Cantonese Intermediate Course – I forgot the report!

A: wa! néih gam daaih go hāak ngáahn hyuhn ge? Kàhm máahn jouh douh hóu yéh a?
B: saam dím bun lō! fanh jo léuhng go jūng jah! go lóuh saai dōu mh jī haih māi yàhn làih ge!
A: syunh lā! ngàaih màaih nī géi yaht, jauh làih fong ga lā!
B: yí?! ngóh fahn bou gou nē? daaih wohk!
A: wai! néih gón jyuh héui bīn a? néih ngàahm ngàahm fāan dou gūng sī jā wo!
B: ngóh yīu jīk hāak fāan ngūk kéih ló fahn bou gou a!ngóh ngàahm ngàahm sīn séng héi ngóh làuh jó fahn yéh haih ūk kéih a!
A: mh haih gwa! néih gíng yìhn lìhn fahn gam gán yiu ge bou gou dōu mh gei dāk daaih?
B: ngóh jī! só yíh ngóh maih yiu lá lá sēng fāan héui līng lō! hēi mohng gón dāk chit lā!
A: juhng yáuh bun go jūng jauh jiht jí lā wo!
B: ngóh jī lā! néih joi tùhng ngóh góng dō léuhng geui, jauh jehng fāan sāam go jih lā!
A: dāk lā, mh tùhng néih góng la, néih faai dī héui lā, chē sìh ló jó meih a?
B: ló jó la! lóuh sai gó bīn néih tùhng ngóh tō jyuh sīn! wáh ngóh sat gán chē, hóu faai fāan douh.
A: dāk la! ngóh gáau dīm kéuih, síu sām dī jā chē a!

A: Wo, you got such big dark circles around your eyes, did you do it until very late last night?
B: 3:30, slept for 2 hours, such a crazy boss!
A: don’t worry, put up with these few days, holiday is coming.
B: what is my report!? Oh my god!
A: Hey, where are you going hurriedly? You just came back to the office!
B: I am going back home to take the paper, I just realized that I forgot the report at my home!
A: What? You even forgot such a important report?
B: I know, so I have to immediately go and take it, I hope I can make it!
A: It is only half hour till the deadline.
B: I know, if you keep talking to me, I will only have 15 minutes left
A: Ok, I can’t keep talking to you, you must go quickly, did you bring the key of your car?
B: Yes, I did, tell the boss I am in a traffic jam, will be at the office very soon!
A: OK! Let me handle him, be careful when you drive.

A: 嘩, 你咁大個黑眼圈既? 琴晚做到好野啊?
B: 3點半囉, 瞓佐兩個鍾咋, 個老鈿都唔知係咪人來既!
A: 算啦, 捱埋呢幾日, 就來放假啦,
B: 咦, 我份報告呢? 大鑊!
A: 喂, 你趕住去邊啊, 你岩岩返到公司咋喎!
B: 我要即刻返屋企攞份報告啊, 我岩岩先醒起我留佐份野係屋企啊.
A: 唔係掛, 你竟然連份咁緊要既報告都唔記得帶?
B: 我知, 所以我咪要啦啦聲返去拎囉, 希望趕得切啦.
A: 仲有半個鐘就截止啦喎.
B: 我知啦, 你再同我講多兩句, 就淨返三個字啦.
A: 得啦, 唔同你講啦, 你快啲去啦, 車匙攞佐未啊?
B: 攞佐啦, 老細果邊你同我拖住先, 話我塞緊車, 好快返到.
A: 得啦, 我搞掂佢, 小心啲揸車啊.