沒詞兒/彆扭/鎮場

說的相關詞語:侃/瞎聊/神說/瞎扯。。。

 

課:

語音訓練:聲母,韻母,聲調

課文:最後面試,北上見工。

語法:口語習慣用語例解:摸底/瞄準兒/有的放矢/數一數二。。。

相關知識:藍領,白領,金領,粉領

短講:說說你怎樣面對面試。

 

課:

語音訓練:聲母,韻母,聲調

課文:終身學習

語法:口語習慣用語例解:扔/趕上趟兒/尖子/老大不小。。。

短講:你是怎麼保持經常行學習的?談談經驗。

 

課:

語音訓練:聲母,韻母,聲調

課文:逛逛旺街

語法:口語習慣用語例解:調門兒/紅火/零碎兒/套近乎。。。

相關知識:東西這個詞的掌故

短講:介紹一下你去過的又便宜又好的商店。

 

課:

語音訓練:聲母,韻母,聲調

課文:帶遊香港

語法:口語習慣用語例解:索道/鋼鏰兒/亮。。。

短講:介紹香港參觀遊覽的好去處。

 

課:

語音訓練:聲母,韻母,聲調

課文:活得精彩

語法:口語習慣用語例解:品牌/賣點/另類/峰會/考級/到位/有型。。。

短講:你對保持身體健康有哪些方法?

 

課:

語音訓練:聲母,韻母,聲調

課文:節假健康

語法:口語習慣用語例解:親家/撥兒/悠著兒點兒, 粵方言和普通話同行異議詞語,常用粵語普通話顛倒對譯。。。

短講:節假日你是怎麼過的?

 

課:

語音訓練:聲母,韻母,聲調

課文:物流中心

語法:口語習慣用語例解:載重量/總重量/挺/約,數字一的活學活用。。。

短講:談談你所認知的物流發展。

 

課:

語音訓練:聲母,韻母,聲調

課文:籌備辦公

語法:口語習慣用語例解:好使/折,談吃的用法。。。

短講:用普通話說說你的辦公室用品和設施。

 

十一課:

語音訓練:聲母,韻母,聲調

課文:優質辦公

語法:口語習慣用語例解:外號兒/跌三落四,趟,遍,回。。。

短講:請評估自己部門的辦公效率。

 

第十課:

語音訓練:聲母,韻母,聲調

課文:花的文化

語法:口語習慣用語例解:花骨朵兒/蔫了,花的藥物作用。。。

短講:你對養花,賞花的經驗。

 

第十課:

語音訓練:聲母,韻母,聲調

課文:逛老北京

語法:口語習慣用語例解:鱗次櫛比/胡同/串門兒。。。

短講:談談你對北京的印象。

 

第十課:

語音訓練:聲母,韻母,聲調

課文:老的實用

語法:口語習慣用語例解:爆棚/生猛/發喋。。。

短講:談談用老組成的詞語。

 

 

 

 

mandarin teacher

Mandarin Lesson

♦A:My mother always harp on me.

♦B:So does my mother. They’re just like that, I’m already used to it.

♦A:But I can’t bear it.

♦B:What they do is just for our good.

A: wǒ zǒng shì mà wǒ 。
A: 我 总 是 骂 我 。
B: wǒ yě shì 。tā men jiù shì yàng 。wǒ jīng xí
B: 我 也 是 。她 们 就 是 样 。我 经 
guàn le
惯 
A: dàn wǒ néng rěn shòu le
A: 但 我  忍 受 
B: tā men yàng zuò yě shì wèi wǒ men hǎo
B: 她 们 样 做 也 是 我 们 。

 

learn language

Mandarin Lesson

♦A:Kate, is this the bike you lost?

♦B:Let me see. No, mine has a special symbol on it.

♦A:This is the same bike as yours, I think. I can’t tell the difference.

♦B:If you were the owner, you could.

A: kǎi tè ,zhè shì nǐ diū de liàng zì xíng chē ma
A: 凯 特 , 是 你 丢  辆 自  
B: ràng wǒ kàn kàn shì ,wǒ de chē shàng miàn yǒu
B: 让 我  。 是 ,我   面 有 
bié de biāo jì 。
 标 记 。
A: wǒ xiǎng zhè liàng chē de hěn xiàng 。wǒ kàn
A: 我 想  辆  很 像 。我 
chū yǒu shén me bié
出 有   。
B: rú guǒ nǐ shì chē zhǔ ,nǐ jiù néng kàn chū bié le
B: 如 果 你 是 主 ,你 就  出  

 

learn chinese forum

Mandarin Lesson

♦A:Oh, my God! What happened? Why are you black and blue?

♦B:I got beaten by Kate’s brother

♦A:That’s a bad apple! Let’s think up a way and teach him a lesson

♦B:Give the skates to me!

♦A:You shut up!

♦B:If you don’t know how to skate, why don’t you give the skates to me? Don’t be a dog in the manger.

A: ō ,tiān !zěn me lā ?nǐ shēn shàng zěn me qīng
A: 噢, 天 !怎 啦 ?你 身  怎 青 
kuài zǐ kuài de
块 紫 块 
B: kǎi tè de di gěi le
B: 凯 特 
A: zhè huài dàn ,zán men lái xiǎng fǎ lái jiào xùn jiào
A:  蛋 , 们 来 想 法 来  训  
xùn tā 。
训 他 。
B: bīng xié gěi wǒ !
B: 冰 鞋 我 !
A: nǐ bì zuǐ !
A: 你 闭 嘴 !
B: nǐ ruò zhī dào zěn me huá bīng ,gàn bīng
B: 你  道 怎 滑 冰 ,  冰 
xié gěi wǒ ?bié zhàn zhe máo kēng shǐ le
鞋 我 ?  茅 坑 屎 

 

Learning Chinese

 

Mandarin Lesson

♦A:That was the last straw!

♦B:Why did you say that? Did your girlfriend do anything wrong?

♦A:She refused to see me. She must have fallen in love with another guy.

♦B:I don’t believe it. Talk with her, will you? There must be some misunderstanding between you.

A: zhēn shì ràng rén rěn rěn !
A: 真 是 让 人 忍 忍 !
B: nǐ wèi shén me zhè me shuō ?nǐ péng yǒu zuò shén
B: 你    ?你  朋 友 做  
me cuò shì le ma
错 事 
A: tā jù jué jiàn wǒ ,tā dìng shì ài shàng bié rén le
A: 她 拒 绝  我 ,她 定 是 爱  人 


B: wǒ xiāng xìn tā tán tán ,hǎo ma ?nǐ men zhī
B: 我  。 她 谈 谈 , ?你 们 之 
jiān dìng shì shēng shén me huì le
 定 是  生